18 czerwca 2013

db Gwarancja – Rynki Azjatyckie – subskrypcja nowego produktu strukturyzowanego w formie ubezpieczenia w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach pierwszej subskrypcji db Gwarancji – Rynki Azjatyckie – 3-letniej inwestycji w formie ubezpieczenia na życie i dożycie oferowanego we współpracy z TU na Życie Europa S.A. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach. Wariant I zapewnia 100-procentową gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności i umożliwia osiągnięcie zysku z przedziału 16-20%. Wariant II zapewnia 100-procentową gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności oraz 3% gwarantowaną premię minimalną przy zerowej opłacie wstępnej. Wariant II umożliwia osiągnięcie zysku z przedziału 9-13%. W obu wariantach potencjalny zysk jest uzależniony od zachowania się koszyka trzech azjatyckich indeksów – MSCI Singapore Free Index, MSCI Taiwan Index, Nikkei-225 Index. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do
24 czerwca 2013 r.
Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Rynki Azjatyckie  zapewnia 100-procentową gwarancję zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną w przypadku wariantu I) lub 100-procentową gwarancję zainwestowanej składki przy zerowej opłacie wstępnej (w wariancie II) na koniec okresu odpowiedzialności. Dodatkowo w wariancie II Klient ma zapewnioną premię minimalną na poziomie 3% składki zainwestowanej. Okres ochrony wynosi trzy lata.  
 
Potencjalny zysk z inwestycji db Gwarancja – Rynki Azjatyckie zależy od zwrotu na 3 indeksach: Nikkei-225 Index, MSCI Singapore Free Index, MSCI Taiwan Index i wyboru wariantu. Wariant I oferuje potencjalny zwrot w przedziale 16-20% składki zainwestowanej. Wariant II oferuje gwarantowana premię minimalną na poziomie 3% składki zainwestowanej lub potencjalny zwrot w przedziale 9-13% składki zainwestowanej.
 
W pierwszej dacie obserwacji (28.06.2013 r.) sprawdzane będą wyniki 3 indeksów z koszyka. Wynik indeksu o najwyższym zwrocie zostanie zapamiętany i indeks wypadnie z koszyka. W drugiej dacie obserwacji (28.06.2014 r.) sprawdzane będą wyniki pozostałych 2 indeksów z koszyka. Wynik indeksu o wyższym zwrocie zostanie zapamiętany i indeks wypadnie z koszyka. W trzeciej dacie obserwacji (28.06.2015 r.) sprawdzany będzie wynik ostatniego indeksu z koszyka. W poszczególnych datach obserwacji zapamiętywany jest najwyższy zwrot z indeksu (po pierwszym roku wartość W1, po drugim roku wartość W2, po trzecim roku wartość W3). Poszczególne wartości W1, W2,W3 mogą stanowić maksymalnie wartość bariery z przedziału przypisanego konkretnemu wariantowi produktu (wariant I – 16-20%; wariant II – 9-13%). Ostateczna wartość bariery zostanie ustalona 28.06.2013 r.

Opłata subskrypcyjna wynosi 1,5% wpłacanej składki w wariancie I i 0% w wariancie II. Minimalna wpłata to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).
 
Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych, w losowych sytuacjach umożliwia wypłatę uprawnionym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn z tytułu zgonu Ubezpieczonego.

db Gwarancja – Rynki Azjatyckie w wariancie I to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy z jednej strony chcą chronić zainwestowany kapitał, ale równocześnie oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku przewyższającego oprocentowanie depozytów bankowych. Z kolei wariant II jest dedykowany Klientom, którzy cenią gwarancję zysku (gwarantowany minimalny zwrot na poziomie 3%), ale ponad to chcą też mieć szanse na osiągnięcie dodatkowego  zwrotu wynikającego z zachowania się koszyka indeksów.

Parametry db Gwarancji – Rynki Azjatyckie:
 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: TU na Życie Europa S.A.
 • Okres subskrypcji: do 24.06.2013 r.
 • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy 
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: koszyk 3 indeksów - MSCI Singapore Free Index, MSCI Taiwan Index, Nikkei-225 Index
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 28.06.2013 r.
 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 28.06.2016 r.
 • Terminy obserwacji: 28.06.2013 r.; 28.06.2014 r.; 28.06.2015 r.; 28.06.2016 r.
 • Bariera (ograniczony zysk) w wariancie I: przedział 16-20%. Bariera (ograniczony zysk) w wariancie II: przedział 9-13%
 • Premia dla Ubezpieczonego w wariancie I zostanie obliczona jako iloczyn Składki Zainwestowanej i większej z dwóch wartości 0 lub iloraz sumy W1, W2, W3 podzielonej przez 3
 • Premia dla Ubezpieczonego w wariancie II zostanie obliczona jako iloczyn Składki Zainwestowanej i większej z dwóch wartości 3% lub iloraz sumy W1, W2, W3 podzielonej przez 3
 • Minimalna składka: 2 000 zł
 • Gwarancja kapitału: w wariancie I - 100%. zainwestowanej składki (pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności, w wariancie II – 100 % zainwestowanej składki (gdzie składka zainwestowana = kapitał wpłacony) na koniec okresu odpowiedzialności
 • Gwarantowana premia minimalna: brak w wariancie I, 3% zainwestowanej składki w wariancie II
 • Opłata wstępna: wariant I - 1,5%, wariant II – 0%
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych, wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.