18 lipca 2013

db Gwarancja – Rynki Globalne – subskrypcja nowego produktu strukturyzowanego w formie ubezpieczenia w Deutsche Bank PBC

Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach pierwszej subskrypcji produktu db Gwarancja – Rynki Globalne – 3-letniej inwestycji w formie ubezpieczenia na życie i dożycie oferowanego we współpracy z TU na Życie Europa S.A. Produkt zapewnia 100-procentową gwarancję składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności i umożliwia osiągnięcie potencjalnego zysku z przedziału 13,6-17,6% w zależności od zachowania się koszyka 3 funduszy: Lyxor ETF Stoxx 50, Nomura ETF – Nikkei 225, SPDR S&P 500 ETF TRUSTd. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 25 lipca 2013 r.
Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Rynki Globalne  zapewnia 100-procentową gwarancję zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną).

Potencjalny zysk z inwestycji db Gwarancja – Rynki Globalne zależy od zwrotu z 3 funduszy odzwierciedlających wyniki indeksów: Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500.   
 
W pierwszej dacie obserwacji (31.07.2014 r.) sprawdzane będą wyniki 3 funduszy z koszyka. Wynik funduszu o najwyższym zwrocie zostanie zapamiętany i fundusz wypadnie z koszyka. W drugiej dacie obserwacji (31.07.2015 r.) sprawdzane będą wyniki pozostałych 2 funduszy z koszyka. Wynik funduszu o wyższym zwrocie zostanie zapamiętany i fundusz wypadnie z koszyka. W trzeciej dacie obserwacji (29.07.2016 r.) sprawdzany będzie wynik ostatniego funduszu z koszyka. W poszczególnych datach obserwacji zapamiętywany jest najwyższy zwrot z funduszu (po pierwszym roku wartość W1, po drugim roku wartość W2, po trzecim roku wartość W3). Poszczególne wartości W1, W2, W3 mogą stanowić maksymalnie wartość bariery z przedziału przypisanego produktowi (13,6%-17,6%). Ostateczna wartość bariery zostanie ustalona 31.07.2013 r.

Opłata wstępna wynosi 1,5% wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych, w losowych sytuacjach umożliwia wypłatę uprawnionym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn z tytułu zgonu Ubezpieczonego.
 
db Gwarancja – Rynki Globalne to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy
z jednej strony chcą chronić zainwestowany kapitał, ale równocześnie oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku przewyższającego oprocentowanie depozytów bankowych.


Parametry db Gwarancji – Rynki Globalne: 

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: TU na Życie Europa S.A.
 • Okres subskrypcji: do 25.07.2013 r.
 • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy 
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: koszyk 3 funduszy - Lyxor ETF Stoxx 50, Nomura ETF – Nikkei 225, SPDR S&P 500 ETF TRUSTd
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 31.07.2013 r.
 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 31.07.2016 r.
 • Daty obserwacji: 31.07.2013 r.; 31.07.2014 r.; 31.07.2015 r.; 29.07.2016 r.
 • Bariera: przedział 13,6%-17,6% (ostateczna wartość bariery zostanie ustalona 31.07.2013 r.)
 • Premia dla Ubezpieczonego zostanie obliczona jako iloczyn Składki Zainwestowanej i większej z dwóch wartości 0 lub iloraz sumy W1, W2, W3 podzielonej przez 3; Premia dla Ubezpieczonego będzie nie większa niż ostateczna wysokość bariery;
 • Minimalna składka: 2 000 zł
 • Gwarancja kapitału: 100%. zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności
 • Opłata wstępna: 1,5%
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych, wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.