29 marca 2013

Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na połączenie Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A.

Szanowni Klienci,
informujemy, że Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A. 29 marca 2013 r. złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zezwolenia na połączenie obu banków. W wyniku połączenia powstanie silny bank uniwersalny oferujący Klientom reprezentującym poszczególne segmenty rynku przekrojową gamę rozwiązań finansowych opartych o najlepsze praktyki, wiedzę i doświadczenie obu łączących się instytucji.
Planowane połączenie, które przyczyni się do utworzenia większego i bardziej konkurencyjnego banku, przyniesie korzyści zarówno Klientom jak i Pracownikom. Z aktywami na poziomie niemal 35 mld złotych, Bank będzie należał do dziesiątki największych instytucji finansowych w Polsce. Świadcząc usługi w ramach sieci ponad 170 oddziałów i centrów doradczych oraz oferując przekrojową ofertę produktów, będziemy odpowiadać na potrzeby finansowe Klientów indywidualnych i biznesowych oraz Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych w pełni wykorzystując globalne doświadczenie i lokalne kompetencje.
Zgodnie z przedstawionym Komisji planem połączenia, Deutsche Bank PBC S.A. będzie bankiem przejmującym, a Deutsche Bank Polska S.A. bankiem przejmowanym. Tym samym proces połączenia zostanie przeprowadzony poprzez przeniesienie całego majątku tj. aktywów i pasywów Deutsche Bank Polska S.A., na rzecz Deutsche Bank PBC S.A. z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Deutsche Bank PBC S.A. w ramach emisji akcji wydanych Deutsche Bank AG - dotychczasowemu akcjonariuszowi Deutsche Bank Polska S.A. Równocześnie Połączony Bank stanie się jedynym akcjonariuszem Domu Maklerskiego DB Securities S.A.
Bank będzie działał pod firmą Deutsche Bank Polska S.A.

Z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Połączony Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska S.A., stając się stroną wszelkich umów zawartych z jego dotychczasowymi Klientami. Umowy zawarte przez Klientów obu banków przed połączeniem pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania, nie zmienią się także wynikające z nich prawa i obowiązki. Co ważne, zmianie nie ulegną również numery rachunkłów Klientów obu instytucji. Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie kodu SWIFT - Połączony Bank będzie docelowo działał w oparciu o obecny kod Deutsche Bank Polska S.A. (DEUTPLPX).

W związku z tym, iż oba Banki należą do Grupy Deutsche Bank, a także w sposób komplementarny obsługują poszczególne segmenty rynku, strategia działania oraz model biznesowy połączonego Deutsche Bank Polska nie ulegną zasadniczej zmianie.
Utworzenie w Polsce jednego, silnego banku uniwersalnego wzmocni naszą pozycję rynkową. Pozwoli także na optymalne wykorzystanie wspólnej bazy kapitałowej, a tym samym szybszy rozwój działalności zarówno w obszarze bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, jak i obsługi Klientów indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw - mówi Peter Tils, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. oraz CEO Deutsche Bank AG na Region Europy Centralnej i Wschodniej. - Strategia połączonego banku będzie kontynuacją dotychczasowego kierunku rozwoju i realizowana będzie w oparciu o doświadczenie i najlepsze praktyki stosowane dotychczas niezależnie w obu instytucjach.
Planowana integracja pozwoli nam na wdrożenie spójnego, opartego o koncepcję „jednego banku” podejścia do relacji z naszymi Klientami. W ten sposób będziemy mogli oferować konkurencyjne rozwiązania bazujące na kompetencjach z różnych obszarów i wykorzystujące wspólną wiedzę w zakresie nowoczesnej bankowości. - mówi Guido Heuveldop, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. oraz CAO Deutsche Bank Private & Business Clients. – Wykorzystanie tej przekrojowej wiedzy przyczyni się do jeszcze lepszego zaadresowania potrzeb naszych Klientów w ramach komplementarnej oferty produktowej obejmującej rozwiązania z zakresu bankowości transakcyjnej, finansowania, inwestycji, wymiany walut, czy obsługi handlu zagranicznego i bankowości korporacyjnej. 

Rozpoczęcie procesu integracji nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie i związane z nim niezbędne zmiany statutu. W przypadku pozytywnej decyzji KNF, banki będą dążyły do tego, aby połączenie podmiotów nastąpiło z początkiem roku 2014, nie później jednak niż do końca pierwszego kwartału roku 2014.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.