16 lipca 2009

Duże zainteresowanie inwestorów emisją krakowskich obligacji na kwotę 300 mln zł

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A, jako agent emisji, oraz Deutsche Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zorganizowały i przeprowadziły emisję 10-letnich obligacji dla Miasta Krakowa na łączną kwotę 300 mln zł. Wyemitowane papiery spotkały się z dużym zainteresowaniem nabywców, a środki dzięki nim pozyskane zostaną przeznaczone na potrzeby miasta.

Emisja była emisją niepubliczną, skierowaną do grupy wybranych inwestorów finansowych. Obligacje nabyło 13 podmiotów, ale PKO BP S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A. jako dealerzy otrzymali łączna kwotę ofert znacznie przekraczającą wartość emisji. Obligacje krakowskie nabyli inwestorzy instytucjonalni, w większości fundusze emerytalne, a także banki, fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Pierwszy wykup obligacji o wartości 60 mln zł nastąpi po upływie sześciu lat od daty emisji, czyli w 2015 roku. Oprocentowanie obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Marża obligacji wynosi 2,50% ponad 6M Wibor.

Była to kolejna już emisja obligacji w sektorze publicznym, w którą zaangażowany był Deutsche Bank Polska S.A. W maju 2009 Bank współuczestniczył w programie emisji papierów dłużnych na rynkach zagranicznych dla miasta Warszawy - pierwszej takiej emisji w historii miasta. Wśród ostatnich projektów Banku znalazła się także pionierska inicjatywa dla regionu Mazowsza, jaką była niepubliczna emisja euroobligacji Województwa Mazowieckiego, notowanych na giełdzie londyńskiej.

"Współpraca z sektorem publicznym to ważny kierunek dla działalności Deutsche Bank Polska S.A"  - powiedział Mirosław Urbański, członek zarządu banku odpowiedzialny za projekt. "Emisja papierów dłużnych stanowi atrakcyjne źródło pozyskiwania funduszy na rozwój jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych  i mamy nadzieję, że ten trend nadal będzie się rozwijał. Cieszy nas skala popularności obligacji polskich miast wśród nabywców, gdyż wskazuje ona na ich wiarygodność i zaufanie inwestorów do instytucji samorządowych."back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.