IR Releases - Archive • Jan.
 • <% newslist = newslist & "" & _ " " %> <% newslist = newslist & "" newstime = "00:00:00" if "00:00:00" = "00:00:00" or "00:00:00" = "" then newstime = "17:48:32" end if ' check if editor has put in a date, if not display creation date If "2011-10-25" = "" Then newsdate = "2011-10-24 " & newstime listTimeOffset = formatDateOffsetCreated else newsdate = "2011-10-25 " & newstime listTimeOffset = "" End If newstimestamp = formatDate("%U%", newsdate, listTimeOffset, "") newsdate = formatDate("%F% %j%, %Y%", newsdate, listTimeOffset, "") newslist = newslist & "Deutsche Bank reports third quarter 2011 net income of EUR 0.8 billion" & _ "/ir/en/content/ir_releases_2011_3656.htm" & _ "Deutsche Bank reports third quarter 2011 net income of EUR 0.8 billion" & _ "" & newsdate & "" & _ "" & newstimestamp & "" & _ "" & _ "" & _ "en" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "IRInformation" & _ "de" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" newstime = "00:00:00" if "00:00:00" = "00:00:00" or "00:00:00" = "" then newstime = "11:12:05" end if ' check if editor has put in a date, if not display creation date If "2011-10-04" = "" Then newsdate = "2011-10-04 " & newstime listTimeOffset = formatDateOffsetCreated else newsdate = "2011-10-04 " & newstime listTimeOffset = "" End If newstimestamp = formatDate("%U%", newsdate, listTimeOffset, "") newsdate = formatDate("%F% %j%, %Y%", newsdate, listTimeOffset, "") newslist = newslist & "Deutsche Bank provides an outlook on its 3rd quarter results and profit target for 2011" & _ "/ir/en/content/ir_releases_2011_3642.htm" & _ "Deutsche Bank provides an outlook on its 3rd quarter results and profit target for 2011" & _ "" & newsdate & "" & _ "" & newstimestamp & "" & _ "" & _ "" & _ "en" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "IRInformation" & _ "de" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" newslist = newslist & " " If listId = "IRInformation" and output="true" Then %> <% End If %>
 • Feb.
 • Mär.
 • Apr.
 • Mai
 • Jun.
 • Jul.
 • Aug.
 • Sep.
 • Okt.
 • Nov.
 • Dez.
IR Releases on Financial Results 2015
IR Releases on Financial Results 2014
Footer Navigation:
Copyright © 2016 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main