29 maja 2012

DB Funds FIO – innowacyjne na polskim rynku podejście do zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC wprowadza do oferty DB Funds FIO – fundusz inwestycyjny otwarty funkcjonujący pod własną marką banku. Jest to rozwiązanie zarządzane w oparciu o innowacyjną metodę Best Managers, która polega na selekcji do portfela funduszy osiągających ponadprzeciętne i równocześnie długookresowo stabilne stopy zwrotu na tle konkurencji, co pozwala eliminować ryzyko złych wyborów. Dostępne w ramach produktu trzy subfundusze umożliwiają pełną dywersyfikację portfela. DB Funds FIO będzie dostępny w Oddziałach Deutsche Bank PBC oraz poprzez platformę Fundusze online w systemie bankowości internetowej db easyNET. Do końca sierpnia tego roku DB Funds FIO oferowany jest, w ramach promocji, bez opłat manipulacyjnych.

DB Funds FIO to fundusz inwestycyjny otwarty o konstrukcji parasolowej, z trzema wydzielonymi subfunduszami: DB Fund Instrumentów Dłużnych, DB Fund Dynamiczny, DB Fund Globalny Zrównoważony. Ostatni z nich oferuje inwestorom dostęp do unikalnych na polskim rynku funduszy globalnych, które nie są dostępne dla Klientów detalicznych w Polsce. DB Funds FIO został utworzony dla Deutsche Bank PBC przez OPERA TFI. Za realizację strategii, a co za tym idzie zarządzanie portfelem funduszu odpowiada Biuro Maklerskie Banku. Zgodę na utworzenie funduszu wydała Komisja Nadzoru Finansowego.

W ramach DB Funds FIO subfundusze będą zarządzane według unikalnej metodologii Best Managers, wypracowanej przez ekspertów Deutsche Bank w Belgii i dostosowanej do specyfiki polskiego rynku przez zarządzających Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC. Metodologia Best Managers zakłada alokację aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy – lokalnych i SICAV zgodnie z koncepcją polegającą na doborze do portfela rozwiązań, które w długim terminie osiągają ponadprzeciętnie dobre wyniki inwestycyjne – wyraźnie lepsze niż stopa zwrotu z portfela rynkowego – przy jednocześnie wysokiej stabilności osiąganych wyników. W tym celu badane są m.in. oddzielnie roczne stopy zwrotu z funduszy za co najmniej ostatnie 4 lata (wyniki osiągane zarówno w warunkach hossy, jak i bessy). – W związku z tym bierzemy pod uwagę fundusze istniejące na rynku przynajmniej 4 lata, mające  potwierdzony track record wyników oraz stabilny zespół zarządzających. Nie znaczy to jednak, że jeżeli w danym funduszu nastąpi zmiana zespołu zarządzającego to automatycznie usuniemy fundusz z portfela. Zakładamy wówczas, że TFI zarządzające tym funduszem, będzie w stanie utrzymać pierwotną jakość zarządzania, ale uważnie będziemy przyglądać się, jak ta zmiana będzie wpływała na osiągane wyniki w kolejnych okresach – tłumaczy Dariusz Kazalski, Dyrektor Departamentu Centrum Inwestycyjne, Deutsche Bank PBC. Jeśli nastąpi pogorszenie wyników, fundusz straci swoją pierwotną pozycję rankingową i zostanie zastąpiony innym. – Nasza metodologia pozwala przede wszystkim dobierać najlepsze dostępne rozwiązania, a co za tym idzie eliminować ryzyko złego wyboru, co jest niezwykle istotne na rynku oferującym szerokie spectrum funduszy.

W doborze funduszy do portfela DB Funds FIO badane są pojedyncze cztery stopy zwrotu osiągane w ciągu ostatnich lat, a każda z osiąganych stóp zwrotu ma jednakową wagę w modelu. – Jest to innowacyjne podejście do selekcji funduszy na naszym rynku. Praktyka rynkowa wskazuje, że zazwyczaj bada się stopy zwrotu narastająco za dane okresy – mówi Dariusz Kazalski.

Kryteriów selekcji funduszy jest dużo więcej. Zarządzający uwzględniają również między innymi wskaźniki mierzące dodatkową stopę zwrotu na tle generowanego ryzyka, takie jak współczynnik Sharpe'a czy wskaźnik Information Ratio.

Minimalna wielkość pierwszej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa to 100 zł, kwota każdej kolejnej wynosi co najmniej 50 zł.

Dzięki parasolowej konstrukcji DB Funds FIO, przy przenoszeniu środków między subfunduszami, Klienci nie zapłacą podatku dochodowego od zysków kapitałowych.  

Nowością w przypadku DB Funds FIO jest również struktura opłat manipulacyjnych – bez względu na kwotę wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa pobierana będzie jedna opłata wynosząca odpowiednio: dla DB Fund Dynamicznego 2 proc., dla DB Fund Globalnego Zrównoważonego 1,5 proc. i 0,5 proc. dla DB Fund Instrumentów Dłużnych. W ramach promocji, która potrwa do końca sierpnia br. opłaty manipulacyjne nie będą pobierane.

Opłaty za zarządzanie wynoszą: w przypadku subfunduszu DB Fund Dynamiczny 3 proc.,  2 proc. dla DB Fund Globalnego Zrównoważonego oraz 1,5 proc. dla subfunduszu DB Fund Instrumentów Dłużnych.

Podstawowe parametry DB Funds FIO:

  • Zarządzający portfelem inwestycyjnym funduszu: Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC
  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: OPERA TFI S.A.
  • Strategia inwestycyjna: Best Managers
  • Waluta: PLN
  • Minimalna wielkość pierwszej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa: 100 zł
  • Minimalna wielkość każdej następnej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa: 50 zł
  • Wysokość opłat manipulacyjnych (od kwoty wpłaty): DB Fund Dynamiczny: 2%, DB Fund Globalny Zrównoważony: 1,5%, DB Fund Instrumentów Dłużnych: 0,5% – do końca sierpnia br. w ramach promocji opłaty nie są pobierane
  • Wysokość opłat za zarządzanie: DB Fund Dynamiczny: 3%, DB Fund Globalny Zrównoważony: 2%, DB Fund Instrumentów Dłużnych: 1,5%

 


Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.