9 stycznia 2013

Nowa subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII w Deutsche Bank PBC

W Oddziałach Deutsche Bank PBC zaczęły się zapisy w ramach kolejnej subskrypcji 15-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII, opartego o koszyk trzech indeksów Nomura: GoPoland, GoBrazil, GoChina, którego celem jest uzyskanie pozytywnych rezultatów z inwestycji na wschodzących rynkach akcji: Polski, Brazylii i Chin. Konstrukcja produktu pozwala osiągać potencjalny zysk od początku trwania inwestycji z całej zadeklarowanej kwoty, która zostanie wpłacona przez Klienta w ciągu 10 lat, przy jednorazowej wpłacie początkowej zaledwie 10 proc. przeznaczonych na nią środków. Subskrypcja db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 31 stycznia br.

db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII, stworzony we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Celem inwestycyjnym funduszu jest 130-procentowa ochrona składki zainwestowanej na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia oraz powiększanie wartości aktywów tego funduszu. Co ważne, zysk zostanie obliczony tak, jakby cała zadeklarowana kwota inwestycji pracowała od początku inwestycji, pomimo że Klient na początku finansuje tylko jej 10 proc. Pozostałe 90 proc. należy wpłacać co miesiąc przez 10 lat okresu ubezpieczenia. Składki bieżące (po pomniejszeniu o opłatę administracyjną) alokowane są w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, który inwestuje środki w koszyk indeksów Nomura GoPoland, GoBrazil, GoChina.

Strategia inwestycyjna db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII, oparta o koszyk indeksów Nomura GoPoland, GoBrazil, GoChina odzwierciedla wyniki notowań akcji powiązanych z gospodarkami Polski, Brazylii i Chin. Na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia potencjalny zysk z koszyka indeksów będzie obliczany z wykorzystaniem najwyższego spośród pięciu półrocznych odczytów jego wartości (sprawdzany co pół roku w ostatnich dwóch latach okresu ubezpieczenia). Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII, należy sfinansować jednorazowo pierwszą składkę w wysokości co najmniej 2000 zł lub inną wielokrotność kwoty 500 zł. Natomiast w okresie ubezpieczenia co miesiąc przez 10 lat należy opłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 200 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej. Klient ma możliwość dwukrotnego zawieszenia opłacania składek po 1 roku ubezpieczenia.

Opłata administracyjna, zwierająca także koszt ochrony ubezpieczeniowej, wynosi 3 proc. w skali roku i jest naliczana od składki zainwestowanej (zadeklarowanej kwoty inwestycji). W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu ubezpieczenia, wypłacana jest wartość wykupu (szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII”).

Subskrypcja produktu potrwa do 31 stycznia 2013 r.

Parametry produktu db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII:

  • forma prawna – grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Open Life TU Życie S.A.
  • produkt oparty o koszyk indeksów Nomura GoPoland, GoChina, GoBrazil, którego celem jest umożliwienie ekspozycji na polski, brazylijski oraz chiński rynek akcji
  • 100 proc. udziału w zyskach wynikających ze wzrostu koszyka indeksów
  • celem funduszu jest ochrona kapitału: 130 proc. składki zainwestowanej na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia
  • składki:

- składka pierwsza (jednorazowa): co najmniej 2 000 zł (lub wielokrotność kwoty 500 zł)
- składka bieżąca (płatna miesięcznie przez 10 lat): co najmniej 200 zł - wysokość składki bieżącej uzależniona jest od wysokości zadeklarowanej składki zainwestowanej

  • okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności): 15 lat
  • okres opłacania składek: 10 proc. inwestycji opłacane jednorazowo + 90 proc. inwestycji opłacane regularnie przez 10 lat.
  • w przypadku rezygnacji z inwestycji po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej, Klientowi wypłacana jest wartość wykupu (zależna od terminu rezygnacji). W przypadku osiągnięcia dochodu wartość wykupu pomniejszana jest o podatek dochodowy od osób fizycznych
  • ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres trwania inwestycji.

 

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII”. Inwestycja w „db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII” nie jest lokatą bankową. Osiągnięcie celu inwestycyjnego Funduszu w produkcie db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII (tj.130-procentowa ochrona składki zainwestowanej na koniec 15 letniego okresu ubezpieczenia oraz powiększanie wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie jest gwarantowane). Szczegóły dotyczące celu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Open Life TU Życie S.A. zawarte są w Regulaminie tego Funduszu. W przypadku braku finansowania przez Klienta kolejnych miesięcznych składek bieżących, wcześniejszej rezygnacji lub dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału. Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu, nie stanowi również porady inwestycyjnej. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.