15 marca 2012

Rekordowy rok Deutsche Bank PBC S.A.

Dynamiczny wzrost wyników Deutsche Bank PBC S.A. w roku 2011
  • Wynik z działalności bankowej na poziomie 969 milionów złotych
  • Rekordowy wynik finansowy brutto w wysokości 218 mln zł
  • Wzrost sumy bilansowej o 22% do poziomu 25 482 mln zł
  • Saldo kredytów wyższe o 20%
  • Fundusze własne osiągnęły poziom 2 068 mln zł

W roku 2011 Deutsche Bank PBC S.A. wypracował najwyższy w historii wynik finansowy  brutto, który według wstępnych, nieaudytowanych danych wyniósł 218 mln zł. Wynik z działalności bankowej wyniósł niemal 969 mln zł i był o 13% wyższy niż w roku 2010. Suma bilansowa Deutsche Bank PBC osiągnęła poziom 25 482 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym na poziomie 22%. Bank dwukrotnie w ciągu ubiegłego roku dokonał podwyższenia kapitałów własnych na kwotę ponad 422 mln zł. Działania w tym zakresie były zgodne z przyjętym planem kapitałowym zakładającym rozwój portfela kredytowego i generowanie zysków przeznaczonych na dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej. Po kolejnych emisjach akcji, fundusze własne Deutsche Bank PBC przekroczyły na koniec 2011 roku poziom 2 miliardów złotych.

- Rok 2011 zakończyliśmy sukcesem zarówno w kontekście najlepszego w historii Deutsche Bank PBC wyniku finansowego, jak i realizacji przewidzianej na lata 2010 - 2014 założeń strategii „New Poland”. Jej głównym celem jest dalszy, dynamiczny wzrost skali działania Banku zgodnie z modelem bankowości doradczej zakładającej zrównoważony wzrost aktywów oraz pasywów Klientów indywidualnych i firmowych, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu rentowności oraz wysokiej jakości portfela kredytowego – mówi Leszek Niemycki, Prezes Zarządu Deutsche Bank PBC.

W roku 2011 saldo kredytów wzrosło o 20% osiągając poziom ponad 22 542 mln zł. Dynamicznie rosła zarówno akcja kredytów hipotecznych, których saldo wzrosło o 35% względem końca roku 2010, osiągając poziom 16 779 mln zł. Saldo kredytów dla firm zwiększyło się o 15% i na koniec 2011 roku wyniosło 3 580 mln zł. Wzrost wolumenu kredytów firmowych został osiągnięty dzięki wysokiej dynamice sprzedaży kluczowych produktów z zakresu finansowania, m.in. kredytów inwestycyjnych. Dzięki wzmocnieniu działań w Obszarze Klienta Biznesowego, po 4 kwartałach 2011 roku sprzedaż kredytów firmowych Deutsche Bank PBC wzrosła o 30% w porównaniu z 4 kwartałami 2010 r. i wyniosła 2 362 mln zł. Równocześnie w roku 2011 Deutsche Bank PBC realizował politykę udzielania kredytów gotówkowych oraz sprzedaży kart kredytowych dla segmentu Klientów średniozamożnych i zamożnych. Działania sprzedażowe w obszarze finansowania realizowano według wymogów ostrożnościowej polityki kredytowej, co pozwoliło na utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego. Bank realizował również szereg działań mających na celu poszerzanie relacji z Klientami poza wymiar kredytowy, oferując głównie produkty rozliczeniowe, depozytowe oraz inwestycyjne.

Saldo depozytów wyniosło na koniec 2011 roku 10 517 mln zł. Bank zwiększył o 30%, do poziomu 231 tysięcy, liczbę rachunków indywidualnych oraz firm. Największy udział we wzroście miały darmowe rachunki db NET (wzrost o 39%) oraz rachunki oszczędnościowe (wzrost o 62%). Na koniec roku Deutsche Bank PBC obsługiwał łącznie niemal 390 tys. Klientów indywidualnych i firmowych.

W roku 2011 Bank zaoferował inwestorom 27 subskrypcji produktów strukturyzowanych z pełną lub częściową ochroną kapitału, które w obliczu niestabilnej sytuacji rynkowej stanowiły odpowiedź na oczekiwania dotyczące wyższego bezpieczeństwa inwestowanych środków. Były one dostępne zarówno w formie certyfikatów w ofercie publicznej, jak i w formie ubezpieczeń z linii db Gwarancja. Dodatkowo oferta poszerzona została o 12 nowych subskrypcji rozwiązań z regularną składką - db Inwestuj w Przyszłość. Zdecydowana większość inwestycji w certyfikaty strukturyzowane oferowane przez Deutsche Bank PBC, zakończonych w minionym roku, przyniosła inwestorom dwucyfrową stopę zwrotu w skali roku, jak np. zakończona w czerwcu 2011 r. trzecia edycja Certyfikatów Express db WIG20, która po trzech latach dała inwestorom 42 proc. zysku oraz emisja Certyfikatów Bonus db WIG20 zakończona w lipcu 2011 r. 50-proc. zyskiem po dwóch latach inwestycji.

W Obszarze Klienta Detalicznego, po zakończeniu reorganizacji struktur sprzedażowych, Bank posiada obecnie 169 Oddziałów bankowości doradczej świadczącej usługi dla średniozamożnych oraz zamożnych Klientów detalicznych oraz mikrofilm, a także 5 Regionalnych Centrów Inwestycyjnych obsługujących najbardziej zamożnych Klientów indywidualnych.

W Obszarze Klienta Biznesowego, obok istniejących 5 Centrów Doradztwa dla Firm, Bank utworzył w 2011 r. 13 Centrów Korporacyjnych (obecnie 14), dedykowanych obsłudze Klientów biznesowych z segmentu średnich i większych firm.

Strategia 2012

Obecny model biznesowy Deutsche Bank PBC zakłada kontynuację rozwoju w segmencie wymagających Klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich przedsiębiorstw.

Kluczowymi produktami w ofercie Banku pozostają: w Obszarze Klienta detalicznego - kredyty mieszkaniowe w PLN, kredyty gotówkowe kierowane do średniozamożnych oraz zamożnych Klientów indywidualnych, depozyty i produkty rozliczeniowe, a także produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne, plany emerytalne oraz produkty strukturyzowane, a w Obszarze Klienta Biznesowego - pełna obsługa przedsiębiorstw realizujących transakcje krajowe i międzynarodowe.

Planowany jest dalszy rozwój oferty kredytów hipotecznych, w szczególności kredytów w PLN, przy utrzymaniu bardzo wysokiej jakości portfela. Produkty hipoteczne będą nadal wzbogacane o ofertę produktów powiązanych, w tym: ubezpieczeń, planów inwestycyjnych, kont oraz kart. Walutowe kredyty  hipoteczne będą stanowiły niszową ofertę Banku i będą oferowane Klientom uzyskującym przychody w walutach obcych oraz osobom, których zdolność kredytowa znacząco przekracza wymogi Komisji Nadzoru Finansowego wynikające z rekomendacji SII/T oraz pozostałych zaleceń.

Produkty kredytowe dla Klienta indywidualnego pozostają istotnym elementem rozwoju działalności Banku, przy czym głównym założeniem dla ich dystrybucji jest dbałość o zgodność z docelowym modelem segmentacji Klientów. Planowany jest dalszy rozwój sprzedaży skierowanej do wybranych grup zawodowych, charakteryzujących się odpowiednią wysokością i stabilnością osiąganych dochodów. Jednocześnie do Klientów zamożnych kierowana będzie nadal oferta finansowania pod zastaw aktywów.

Rozwój działalności depozytowej Banku jest ukierunkowany na ciągłe poszukiwanie optymalnych rozwiązań produktowo-bilansowych, pozwalających na dbałość o lojalność Klientów i utrzymanie stabilnej bazy depozytowej, tworzenie elastycznych produktów depozytowych (kont oszczędnościowych, depozytów o zmiennym oprocentowaniu, wiązanie depozytów i inwestycji) oraz zwiększanie transakcyjności Klientów.

Produkty inwestycyjne oraz inwestycyjno-ubezpieczeniowe pozostają kluczowym i docelowym przedmiotem działalności Deutsche Bank PBC. W tym obszarze Bank wdrożył na początku roku nowe, unikalne, kompleksowe rozwiązanie emerytalne, w ramach którego ochrona kapitału i regularne oszczędzanie są bilansowane z bardziej dynamicznymi strategiami umożliwiającymi wysoki zwrot z inwestycji, celem maksymalizacji korzyści Klienta w długim okresie. Bank będzie nadal utrzymywał pozycję jednego z wiodących dystrybutorów funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzał do oferty różnorodne produkty strukturyzowane umożliwiające generowanie zysku powiązanego z pełną lub częściową ochroną kapitału.

W Obszarze Klienta Biznesowego planowane jest zwiększenie dynamiki finansowania bieżącego i inwestycyjnego, usług faktoringowych, obsługi gotówkowej, a także doradztwa w zakresie finansowania transakcji handlowych, w tym międzynarodowych oraz obsługi depozytów i nadwyżek finansowych, również poprzez ofertę produktów inwestycyjnych.

Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.