14 czerwca 2012

Novo FIO – nowy fundusz inwestycyjny w ofercie Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC wprowadza do oferty nowy fundusz inwestycyjny zarządzany przez OPERA TFI. W funduszu parasolowym Novo FIO znajduje się siedem subfunduszy o zróżnicowanych strategiach. Zakupu jednostek uczestnictwa można dokonać w oddziałach Deutsche Bank PBC oraz za pośrednictwem platformy Fundusze online systemu bankowości internetowej db easyNET.

Novo FIO to fundusz inwestycyjny otwarty o konstrukcji parasolowej, z siedmioma wydzielonymi subfunduszami Novo: Gotówkowym, Papierów Dłużnych, Obligacji Przedsiębiorstw, Stabilnego Wzrostu, Aktywnej Alokacji, Zrównoważonego Wzrostu i Akcji.

Subfundusz Novo Gotówkowy lokuje aktywa głównie w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku. W ramach subfunduszu Novo Papierów Dłużnych aktywa inwestowane są przede wszystkim w polskie obligacje i bony skarbowe, ale zarządzający ma także możliwość lokowania środków w obligacje emitowane w krajach rozwiniętych UE i wybranych państwach OECD. Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw od 40 do 100 proc. lokuje w obligacje korporacyjne, w tym w instrumenty emitowane w Polsce, w UE i wybranych państwach OECD. W ramach subfunduszu Novo Stabilnego Wzrostu aktywa od 60 do 100 proc. lokowane są przede wszystkim w obligacje i bony skarbowe oraz do 40 proc. w polskie i zagraniczne akcje. Z kolei Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji, który nie kieruje się benchmarkiem, aktywnie zmienia zaangażowanie do 70 proc. w akcje lub do 100 proc. w obligacje. Aktywa subfunduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu lokowane są do 70 proc. w polskie i zagraniczne akcje, a w pozostałej części w bony skarbowe i obligacje, natomiast subfundusz Novo Akcji inwestuje w polskie i zagraniczne akcje, które mogą stanowić od 50 do 100 proc. aktywów subfunduszu.

Minimalna wielkość pierwszej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa to 100 zł, kwota każdej kolejnej wynosi co najmniej 50 zł. Dzięki parasolowej konstrukcji Novo FIO, przy przenoszeniu środków między subfunduszami, Klienci nie zapłacą podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Opłaty za nabycie uzależnione są od wielkości inwestycji i wynoszą od 0 proc. jej wartości w przypadku Novo Gotówkowy do 4 proc. w przypadku Novo Akcji.

Fundusz Novo FIO dostępny jest w oddziałach Deutsche Bank PBC oraz na platformie online w systemie bankowości internetowej db easyNET.

Deutsche Bank PBC – jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku – wdrożył w 2003 roku strategię „otwartej architektury" w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje w różnych walutach i klasach tytuły uczestnictwa ponad 450 produktów - 250 lokalnych funduszy inwestycyjnych oraz ok. 200 zarządzanych przez renomowane instytucje globalne, takie jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments.

Podstawowe parametry Novo FIO:

  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: OPERA TFI S.A.
  • Waluta: PLN
  • Minimalna wielkość pierwszej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa: 100 zł
  • Minimalna wielkość każdej następnej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa: 50 zł
  • Opłata za nabycie: od 0% do 4%
  • Opłata za zarządzanie: od 1% do 4%
  • Brak opłat za umorzenie.

 


Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.