5 stycznia 2012

Subskrypcja db Elity Funduszy - produktu strukturyzowanego Deutsche Bank PBC opartego o inwestycję w PIMCO Global Real Return Fund

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach kolejnej subskrypcji db Elity Funduszy - strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego przez Deutsche Bank PBC we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę kapitału, a zysk z trzyletniej inwestycji w ramach obecnej subskrypcji zależy od wyniku funduszu PIMCO Global Real Return Fund. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC zakończą się 20 stycznia 2012 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Elita Funduszy, zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec trzyletniego okresu odpowiedzialności. Środki Klientów inwestowane są w fundusz PIMCO Global Real Return Fund. Partycypacja Klienta we wzroście funduszu wyniesie od 85 proc. do 105 proc. (wartość ta zostanie ustalona najpóźniej 26 stycznia br.). Ze względu na konstrukcję produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych.

PIMCO to największy na świecie podmiot zarządzający funduszami instrumentów dłużnych. Znaczną część portfela PIMCO Global Real Return Fund stanowią obligacje rządowe USA oraz Wielkiej Brytanii indeksowane wskaźnikiem inflacji.

Opłata wstępna wynosi 1,5 proc. wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrane zostaną opłaty likwidacyjne, których wysokość uzależniona jest od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie,
w losowych sytuacjach świadczenie wypłacane uposażonym będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Parametry produktu db Elita Funduszy:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
 • Okres subskrypcji: do 20.01.2012
 • Okres odpowiedzialności: 3 lata
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: PIMCO Global Real Return Fund (Bloomberg: PIMGRAI:ID)
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 26.01.2012
 • Data obserwacji końcowej: 12.01.2015
 • Współczynnik partycypacji: wartość z przedziału 85 proc. – 105 proc. (zostanie ustalony najpóźniej 26.01.2012)
 • Brak ryzyka walutowego (produkt jest zabezpieczony przed zmianami notowań kursów walut)
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Ochrona kapitału: 100 proc. zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności (składka pomniejszona o opłatę wstępną)
 • Opłata wstępna: 1,5 proc. od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.