13 lipca 2012

db Gwarancja - Zyskowna Energia III – kolejna subskrypcja produktu strukturyzowanego powiązanego z indeksem ropy naftowej w Deutsche Bank PBC

W Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach kolejnej subskrypcji db Gwarancji - Zyskowna Energia - strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego przez Deutsche Bank PBC we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki, a zysk z 1,5-rocznej inwestycji uzależniony jest od wyniku indeksu S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 20 lipca 2012 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja - Zyskowna Energia III zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec 18-miesięcznego okresu odpowiedzialności.

Wysokość potencjalnego zysku z inwestycji w db Gwarancję – Zyskowna Energia uzależniona jest od wyników indeksu S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return, który odzwierciedla zmianę cen ropy naftowej. W skład indeksu wchodzą najbardziej płynne kontrakty futures na ropę naftową WTI denominowane w USD, spełniające kryteria S&P dotyczące dostępności ceny i rynku notowań (kontrakty futures z najbliższym terminem zapadalności z giełdy New York Mercantile Exchange lub Interncontinental Exchange). S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return, zbudowany z kontraktów terminowych, jest jedynym instrumentem finansowym (obok kontraktów), który umożliwia zarabianie na zmianach cen surowca.

W przypadku umiarkowanych wzrostów indeksu, partycypacja inwestora w zyskach będzie mieścić się w przedziale od 90 proc. do 110 proc. (jej ostateczny poziom zostanie określony 5. dnia roboczego po zakończeniu subskrypcji ). Premia za inwestycję zostanie wypłacona, jeśli w trakcie jej trwania wartość indeksu na zamknięcie dnia w całym okresie obserwacji nie osiągnie poziomu bariery (wynoszącej 145 proc. wartości indeksu na zamknięcie w dniu obserwacji początkowej).

db Gwarancja - Zyskowna Energia to produkt dla Klientów, którzy oczekują rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie potencjalnego zysku wyższego od średniego oprocentowania rocznych depozytów bankowych. Inwestycje w db Gwarancję - Zyskowna Energia I i db Gwarancję - Zyskowna Energia II zakończyły się w tym roku premią w wysokości odpowiednio: 39,8 proc. i 42,01 proc.

Opłata subskrypcyjna wynosi 1 proc. wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrana zostanie opłata likwidacyjna, której wysokość uzależniona jest od liczby dni pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Forma grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie w losowych sytuacjach umożliwia wypłacenie uposażonym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn.

Parametry db Gwarancji - Zyskowna Energia III:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • Okres subskrypcji: do 20.07.2012 r.
 • Okres odpowiedzialności: 18 miesięcy
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: S&P GSCI Crude Oil Index Excess Return
 • Bariera:145%
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 27.07.2012 r.
 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 27.01.2014 r.
  Współczynnik partycypacji: wartość z przedziału 90 proc. – 110 proc. (zostanie ustalony najpóźniej 27.07.2012 r.)
 • Data obserwacji początkowej: 27.07.2012 r.
 • Data obserwacji końcowej: 27.01.2014 r.
 • Brak ryzyka walutowego (produkt jest zabezpieczony przed zmianami notowań kursów walut)
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Ochrona kapitału: 100 proc. zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności (składka pomniejszona o opłatę wstępną)
 • Opłata wstępna: 1 proc.
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.