16 lipca 2012

Pierwsza edycja Certyfikatów strukturyzowanych Feniks powiązanych ze złotem w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach pierwszej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Feniks, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest złoto. Subskrypcja w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 27 lipca 2012 r.

Certyfikaty Feniks to instrument finansowy o 1,5-rocznym horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG
w Londynie.

Certyfikaty Feniks to inwestycja złotówkowa umożliwiająca osiągnięcie potencjalnego zysku w wysokości od 12 proc. do 15 proc. (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji). Zysk z inwestycji uzależniony jest od amplitudy cen złota w granicach pierwotnego lub wtórnych zakresów wahań w okresie najbliższych 18 miesięcy.

Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o kupon (o wartości z przedziału 12 – 15 proc.) pod warunkiem, że podczas trwania inwestycji cena aktywa bazowego pozostanie w granicach zakresu pierwotnego progu górnego oraz pierwotnego progu dolnego tj. pomiędzy 88,5 proc. – 111,5 proc. poziomu początkowego aktywa bazowego.

Jeżeli podczas trwania inwestycji cena aktywa bazowego będzie niższa lub równa pierwotnemu progowi dolnemu, zakres pierwotny zostanie zmieniony na zakres wtórny wynoszący od 77 proc. do 100 proc. poziomu początkowego aktywa bazowego z wyłączeniem skrajnych poziomów. Natomiast jeżeli podczas trwania inwestycji cena złota będzie wyższa lub równa pierwotnemu progowi górnemu, zakres pierwotny zostanie zmieniony na zakres wtórny wynoszący od 100 proc. do 123 proc. poziomu początkowego aktywa bazowego z wyłączeniem skrajnych poziomów. Taka konstrukcja produktu daje inwestorowi dodatkową możliwość otrzymania kuponu.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Feniks do notowania na GPW.

Parametry Certyfikatów Feniks:

 • Forma prawna: certyfikat
 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn
 • Waluta: PLN
 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat
 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)
 • Aktywa bazowe: złoto, symbol Bloomberg: (GOLDLNPM )
 • Zapadalność: 18 miesięcy
 • Okres subskrypcji: do 27 lipca 2012 r.
 • Planowana data emisji: 3 sierpnia 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów początkowych: 3 sierpnia 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów końcowych: 31 stycznia 2014 r.
 • Dzień zapadalności: 7 lutego 2014 r.
 • Kupon: 12% – 15% (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)
 • Zakres pierwotnego progu górnego oraz pierwotnego progu dolnego: 88,5% – 111,5% poziomu początkowego aktywa bazowego.
 • Zakresy wtórne: 77% – 100% oraz 100% – 123% poziomu początkowego aktywa bazowego
 • Ochrona zainwestowanego kapitału: 100% w dacie zapadalności niezależnie od ceny złota  
 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.