Dokumenty Dochodowe

Umowa o pracę na czas nieokreślony

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 • oświadczenie Klienta potwierdzające, że Klient nie skorzysta z urlopu wychowawczego (dla osób przebywających na urlopie macierzyńskim)
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 3 miesięce.
  Umowa nie jest zawarta na okres próbny.

  Dodatkowo , jeśli okres zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy krótszy niż 6 miesięcy:
  - świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy
  - formularz ZUS RMUA (zestawienie roczne za ostatni rok) z poprzedniego zakładu pracy LUB
  - potwierdzona deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-37 za ostatni rok podatkowy

  - kopia umowy zatrudnienia z poprzedniego zakładu pracy 

  Umowa o pracę na czas określony

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 • oświadczenie Klienta potwierdzające, że Klient nie skorzysta z urlopu wychowawczego (dla osób przebywających na urlopie macierzyńskim)
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)

 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy a umowa nie jest zawarta na okres próbny.
  Dodatkowo, jeśli okres kredytowania przekracza okres zatrudnienia, i pozostały okres zatrudnienia nie przekracza 12 m-cy:
  - deklaracje PIT-11 lub PIT-40 (jeżeli Klient zmieniał pracę w okresie ostatnich 12 miesięcy), potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów w poprzednim miejscu pracy LUB
  - potwierdzona deklaracja PIT-36 lub PIT-37 za ostatni rok podatkowy – o ile Klient posiada LUB

  - świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy (jeżeli Klient zmieniał pracę w okresie ostatnich 12 miesięcy) 

  Emerytura / renta

 • decyzja o przyznaniu renty na stałe lub legitymacja rencisty (nie dotyczy rent przyznanych przez ARiMR, MSWiA oraz rent „po zmarłym małżonku” o ile dokumenty dostarczone przez Klienta zawierają informację o rodzaju świadczenia)

  Świadczenie przyznane na czas nieokreślony lub okres świadczenia - co najmniej równy okresowi kredytowania, świadczenie nie może podlegać cofnięciu, zawieszeniu lub ograniczeniu
 • dokument określający aktualną wysokość emerytury/ renty

  - ostatnia decyzja o przyznaniu świadczenia, lub
  - ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia, lub
  - ostatni odcinek wypłaty świadczenia, lub
  - wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ z tytułu emerytury/renty za ostatni miesiąc, lub
  - zaświadczenie z ZUS/ KRUS/ MSWiA o przyznaniu/ pobieraniu świadczenia z tytułu emerytury/ renty
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 •  

  Działalność gospodarcza – opodatkowana na zasadach ogólnych (pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów)

 • książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe z bieżącego roku podatkowego (podsumowanie książki oraz szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za okres ostatnich 3 m-cy), w przypadku pełnej księgowości - bieżący Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat
 • roczna deklaracja PIT za ostatnie 2 lata, wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia lub zaświadczenie z US zawierające takie same dane finansowe, jakie zawierałby PIT (przychody, koszty, itd., w rozbiciu na poszczególne źródła uzyskiwanego dochodu) - w przypadku braku deklaracji PIT.
 • potwierdzenie zapłaty podatku/zwrotu nadpłaty w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją PIT, lub przyjęcie deklaracji PIT wraz z zaświadczeniem z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku – zamiennie w przypadku braku potwierdzenia zapłaty podatku/ zwrotu nadpłat (potwierdzenie zwrotu nadpłaty nie jest wymagane w przypadku jego braku)
 • w przypadku, gdy wniosek składany jest przed 30 kwietnia i Klient nie złożył do US deklaracji PIT za ubiegły rok należy przedłożyć książkę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe za rok poprzedni (podsumowanie książki) wraz z potwierdzeniem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy.
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS
 • opinia bankowa o rachunku bieżącym firmy lub wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 miesięcy
 • tabela amortyzacyjna i ewidencja środków trwałych – w przypadku uwzględnienia amortyzacji środków trwałych w ocenie zdolności kredytowej
 • umowa spółki jeżeli występuje
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata 

  Działalność gospodarcza opodatkowana w formie ryczałtu – dotyczy osób fizycznych wykonujących wolny zawód – tj. lekarze, stomatolodzy, dentyści, lekarze weterynarii, adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, księgowi

 • roczne deklaracje PIT za ostatnie 2 lata, wraz z potwierdzeniem przez US ich złożenia lub zaświadczenie z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS
 • opinia bankowa o rachunku bieżącym firmy lub wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 miesięcy
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata 

  Osoby fizyczne wykonujące Wolny zawód – tzw. Profesjonaliści (lekarze, stomatolodzy, weterynarze, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, księgowi, nauczyciele akademiccy, architekci, tłumacze przysięgli, informatycy)

 •  książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe z bieżącego roku podatkowego
 • roczna deklaracja PIT za ostatni 2 lata, wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia lub zaświadczenie z US zawierające takie same dane finansowe, jakie zawierałby PIT (przychody, koszty, itd., w rozbiciu na poszczególne źródła uzyskiwanego dochodu). Jeśli deklaracja PIT nie jest potwierdzona przez US dopuszcza się przyjęcie deklaracji wraz z zaświadczeniem z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS
 • licencja lub zezwolenie na prowadzenie działalności
 • opinia bankowa o rachunku bieżącym firmy lub wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 miesięcy
 • tabela amortyzacyjna i ewidencja środków trwałych – w przypadku uwzględnienia amortyzacji środków trwałych w ocenie zdolności kredytowej
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata 

  Wynajem nieruchomości – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

  Wynajem nieruchomości – prowadzonej jako działalność gospodarcza

 • książka przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe z bieżącego roku podatkowego (podsumowanie książki oraz szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za okres ostatnich 3 m-cy)
 • roczna deklaracja PIT za ostatnie 2 lata, wraz z potwierdzeniem przez US jej złożenia lub zaświadczenie z US zawierające takie same dane finansowe, jakie zawierałby PIT (przychody, koszty, itd., w rozbiciu na poszczególne źródła uzyskiwanego dochodu) - w przypadku braku deklaracji PIT
 • potwierdzenie zapłaty podatku/zwrotu nadpłaty w kwocie zgodnej z przedstawioną deklaracją PIT, lub przyjęcie deklaracji PIT wraz z zaświadczeniem z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku – zamiennie w przypadku braku potwierdzenia zapłaty podatku/ zwrotu nadpłat (potwierdzenie zwrotu nadpłaty nie jest wymagane w przypadku jego braku)
 • w przypadku, gdy wniosek składany jest przed 30 kwietnia i Klient nie złożył do US deklaracji PIT za ubiegły rok należy przedłożyć książkę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe za rok poprzedni (podsumowanie książki) wraz z potwierdzeniem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS
 • opinia bankowa o rachunku bieżącym firmy lub wyciąg z rachunku firmy za okres min. 6 miesięcy
 • tabela amortyzacyjna i ewidencja środków trwałych – w przypadku uwzględnienia amortyzacji środków trwałych w ocenie zdolności kredytowej
 • umowa spółki jeżeli występuje
 • informacja o numerze KW wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający prawo własności do nieruchomości (akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.)
 • aktualne umowy najmu
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Okres prowadzenia działalności w tej samej branży - min. 2 lata 

  Umowy zlecenia/ umowy o dzieło

 •  umowy zlecenia/umowy o dzieło

  Lub zamiennie: zaświadczenie pracodawcy/ zleceniodawcy o wysokości dochodów – umowa zlecenia/ o dzieło w okresie 6/12 miesięcy

 • rachunki potwierdzające wykonanie zlecenia lub dzieła za okres ostatnich 6/12 miesięcy

  Lub zamiennie: zaświadczenie pracodawcy/ zleceniodawcy o wysokości dochodów – umowa zlecenia/ o dzieło w okresie 6/12 miesięcy

 • roczne deklaracje podatkowe za okres ostatnich 2 lat (jeśli dochód z umów uzyskiwany jest dłużej niż 12 m-cy)
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)

  - dochody uzyskiwane od min. 12 miesięcy – jeśli jest to podstawowe źródło przychodów/ od 6 m-cy – jeśli jest to dodatkowe źródło przychodów - charakter pracy nie uległ zmianie w badanym okresie
  - wymagane występowanie dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym
  - w analizie dochodów następuje pomniejszenie kwoty przychodu o koszty uzyskania


 • Dodatkowo, w przypadku dochodów uzyskiwanych przez okres krótszy niż 12 miesięcy (za wyjątkiem przypadku, gdy jest to dodatkowe źródło dochodu), Klient zobowiązany jest udokumentować wcześniejsze doświadczenie zawodowe w branży, w której aktualnie uzyskuje dochód (udokomentowanie za okres co najmniej 6 miesięcy) poprzez dostarczenie:
  - deklaracji podatkowej za poprzedni rok
  - kopii umowy/umów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie

  Dochody uzyskiwane przez okres krótszy niż 12 miesięcy nie mogą wykazywać istotnych wahań w poszczególnych miesiącach (akceptowalna jest różnica w dochodach nie wyższa niż 30%). 

  Marynarze

 • książeczka żeglarska
 • umowy o pracę/ kontrakty zawarte z armatorem – z obecnego i poprzedniego roku
 • miesięczne rozliczenie wynagrodzenia wystawione przez armatora za okres min. 12 miesięcy (tzw. statement)
 • wyciąg z konta osobistego za okres 12 miesięcy
 • w przypadku gdy marynarz jest zatrudniony przez armatora mającego siedzibę poza granicami Polski - oświadczenie Klienta zawierające informację w którym kraju odprowadzane są podatki i czy kwoty wykazane w kontrakcie/ statemencie uwzględniają pomniejszenie o należny podatek
 • Przyjęcie do analizy średniej wysokości dochodów z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku znacznych wahań dochodu, należy udokumentować dłuższy okres. 

  Dochód z dywidendy z tytułu posiadania udziałów w spółkach z o.o. lub spółkach akcyjnych

 • sprawozdania finansowe spółek (rachunek zysków i strat, bilans) oraz roczne deklaracje podatkowe CIT za ostatnie 2 lata obrotowe
 • bieżąca deklaracja podatkowa CIT
 • deklaracje podatkowe (np. PIT-8AR) za ostatnie 2 lata podatkowe potwierdzające fakt otrzymywania dochodów kapitałowych
 • uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku za dany rok obrotowy
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • - dochody uzyskiwane nie rzadziej niż raz do roku

  - do analizy przyjmowana jest wartość powtarzalna 

  Umowa o pracę zawarta z podmiotem, w którym Wnioskodawca jest jedynym lub dominującym udziałowcem (ponad 50%)

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na bankowym formularzu
 • sprawozdania finansowe spółek (rachunek zysków i strat, bilans) oraz roczne deklaracje podatkowe CIT za ostatnie 2 lata obrotowe
 • bieżąca deklaracja podatkowa CIT
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy 

  Umowa o pracę zawarta z podmiotem, w którym Wnioskodawca jest dominującym udziałowcem (udziały na poziomie ≥ 20% i ≤ 50%)

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na bankowym formularzu
 • roczne deklaracje podatkowe PIT za ostatnie 2 lata wraz z potwierdzeniem przez US ich złożenia lub zaświadczenie z US
  o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 3 miesiące (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy 

  Zatrudnienie w firmie rodzinnej

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na bankowym formularzu
 • deklaracje podatkowe za ostatnie 2 lata podatkowe
 • zaświadczenie z ZUS o podstawie odprowadzania składek za ostatnie 12 miesięcy
 • wyciąg/historia rachunku osobistego za min. 6 miesięcy (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • - staż w aktualnym miejscu pracy – min. 6 miesięcy
  - dochód udokumentowany wpływami na rachunek
  - występowanie dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym

  - wysokość dochodu adekwatna do wykonywanego stanowiska 

  Obcokrajowiec uzyskujący dochody w Polsce

 • zezwolenie na pracę w Polsce zezwolenie na pobyt w Polsce (karta stałego pobytu) (nie dotyczy obywateli krajów Unii Europejskiej, o ile nie wprowadzono ograniczeń wobec obywateli danego kraju)
 • raport z biura informacji kredytowej danego kraju
 • wyciąg/historia rachunku osobistego za min. 6 miesięcy
 • Wymagania dotyczące dokumentów dochodowych j.w. w zależności od źródła dochodu. 

  Dochody uzyskiwane poza granicami Polski

 • zezwolenie na pobyt stały za granicą (o ile przepisy danego państwa przewidują taki obowiązek)
 • zezwolenie na pracę w danym kraju, lub inny dokument uprawniający do podjęcia pracy
 • umowa o pracę (jeśli dotyczy)
 • raport z biura informacji kredytowej danego kraju
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 12 miesięcy (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Wymagania dotyczące dokumentów dochodowych j.w. w zależności od źródła dochodu. 

  Klient uzyskujący dochody w Niemczech

 • rozliczenie wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące (wydawane przez każdego pracodawcę: „Gehaltsbescheinigung”; zawierające dochód brutto/netto
 • zapłacony podatek, ubezpieczenie społeczne itp. oraz wartości skumulowane)
 • Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające fakt aktualnego zatrudnienia i brak wypowiedzenia umowy o pracę (możliwość zastosowania formularza bankowego)
 • roczne rozliczenie wynagrodzenia na koniec poprzedniego roku (wartości skumulowane), „Lohnsteuerkarte” (wydawane przez pracodawcę jako załącznik do deklaracji podatkowej)
 • ostatnia (potwierdzona) zwrotna deklaracja podatkowa („Einkommensteuerbescheid”; w każdym przypadku wydana przez biuro podatkowe)
 • aktualna deklaracja podatkowa („Einkommensteuererklaerung”, jeżeli ostatnia zwrotna deklaracja podatkowa jest wydana wcześniej niż 24 miesiące wstecz)
 • załącznik V do deklaracji podatkowej („Anlage V”), w przypadku osób uzyskujących dochody z wynajmu
 • opinia o zobowiązaniach kredytowych z „Schufa”
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 12 miesięcy (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Wymagania j.w. w zależności od źródła dochodu (wyjątek: działalność gospodarcza prowadzona min. 3 lata – w przypadku krótszych okresów wymagany business plan sporządzony przez „IHK” lub firmę doradztwa podatkowego) 

  Klient uzyskujący dochody w Niemczech z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

 • zwrotna deklaracja podatkowa - „Steuerbescheid” (Bescheid) za dwa pełne lata podatkowe *)
 • Bilans za ostatnie 3 lata podatkowe - jeśli sporządzane (działalność gospodarcza)
 • aktualna informacja o bieżącej działalności gospodarczej – tzw. BWA
 • deklaracja z US – „Vorauszahlungsbescheid”
 • „Anmeldung/ Gewerbeschein“ – dokumenty rejestrowe w przypadku działalności gospodarczej
 • Handels Register – rejestr handlowy (jeśli firma posiada)
 • umowa spółki (jeśli zasadne)
 • opinia bankowa o rachunkach firmowych i zobowiązaniach kredytowych (jeśli występują)
 • wyciągi/historia posiadanych rachunków osobistych za min. 12 miesięcy (nie dotyczy ROR w Deutsche Bank Polska S.A.)
 • *) Z uwagi na to, że klienci uzyskujący dochody z tytułu prowadzonej działalności w Niemczech, w przypadku deklaracji za rok poprzedni mają czas na jej złożenie do końca następnego roku, w sytuacji, gdy Klient nie dysponuje roczną deklaracją Bescheid, akceptowane jest dostarczenie BWA (odpowiednik książki przychodów i rozchodów) za okres całego roku. 

  Navigation Fusszeile:
  Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018
  Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
  Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.