23 listopada 2012

Bezpłatny projekt funkcjonalnej aranżacji wnętrz w ramach kredytu mieszkaniowego – nowa promocja Deutsche Bank PBC

W Deutsche Bank PBC trwa promocja kredytów mieszkaniowych, w ramach której osoby zainteresowane finansowaniem mieszkania lub domu mogą skorzystać z bezpłatnego projektu aranżacji wnętrz, opracowanego przez profesjonalne studio projektowe. Oferta obowiązuje dla wniosków złożonych do 7 grudnia br. Może się ona łączyć z pozostałymi promocjami, polegającymi na zwolnieniu z prowizji z tytułu udzielenia kredytu, zniesieniu opłaty za inspekcję nieruchomości czy obniżeniu marż standardowych.

Zgodnie z warunkami promocji, osoby, które skorzystają z kredytu mieszkaniowego Deutsche Bank PBC w PLN w wysokości min. 200 tys. zł, oraz jednego z produktów inwestycyjno–ubezpieczeniowych z linii db Inwestuj w Przyszłość, otrzymają nagrodę w postaci kodu promocyjnego uprawniającego do uzyskania funkcjonalnego projektu wnętrz on-line. Aranżacja ta zostanie opracowana przez profesjonalne studio projektowe Małgorzaty Brewczyńskiej - Inventive Interiors.

Projekt aranżacji wnętrz przygotowywany jest przez studio po uruchomieniu pierwszej transzy lub całości kredytu. Aby uzyskać projekt funkcjonalny, należy wówczas wypełnić specjalny formularz on-line: http://www.inventive-interiors.com/db/ przy użyciu otrzymanego z Banku kodu promocyjnego, a następnie kwestionariusz zawierający podstawowe informacje na temat nieruchomości, jak również przesłać rzut mieszkania lub domu na wskazany adres e-mail. W ciągu 7 dni roboczych drogą elektroniczną Klient otrzyma od architekta projekt funkcjonalny składający się z dwóch różnych wariantów rozwiązań. Przykładowe aranżacje dostępne są na stronie http://www.inventive-interiors.com/projekt-funkcjonalny/. W trakcie kolejnych 7 dni od jego otrzymania istnieje możliwość zgłoszenia architektowi uwag on-line, na bazie których w ciągu 5 dni roboczych dany projekt zostanie zmodyfikowany zgodnie z sugestiami Klienta. Ponadto, osoby, które zechcą kontynuować współpracę ze studiem, uzyskają atrakcyjne rabaty: 5% na projekt koncepcyjny lub 10% na pełny projekt wykonawczy.

Warunki promocji: 

 • waluta kredytu: PLN,
 • minimalna wysokość: 200 tys. zł,
 • złożenie wniosku o kredyt wraz z pełną dokumentacją, wymaganą przez bank, w okresie trwania promocji,
 • przystąpienie do jednego z produktów inwestycyjno – oszczędnościowych z linii db Inwestuj w Przyszłość najpóźniej w chwili wypłaty Kredytu (całości lub jego pierwszej transzy),
 • wypłata kredytu (całości lub jego pierwszej transzy).

Nowa promocja może łączyć się z pozostałymi, aktualnymi ofertami specjalnymi: promocją „Prowizja 0%” zwalniającą z prowizji za przyznanie kredytu, zniesieniem opłaty za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu (standardowo wynoszącej 300 zł), czy też obniżeniem marż standardowych.

Informacje dodatkowe:

Obowiązujące promocje

Do 30 listopada 2012 r. wysokość standardowych marż dla kredytów mieszkaniowych w PLN pozostanie na obniżonym o 0,2 p.p. poziomie w przypadku Klientów posiadających co najmniej 10 proc. wkład własny i o 0,1 p.p. dla kredytów z LTV z przedziału od  91 do 100 proc. Ponadto osoby, które zdecydują się na konto osobiste, kartę kredytową, produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Inwestuj w Przyszłość lub ubezpieczenie na życie czy od utraty stałego źródła dochodu, mogą otrzymać dodatkowe zniżki. Tym samym marże złotowych kredytów mieszkaniowych oferowanych przez Deutsche Bank PBC dostępne są  już od 1 proc.

Równocześnie do końca grudnia br. w Deutsche Bank PBC można skorzystać z warunków promocyjnych dotyczących zniesienia opłaty za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu, standardowo wynoszącej 300 zł. Obowiązują one dla finansowania w PLN.

W Deutsche Bank PBC dostępna jest także promocja „Prowizja 0%”, polegająca na zniesieniu opłaty z tytułu udzielenia kredytu oprocentowanego stopą zmienną. Oferta obowiązuje do końca grudnia br. i dotyczy finansowania zarówno w PLN, jak i EUR, w wysokości min. 100 tys. złotych lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.

 Warunki promocji „Prowizja 0%”:

 • brak prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu,
 • waluta kredytu: PLN oraz EUR (przy czym kredyty mieszkaniowe w EUR udzielane są w indywidualnych przypadkach, a podstawowym warunkiem jest uzyskiwanie miesięcznych dochodów netto w wysokości minimum 12 tys. zł).
 • minimalna wysokość: 100 tys. zł lub równowartość w walucie obcej,
 • oprocentowanie: zmienne,
 • prowizja za przedterminową spłatę: bez opłat po pięciu latach od wypłaty kwoty kredytu lub jego pierwszej transzy; w innym razie: 2 proc. od kwoty spłaty, przy czym istnieje możliwość bezprowizyjnej  spłaty 30% kwoty kredytu w ciągu pierwszych 5 lat kredytowania w przypadku osób, które zdecydują się na zakup produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego z linii db Inwestuj w Przyszłość
 • marża wyższa w stosunku do tej obowiązującej dla pozostałych kredytów mieszkaniowych z oferty Banku, określonej dla danego przypadku, o 0,2 p.p. dla PLN (0,1 p.p. przy dodatkowym ubezpieczeniu od utraty pracy) i 0,3 p.p. dla EUR (0,2 p.p. przy dodatkowym ubezpieczeniu od utraty pracy).

 
Produkty z linii db Inwestuj w Przyszłość

Produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne db Inwestuj w Przyszłość umożliwiają regularne odkładanie środków z myślą np. o przyszłej emeryturze czy edukacji dzieci. Skonstruowane w formie polis na życie pozwalają na regularne dopłacanie środków do inwestycji opartej o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK).

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII

Obecnie w cyklicznych subskrypcjach oferowany jest produkt db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII. Jest to  ubezpieczenie o 15-letnim horyzoncie inwestycyjnym, charakteryzujące się obowiązkiem regularnego opłacania składki, przy czym składka pierwsza stanowi 10 proc. wartości inwestycji, a pozostałe 90 proc. zostaje rozłożone na równe raty 10-letniego okresu opłacania składek bieżących. Konstrukcja produktu zakłada także, że zysk z inwestowania środków w ramach ubezpieczenia zostanie naliczony od łącznej wartości składki zainwestowanej od początku okresu ubezpieczenia (pomimo że składki bieżące opłacane są miesięcznie przez 10 pierwszych lat polisowych).

Celem funduszu jest ochrona 130 proc. składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia. Zysk z inwestycji uzależniony jest od wyników koszyka trzech indeksów (Nomura GoPoland Index, Nomura GoBrazil Index, Nomura GoChina Index) umożliwiających zoptymalizowaną ekspozycję na polski, brazylijski oraz chiński rynek akcji.

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII, należy sfinansować jednorazowo składkę pierwszą w wysokości co najmniej 2000 zł lub inną wielokrotność kwoty 500 zł. Natomiast w okresie ubezpieczenia, co miesiąc, przez 10 lat należy opłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 200 zł, przy czym jej wysokość ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej. W trakcie ubezpieczenia istnieje możliwość, dwukrotnie w ciągu 10 lat trwania inwestycji, zawieszenia opłacania składek bieżących, każdorazowo na okres 6 miesięcy polisowych.

Przy ustalaniu wartości rachunku udziałów na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia uwzględniona zostanie wyższa z dwóch wartości:

 • 130 proc. składki zainwestowanej
 • iloczyn składki zainwestowanej i końcowej wartości koszyka, przy czym w celu optymalizacji wyników strategii inwestycyjnej przy ustaleniu końcowej wartości koszyka zastosowanie znajdzie najwyższa z jego wartości zanotowanych, w datach obserwacji, co pół roku przez ostatnie dwa lata okresu ubezpieczenia.

Obecna subskrypcja produktu potrwa do 30 listopada 2012 r.

db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania

db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania, przygotowany we współpracy ze Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, to produkt z regularną składką w formie grupowego ubezpieczenia na życie, oparty na inwestycjach w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Szeroka oferta produktu umożliwia inwestowanie łącznie w prawie 90 funduszy reprezentujących różny potencjał zysku i ryzyka, w tym w fundusze polskie, zagraniczne oraz 4 Portfele Modelowe. Fundusze zagraniczne nominowane w EUR, USD i PLN umożliwiają inwestycje na rynkach wschodzących, rynkach Azji i Pacyfiku, europejskim i amerykańskim oraz na rynku nieruchomości i surowców.

db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania jest programem o długim horyzoncie czasowym – umowa zawierana jest na 15, 20, 25 lub 30 lat. Inwestowanie odbywa się poprzez wpłacanie regularnej składki – zależnie od preferencji Klienta, w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Program można w dowolnym momencie zasilać również składkami dodatkowymi o minimalnej wartości 1000 zł. Aktywa zgromadzone w db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania dzielone są na dwie grupy – część bazową utworzoną przez jednostki funduszy, które według przyjętych założeń zakupione zostaną w ciągu pierwszych 7 lat z wpłat składek regularnych oraz cześć wolną, którą tworzą jednostki zakupione za składki regularne wpłacane od 8. roku oszczędzania oraz poprzez składki dodatkowe.

Program db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania umożliwia samodzielny wybór strategii inwestycyjnej.

W przypadku db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania opłaty wstępne od składek regularnych nie są pobierane, co oznacza, że alokacji podlega 100 proc. wpłaconych środków. Wysokość opłat za zarządzanie zależy od wysokości regularnej składki. W przypadku części wolnej, opłata za zarządzanie wynosi połowę stawki obowiązującej dla części bazowej. Opłata administracyjna wynosi 10,88 zł miesięcznie. Każdy posiadacz db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania ma możliwość obserwacji wyników na platformie transakcyjnej Multiportfel Online, która dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej Skandii, oraz składania dyspozycji. Za złożone w ten sposób dyspozycje opłaty nie są pobierane.

W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest wyższa z dwóch kwot: wartość zgromadzonych aktywów powiększona o określony procent części bazowej lub suma wpłaconych składek pomniejszona o ewentualne wypłaty częściowe. Zgromadzone środki nie są obciążone podatkiem od spadków i darowizn.

db Inwestuj w Przyszłość – Aktywne Oszczędzanie

Przygotowany wspólnie z Generali Życie T.U. S.A. inwestycyjno-ubezpieczeniowy produkt z minimalną miesięczną wpłatą w wysokości 150 zł. Przystępując do produktu, Klient dokonuje wyboru częstotliwości opłacania składek zgodnie z własnymi preferencjami: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

db Inwestuj w Przyszłość – Aktywne Oszczędzanie w ramach jednej umowy oferuje dostęp do wielu zróżnicowanych geograficznie i przedmiotowo rynków inwestycyjnych; środki mogą być inwestowane w ponad 40 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w tym funduszy modelowych Deutsche Bank i Generali. Dla osób szukających również możliwości lokowania nieregularnych nadwyżek finansowych, w produkcie udostępniono konto dodatkowe z minimalną wpłatą w wysokości 1000 zł.

Alokacji w db Inwestuj w Przyszłość – Aktywne Oszczędzanie podlega 100 proc. wpłaty, co oznacza, że wszystkie środki, zgodnie z przyjętą strategią, inwestowane są w jednostki wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Możliwe jest też modyfikowanie wybranej strategii inwestycyjnej i przenoszenie środków między funduszami bez konieczności odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych.

W przypadku śmierci ubezpieczonego następuje wypłata 105 proc. wartości polisy powiększonej o wartość dodatkową zgromadzoną na koncie składek dodatkowych.

W zakresie integralnej umowy, Klient otrzymuje dodatkowo ubezpieczenie od ryzyka śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku do kwoty 25 tysięcy zł.

Klienci, którzy przystąpią do ubezpieczenia mogą skorzystać także ze specjalnej oferty, w ramach której finansowana jest pierwsza składka miesięczna w wysokości maksymalnie do 760 zł.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanej promocji. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.