14 lutego 2012

Z myślą o dostatniej emeryturze: db Emerytura – nowe, kompleksowe rozwiązanie emerytalne w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC wprowadza nowe, kompleksowe rozwiązanie pozwalające systematycznie oszczędzać na dodatkową emeryturę. W ramach oferty db Emerytura można skorzystać z trzech rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi: podstawowego db Emerytura Start, a także dodatkowych: db Emerytura IKE i db Emerytura IKZE, dostępnych bez żadnych opłat. Oszczędzanie w ramach rozwiązania db Emerytura dostępne jest online, bez konieczności wizyty w oddziale Banku, poprzez platformę: www.dbemerytura.pl oraz za pośrednictwem Teleserwisu Deutsche Bank.

Prezentacja db Emerytury>>

db Emerytura, stworzona we współpracy z Generali Życie Towarzystwem Ubezpieczeń, ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zarządzanymi przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC.

Zawierając umowę db Emerytura Start, Klient decyduje o alokacji składek w jeden z trzech funduszy: db Emerytura Stabilna, db Emerytura Zrównoważona lub db Emerytura Dynamiczna. – Konstruując produkt w ten sposób, umożliwiliśmy naszym Klientom dokonanie wyboru strategii inwestycyjnej zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami w zakresie ryzyka – mówi Dariusz Kazalski, Dyrektor Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC. Równocześnie z umową podstawową db Emerytura Start lub w dowolnym, późniejszym terminie Klient może, bez żadnych kosztów, zdecydować się na umowy dodatkowe, oferujące korzyści podatkowe: db Emerytura IKE i db Emerytura IKZE.

Składkę regularną db Emerytura Start można opłacać z wybraną częstotliwością: co miesiąc, co kwartał, co pół roku i co rok, w minimalnych wysokościach i odpowiednio: 100, 300, 600 lub 1200 zł. Minimalne roczne zaangażowanie w db Emeryturę Start wynosi 1200 zł. Miesięczna opłata administracyjna wynosi 10 zł. W ramach promocji, wszystkie osoby, które od 1 marca do 30 czerwica br. zakupią produkt db Emerytura, po pierwszej rocznicy otrzymają zwrot opłaty administracyjnej za 12 miesięcy, czyli 120 zł. Za tę kwotę zostaną zakupione jednostki uczestnictwa i będą one dopisane do indywidualnego rachunku składek regularnych. Za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w ramach db Emerytura Start pobierane są opłaty roczne w wysokości 2 procent od wartości aktywów oraz 2 procent poprzez umorzenie jednostek. W ramach db Emerytura Start dostępny jest także rachunek składek dodatkowych, na którym mogą być lokowane ponadplanowe, nieregularne wpłaty. Minimalna wysokość wpłaty i wypłaty składki dodatkowej wynosi 1000 zł. Rachunek składek dodatkowych zasilany jest również kwotami, które przekraczają limity wpłat na db Emerytura IKE i db Emerytura IKZE (jeśli wartość tych nadpłat wynosi co najmniej 20 zł). Środki na tym rachunku tworzą wartość dodatkową polisy.

db Emerytura IKE i IKZE – dostępne bez żadnych opłat – umożliwiają inwestycję w jeden z wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: db Emerytura Stałe, który utrzymuje do 100 proc. aktywów w formie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w Deutsche Bank PBC ze stałym, atrakcyjnym oprocentowaniem 6 proc. w skali roku, w okresie 10 lat, lub db Emerytura Zmienne, który utrzymuje do 100 proc. aktywów w formie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w Deutsche Bank PBC z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik inflacji powiększony obecnie o 2 punkty procentowe w skali roku. Składki na IKE i IKZE mogą być opłacane nieregularnie, w dowolnym czasie i w dowolnej wysokości (min.100 zł) do limitu określonego w ustawie. Pierwsza składka jest obowiązkowa. –Klauzule dodatkowe, z których mogą korzystać nasi Klienci, z jednej strony chronią oszczędności przed skutkami inflacji, a z drugiej pozwalają na przewidywanie wysokości zysków po określonym czasie. To ważne cechy, szczególnie w perspektywie długoterminowego gromadzenia środków – mówi Dariusz Kazalski.

Pierwsza składka na IKE, a także kolejne powinny wynosić co najmniej 100 zł. Zgodnie z obowiązującą ustawą, maksymalna wpłata na IKE w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, czyli w 2012 r. jest to kwota 10 578 zł. Dla db Emerytury IKZE pierwsza składka i kolejne również powinny wynosić minimum 100 zł. Jednak w przypadku indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego maksymalna wpłata w roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4 procent podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalonej dla ubezpieczającego za rok poprzedni; w 2012 r. nie więcej 
niż 4 030,80 zł.

 Długoterminowe produkty oszczędnościowe z regularną składką pozwalają wykorzystać mechanizm procentu składanego, czyli dodatkowego zarabiania na wypracowanych już odsetkach, a także zachęcają do koniecznej w tym przypadku konsekwencji – mówi Dariusz Kazalski. – Ważny jest również fakt, że aby zacząć, nie trzeba dysponować znacznymi środkami. Wystarczą niewielkie kwoty.

Przyjętą strategię inwestycyjną można modyfikować. Bezpłatne przenoszenie jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami w ramach db Emerytury Start za pośrednictwem portalu www.dbemerytura.pl możliwe jest 10 razy w roku; opłata za każdą kolejną zmianę wynosi 10 zł. Zmiana funduszu, w który inwestowane są składki, skutkuje przeniesieniem wszystkich jednostek do nowego funduszu. W przypadku IKE i IKZE przeniesienie aktywów między funduszami z db Emerytura – Stałe na db Emerytura – Zmienne 
i odwrotnie możliwe jest raz w roku kalendarzowym. Zmiana polega na przeniesieniu 100 proc. wartości rachunku i wiąże się także ze zmianą alokacji kolejnych wpłacanych składek.

Raz na 5 lat w db Emeryturze Start można zawiesić czasowo opłacanie składek regularnych, przy czym cały czas można wnosić składki na IKE i IKZE. Po 10 latach inwestycji, produkt można przekształcić w ubezpieczenie bezskładkowe.

W każdą rocznicę można podwyższyć lub obniżyć wysokość składki regularnej dla 
db Emerytury Start. W przypadku obniżania składki, jej wysokość po zmianie nie może być niższa od wysokości składki pierwszorocznej. Także w rocznicę zawarcia umowy wysokość składki regularnej będzie podlegać indeksacji, czyli podwyższeniu w stosunku do inflacji. Minimalny wskaźnik indeksacji wynosi 3 procent.

W dniu podpisywania wniosku Klient musi mieć ukończone 18. lat i nie może mieć więcej niż 60 lat.

Cieszy nas, że wraz z Deutsche Bank PBC mogliśmy stworzyć – dla naszych wspólnych Klientów – tak innowacyjny produkt, jakim jest db Emerytura. Produkt ten, dzięki swojej konstrukcji, wprowadza nawyk systematycznego oszczędzania, a także pozwala efektywnie pomnażać kapitał, by Klient poczuł realne finansowe zabezpieczenie jesieni życia – mówi Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor Departamentu Bancassurance & Affinity w Generali.

Informacje dodatkowe:

db Emerytura Start:

 • odroczenie podatku od zysków kapitałowych, podatek płacony tylko raz przy wypłacie środków
 • wybór strategii inwestycyjnej zgodnej z profilem ryzyka Klienta
 • w sytuacjach losowych wypłata 105 proc. wartości polisy db Emerytura, 
  po przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe: 100 proc.
 • opłata za zarządzanie rocznie: 2 proc. od wartości aktywów, 2 proc. poprzez umorzenie jednostek
 • opłata administracyjna: 10 zł miesięcznie
 • wypłaty częściowe możliwe po 10 roku bez opłat
 • opłaty za całkowity wykup do 10 roku (procent wartości polisy): od 98 proc. do 5 proc.
 • dostępne fundusze:

 

- fundusz db Emerytura - Stabilna w 10 proc. do 40 proc. lokuje środki w: akcje spółek WIG20, tytuły uczestnictwa w ETF notowanych na GPW (których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje spółek), dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, także w pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom; dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, również w depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty; depozyty bankowe; instrumenty finansowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez banki; dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego; obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne; listy zastawne. Środki funduszy mogą być również utrzymywane 
na rachunkach bankowych.

- Fundusz db Emerytura - Zrównoważona w 30 do 70 proc. lokuje środki w: akcje spółek WIG20, tytuły uczestnictwa w ETF notowanych na GPW (których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje spółek), dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, także w pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom; dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, również w depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty; depozyty bankowe; instrumenty finansowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez banki; dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego; obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne; listy zastawne. Środki funduszy mogą być również utrzymywane 
na rachunkach bankowych.

- Fundusz db Emerytura - Dynamiczna w 70 do 100 proc. lokuje środki w akcje spółek WIG20, tytuły uczestnictwa w ETF notowane na GPW (których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje spółek). Środki funduszy mogą być również utrzymywane na rachunkach bankowych.

db Emerytura – IKE, Stałe / db Emerytura - Zmienne:

 • atrakcyjna stopa zwrotu – dla Klientów przystępujących do produktu w 2012 r. oprocentowanie stałe: 6 proc. na 10 lat (dla db Emerytura – Stałe) lub oprocentowanie zmienne oparte o poziom inflacji powiększony o premię wynoszącą 2 punkty procentowe (db Emerytura – Zmienne)
 • brak podatku od zysków kapitałowych (pod warunkiem utrzymania środków 
  do momentu przejścia na emeryturę)
 • w sytuacjach losowych wypłata 100 proc. wartości rachunku IKE
 • 100 proc. alokacji składki
 • brak opłaty administracyjnej
 • brak opłaty manipulacyjnej
 • opłata za zarządzanie: 0 proc.
 • opłaty za wypłatę, wypłatę transferową luz zwrot wykup (procent wartości rachunku): 
  w 1. pierwszym roku – 75 proc., w 2. roku i kolejnych: 0 proc.
 • minimalna wartość nadwyżki składek przekazywana na rachunek składek dodatkowych db Emerytura 20 zł

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.