2 marca 2012

Subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Bonus Limitowany w Deutsche Bank PBC

W Deutsche Bank PBC rozpoczęły się zapisy w ramach subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Bonus Limitowany powiązanych z kontraktami terminowymi na ropę naftową Brent notowanymi na Giełdzie Międzykontynentalnej ICE. Emitentem Certyfikatów jest Deutsche Bank AG w Londynie. Certyfikaty o 18-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym zakładają osiągnięcie potencjalnego zysku z przedziału 17-22 proc. w skali 1,5 roku. Zapisy na Certyfikaty Bonus przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 23 marca br.

Certyfikaty Bonus Limitowany powiązane z kontraktami terminowymi na ropę naftową Brent notowanymi na Giełdzie Międzykontynentalnej ICE to 18-miesięczna inwestycja denominowana w złotych, stanowiąca alternatywę dla bezpośredniego lokowania kapitału w surowiec.

Certyfikaty oferują możliwość otrzymania zainwestowanego kapitału powiększonego
o bonus w wysokości od 17 do 22 proc. (ostateczna wartość bonusu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji), o ile każdego dnia trwania inwestycji poziom aktywa bazowego na zamknięciu nie będzie niższy lub równy 70 proc. swojej wartości początkowej (ustalanej 30 marca 2012). Natomiast, jeżeli w czasie trwania inwestycji cena ropy osiągnie lub spadnie poniżej poziomu 70 proc. wartości początkowej, wówczas w dniu zapadalności Inwestor otrzyma część zainwestowanego kapitału równą stosunkowi ceny ropy z dnia ustalenia poziomów końcowych do ceny z dnia ustalenia poziomów początkowych (lecz nie wyższą niż zainwestowany kapitał powiększony o bonus).

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych (plus opłata subskrypcyjna z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 1 proc.), przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów).

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Bonus Limitowany do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. 

Podstawowe parametry Certyfikatów Bonus Limitowany powiązanych z ropą Brent:

 • Forma prawna: certyfikat
 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn
 • Waluta: PLN
 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat (plus opłata z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 1 proc. ceny emisji)
 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)
 • Aktywa bazowe: kontrakty terminowe na ropę naftową Brent z dostawą w pierwszym najbliższym miesiącu notowane na Giełdzie Międzykontynentalnej ICE (CO1 )
 • Zysk z inwestycji: maksymalnie 22 proc. w skali 18 miesięcy, przy założeniu, że w czasie trwania inwestycji cena ropy Brent nie osiągnie ani nie spadnie poniżej poziomu 70 proc. wartości początkowej; potencjalne scenariusze inwestycyjne ilustrujące wpływ cen ropy Brent na stopę zwrotu z inwestycji w Certyfikaty:
 • Bonus: 17 - 22 proc. (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)
 • Zapadalność: 18 miesięcy
 • Okres subskrypcji: do 23 marca 2012 r.
 • Planowana data emisji: 30 marca 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów początkowych: 30 marca 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów końcowych: 30 września 2013 r.
 • Dzień zapadalności: 7 października 2013 r.
 • Notowania: planowane złożenie wniosku o dopuszczenie certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.