25 marca 2010

Rekordowy zysk brutto w historii Deutsche Bank Polska S.A.

Deutsche Bank Polska S.A. w 2009 roku, według wstępnych, nieaudytowanych danych, wypracował zysk brutto w wysokości 140 mln zł, który jest o 43% wyższy niż w roku poprzednim. Pomimo kryzysu ekonomicznego, który dotknął sektor bankowy w 2009 roku, bank nie tylko osiągnął, lecz także znacznie przewyższył zakładane cele finansowe i biznesowe.

W 2009 Deutsche Bank Polska S.A. uzyskał najlepszy wynik z działalności podstawowej w swojej dotychczasowej historii, wynoszący 236.7 mln zł, co stanowi ponad 28% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Jest on w dużej mierze rezultatem wysokiej dynamiki wzrostu przychodów w obszarze działalności handlowej. Deutsche Bank Polska S.A. okazał się także niekwestionowanym liderem rynku, jeśli chodzi o zysk z kapitału - wyniósł on ponad 22%, co jest najlepszym rezultatem wśród wszystkich banków, które opublikowały swoje wyniki finansowe za miniony rok. 

Dzięki utrzymywaniu dyscypliny kosztowej i zwiększającym się dochodom banku, wskaźnik kosztów do dochodów (CIR) w roku 2009 wyniósł 37% i był niższy o 7% w stosunku do roku 2008, osiągając tym samym najniższy poziom w historii banku. Natomiast współczynnik wypłacalności na koniec 2009 był wysoki - wyniósł 22.9%, co znacznie przekracza  normy regulacyjne.

Ubiegły rok był także kolejnym rokiem wzrostu przychodów w zasadniczych liniach biznesowych. Największy wzrost w stosunku do 2008 odnotowano na działalności  handlowej - wzrosła ona o ponad 33% i dała przychód w wysokości 101 mln zł. Na przestrzeni ostatnich czterech lat ten obszar działalności banku odnotował wyjątkowo dynamiczny wzrost (niemal 100% w stosunku do roku 2006), co wskazuje na wysoki potencjał w tym obszarze i ilustruje pewne tendencje rynkowe w bankowości inwestycyjnej.
W 2009 Bank intensywnie współpracował z sektorem publicznym, zwłaszcza w zakresie emisji obligacji dla takich klientów jak: Ministerstwo Finansów, samorządy terytorialne; Miasto Warszawa, Miasto Kraków, Województwo Mazowieckie, a także dla dużych państwowych spółek, między innymi PKP S.A. Współpraca ta wynika z rosnącego zapotrzebowania sektora publicznego na długoterminowe finansowanie potrzeb inwestycyjnych - Bank przeprowadził pionierskie na naszym rynku transakcje takie, jak pierwsza w Polsce emisja euro obligacji Warszawy na rynku międzynarodowym.

W ramach doradztwa z zakresu bankowości inwestycyjnej Deutsche Bank Polska S.A., działając w konsorcjum z Deutsche Bank AG w Londynie, świadczył usługi dla Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie sprzedaży akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A. Kolejną pionierską inicjatywą, w której Bank uczestniczył wraz konsorcjum z Deutsche Bank AG Londyn była pierwsza zakrojona na tak dużą skalę emisja akcji z prawem poboru dla PKO Bank Polski - jedna z największych transakcji na polskim rynku w ubiegłym roku.
Bank angażował się także w finansowanie projektów infrastrukturalnych, takich jak np. współpraca z Autostradą Wielkopolską II przy finansowaniu budowy i eksploatacji Autostrady A2 na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl. Działalność banku ukierunkowana jest na pomoc w absorpcji środków unijnych i umożliwienie dużym przedsiębiorstwom  pozyskania finansowania na cele rozwojowe.

Kolejną linią biznesową banku, która odnotowała dalszy wzrost jest działalność powiernicza, z której przychody wyniosły w 2009 15.5 mln zł. Na koniec roku 2009 bank świadczył usługi banku depozytariusza dla 108 funduszy/subfunduszy. Wraz z przyjściem do banku Radosława Ignatowicza, nowego Członka Zarządu odpowiedzialnego za rozwijanie działalności powierniczej na rynkach międzynarodowych, spodziewany jest jej dalszy dynamiczny rozwój.
Przychody z bankowości transakcyjnej utrzymały się na podobnym do ubiegłego roku poziomie, co jest zadawalającym rezultatem, biorąc pod uwagę zmniejszające się marże odsetkowe i ogólnie panujący na rynkach finansowych kryzys.

Strategia na 2010

Bank będzie dążył do dalszego wzrostu przychodów w poszczególnych liniach biznesowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zacieśnienie współpracy z sektorem publicznym. Dotychczasowe doświadczenia i portfolio projektów zrealizowanych dla administracji publicznej predestynuje Deutsche Bank Polska SA do tytułu eksperta w zakresie finansowania potrzeb inwestycyjnych tego sektora. Tę pozycję bank zamierza umacniać i rozwijać.
Bank planuje także ciągłe zwiększanie swojego zaangażowania w projekty infrastrukturalne: finansowanie  infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, projektów związanych z organizacją mistrzostw Euro 2012, jak również projektów z branży energetycznej.
W zakresie działalności CSR Deutsche Bank Polska w 2010 roku sponsoruje spektakl baletowy do muzyki Chopina, którego premiera odbędzie się 9 maja w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Spektakl będzie okazją do uczczenia 15 rocznicy działalności Banku na rynku polskim.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.