10 sierpnia 2012

db Invest Profit – nowy produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy umożliwiający osiąganie zysków z obligacji korporacyjnych w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty nowy produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Invest Profit z kwartalną wypłatą premii. Zysk z produktu uzależniony jest od wyników ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego obligacji korporacyjnych. db Invest Profit, oferowany we współpracy z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie S.A., dostępny jest w Oddziałach Deutsche Bank PBC.

db Invest Profit ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Produkt oferowany jest wspólnie z Open Life TU Życie S.A. Zysk z ubezpieczenia – oparty o UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych – wypłacany jest co kwartał. db Invest Profit to produkt ze składką jednorazową, o długim horyzoncie inwestycyjnym – z ochrony ubezpieczeniowej i możliwości cokwartalnego uzyskiwania premii wypracowanej przez UKF obligacji korporacyjnych Klienci mogą korzystać niemal do 85. roku życia (do rocznicy polisy przypadającej w roku, w którym Ubezpieczony kończy 85 lat).

Formuła produktu db Invest Profit podobna jest do usługi asset management. Ze względu na niską barierę wejścia – od 5 tys. zł – produkt dostępny jest dla znacznie szerszej grupy Klientów, a także oferuje z góry zdefiniowane spektrum możliwości inwestycyjnych. – db Invest Profit przygotowaliśmy z myślą o Klientach, którzy oczekują bezpiecznej i stabilnej inwestycji, a przy tym aktywnego zarządzania ich majątkiem – mówi Rafał Patzer z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

 – Zespół zarządzający oraz Komitet inwestycyjny Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Open Life Obligacji Korporacyjnych dobiera obligacje korporacyjne, na bieżąco analizując ryzyko kredytowe emitentów – mówi Piotr Nowak, Członek Zarządu Open Life TU Życie S.A. Zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną UFK od 50 do 100 proc. może inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, banki lub jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lokujących w większości swoje środki w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego lub banki; do 30 proc. w dłużne papiery wartościowe, których emitenci mają siedzibę za granicą; do 50 proc. w depozyty bankowe o maksymalnie 3-miesięcznym terminie zapadalności oraz do 100 proc. w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy obligacji i ETF-y. Do 30 proc. fundusz może inwestować w instrumenty nominowane w walutach obcych, dobierane pod kątem wysokiej płynności. – Duża dywersyfikacja portfela, docelowo uwzględniającego ponad 50 emitentów, minimalizuje wpływ poszczególnych zdarzeń na wyniki funduszu – podsumowuje Piotr Nowak.

– W porównaniu z tradycyjnymi usługami asset management i indywidualnym inwestowaniem w obligacje korporacyjne db Invest Profit, dzięki formie prawnej ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, oferuje również większą elastyczność zarządzania portfelem, a także niski próg wejścia do inwestycji. Portfel obligacji obsługiwany jest w ramach jednego produktu, a obligacje dobierane są przez wykwalifikowanego i doświadczonego doradcę Inwestycyjnego i zespół analityków – mówi Rafał Patzer z Deutsche Bank PBC.

Opłata za zarządzanie, zawierająca opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe, wynosi 1,99 proc. wartości funduszu w skali roku (nie mniej niż 0,99 proc. składki jednorazowej). Wysokość opłaty transakcyjnej, płatnej przy przystąpieniu do ubezpieczenia, to maksymalnie 1,5 proc. wartości składki.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu zaalokowania środków, po złożeniu deklaracji przystąpienia i opłaceniu składki jednorazowej.

Naliczenie wypłaty zysków z UFK następuje co kwartał, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału kalendarzowego.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o umowę dodatkową db Invest Profit Plus.  Jest to polisolokata w formie rocznego ubezpieczenie na życie i dożycie z gwarantowaną stopą oprocentowania. Jeżeli Klient zdecyduje się również na tę opcję, składka zostanie podzielona w proporcji 50/50, przy założeniu, że składka minimalna każdego z ubezpieczeń wyniesie co najmniej 5 tys. zł. Obecnie oprocentowanie db Invest Profit Plus wynosi 7,5 proc. brutto.

Parametry db Invest Profit:

 • Forma prawna: ubezpieczenie grupowe na życie i dożycie z UFK
 • UFK: Open Life Obligacji Korporacyjnych
 • Ubezpieczyciel: Open Life TU Życie S.A.
 • Minimalna składka jednorazowa: 5 000 zł
 • Opłata za zarządzanie (zawiera opłatę za ryzyko): 1,99% wartości funduszu w skali roku, nie mniej niż 0,99% składki jednorazowej w skali roku
 • Duża dywersyfikacja portfela
 • Opłata transakcyjna: do 1,5% składki jednorazowej
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: w dniu zaalokowania składki zainwestowanej
 • Okres ubezpieczenia: od dnia początku ochrony ubezpieczeniowej do rocznicy polisy przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 85. rok życia
 • Wypłata kuponu z obligacji: kwartalna
 • Brak ryzyka walutowego
 • Długi okres inwestycji.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.