10 stycznia 2012

Piąta subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość –Stabilny Wzrost VI w Deutsche Bank PBC

W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach piątej subskrypcji 15-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI, opartego o indeks NOMURA Growth Poland 2, którego celem jest uzyskanie pozytywnych rezultatów zarówno w trakcie wzrostów, jak i spadków na rynkach. Produkt skonstruowany jest w formule ‘Pareto’; oznacza to, że od początku okresu inwestycji potencjalny zysk generowany jest z całej zadeklarowanej kwoty przy jednorazowej wpłacie początkowej zaledwie 20 proc. przeznaczonych na nią środków. Subskrypcja db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VI w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 31 stycznia br.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI, stworzony we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „UFK Open Life GP7”. Celem inwestycyjnym funduszu jest 100-procentowa ochrona składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia, jak również powiększanie wartości aktywów tego funduszu. Co ważne, zysk zostanie obliczony tak, jakby cała zadeklarowana kwota inwestycji pracowała od pierwszego dnia inwestycji, pomimo że Klient na początku wpłaca tylko jej 20 proc. Pozostałe 80 proc. należy wpłacać co miesiąc przez 15 lat, czyli w trakcie trwania programu Składki bieżące (po pomniejszeniu o opłatę administracyjną), inwestowane są w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy oparty o indeks NOMURA Growth Poland 2.

Strategia inwestycyjna db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI, oparta o indeks NOMURA Growth Poland 2, odzwierciedla wyniki portfela złożonego z kontraktów terminowych na indeksy WIG 20 i Eurostoxx 50. Dodatkowy mechanizm identyfikacji trendu pozwala na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu zarówno w trakcie wzrostów, jak i spadków na rynkach kapitałowych. Kiedy mechanizm rozpoznaje trend wzrostowy, zarządzający starają się wykorzystywać potencjał indeksu WIG 20 przy jednoczesnym lokowaniu części środków w mniej dynamiczny indeks Eurostoxx 50. Natomiast w trakcie trendu spadkowego aktywa lokowane są w koszyk złożony ze środków pieniężnych i w odnoszące się do tych indeksów kontrakty „futures” pozwalające zarabiać na spadkach indeksu Eurostoxx 50.

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI, należy sfinansować jednorazowo pierwszą składkę w wysokości co najmniej 4500 zł lub inną wielokrotność kwoty 2250 zł. Natomiast w okresie ubezpieczenia co miesiąc przez 15 lat należy finansować składkę bieżącą w wysokości co najmniej 136 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej. Korzystający z produktu mogą dwukrotnie w ciągu 15 lat trwania inwestycji zawiesić płacenie składek na okres 6 miesięcy.

Opłata administracyjna wynosi 1,92 proc. od wartości zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu ubezpieczenia, wypłacana jest wartość wykupu (szczegóły ubezpieczenia, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI”).

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia na wypadek jego śmierci. Kwota stanowiąca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, a jej wypłata nie wymaga przeprowadzania postępowania spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 31 stycznia 2012 r.

Parametry produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI:

 • forma prawna – grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ( „UFK Open Life GP7”),
 • produkt, oparty o indeks NOMURA Growth Poland 2, którego celem jest umożliwienie uzyskania dodatniej stopy zwrotu zarówno w trakcie wzrostów, jak i spadków na rynkach kapitałowych
 • 100 proc. udziału w zyskach wynikających ze wzrostu indeksu,
 • okres ubezpieczenia: 15 lat,
 • celem jest ochrona kapitału: 100 proc. składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia,
 • składki:
 • - składka pierwsza (jednorazowa): co najmniej 4 500 zł (lub wielokrotność kwoty 2 250 zł)
  - składka bieżąca (płatna miesięcznie przez 15 lat): co najmniej 136 zł - wysokość składki bieżącej uzależniona jest od wysokości zadeklarowanej składki zainwestowanej,
 • okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności): 07.02.2012 – 06.02.2027,
 • w przypadku rezygnacji z inwestycji po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej, Klientowi wypłacana jest wartość wykupu (zależna od terminu rezygnacji). W przypadku osiągnięcia dochodu wartość wykupu pomniejszana jest o podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres trwania inwestycji,
 • konstrukcja produktu oparta o mechanizm ‘Pareto’ (20 proc. inwestycji opłacane jednorazowo + 80 proc. inwestycji opłacane regularnie przez 15 lat)

Szczegóły ubezpieczenia, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI”.

Inwestycja w Program Inwestycyjny „db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI” nie jest lokatą bankową.

Osiągnięcie celu inwestycyjnego w produkcie db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VI (tj. 100-procentowa ochrona składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia oraz powiększanie wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie jest gwarantowane). Szczegóły dotyczące celu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego „UFK Open Life GP7” zawarte są w Regulaminie tego Funduszu.

W przypadku braku finansowania przez Klienta kolejnych miesięcznych składek bieżących  i wcześniejszego zerwania inwestycji Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.