15 grudnia 2017

Dodatkowe informacje dla Klientów dotyczące planowanej transakcji

W jaki sposób decyzja Deutsche Bank AG o sprzedaży części pionu detalicznego i business banking w Polsce, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., na rzecz BZ WBK S.A. wpływa na Klientów Deutsche Bank Polska S.A.?

14 grudnia 2017 r. Deutsche Bank AG ogłosił decyzję o sprzedaży części pionu detalicznego i business banking w Polsce, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., na rzecz BZ WBK S.A. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych. Decyzja ta oznacza, że co do zasady pozostałe produkty wszystkich Klientów indywidualnych, w tym private banking, a także biznesowych, tj. MŚP i mikroprzedsiębiorstw (przedstawicieli wolnych zawodów) zostaną przeniesione do BZ WBK S.A. z chwilą zakończenia transakcji, tj. rejestracji wydzielenia pionu Deutsche Bank Polska S.A. przez Sąd Rejestrowy, planowanej w IV kwartale 2018 r. W tym też terminie 100% akcji domu maklerskiego DB Securities S.A. zostanie przeniesione do BZ WBK S.A. Transakcja jest uzależniona od uzyskania zgód KNF, innych zgód regulacyjnych, zgód korporacyjnych, a także spełnienia innych warunków. 


Intencją obu banków jest przeprowadzenie procesu w sposób nieodczuwalny dla naszych Klientów. Obecnie nie są planowane żadne zmiany w ofercie Banku. Do czasu podziału Deutsche Bank Polska kontynuuje świadczenie usług na rzecz swoich Klientów. Z chwilą podziału BZ WBK S.A. przejmie zobowiązania dotyczące produktów i usług Klientów Deutsche Bank Polska S.A., w tym oprocentowania, opłat i prowizji. Ewentualne zmiany będą podlegać umowie Klientów z BZ WBK S.A., obowiązującym przepisom prawa, warunkom produktów i decyzjom BZ WBK S.A. po dniu podziału. Jeżeli ze względów technicznych będą wymagane jakiekolwiek zmiany przed włączeniem części Deutsche Bank Polska S.A. do BZ WBK S.A., nasz Bank poinformuje o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. Po zrealizowaniu transakcji Klienci uzyskają dostęp do wysokiej jakości nowoczesnych produktów, wielokanałowej obsługi, ogólnokrajowej sieci oraz know-how połączonych zespołów międzynarodowych firm.

Z chwilą podziału umowy zawarte przez Klientów Deutsche Bank Polska z dotychczasowym bankiem pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Nie zmienią się również numery przenoszonych rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN.

Jak podkreślił Bank Zachodni WBK w swoim komunikacie prasowym uzasadniając decyzję o planowanej integracji wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.: „Intencją Banku Zachodniego WBK będzie kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych (…). Bank Zachodni WBK Grupa Santander stanie się stroną umów z towarzystwami funduszy inwestycyjnych z zamiarem kontynuowania tej współpracy. Zrealizowanie transakcji planowane jest do końca roku 2018 r., pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wszystkich zgód regulacyjnych i korporacyjnych.”

W odniesieniu do Klientów korzystających z rachunków maklerskich, informujemy, że do momentu nabycia 100% akcji domu maklerskiego DB Securities S.A. przez BZ WBK S.A., DB Securities S.A. zamierza świadczyć usługi i oferować produkty na dotychczasowych zasadach. Wraz z zakończeniem transakcji, planowanym w IV kwartale 2018 r., 100% akcji domu maklerskiego DB Securities S.A. zostanie przeniesione do BZ WBK S.A. Zarówno Klienci, jak i aktywa DB Securities S.A. pozostaną Klientami i aktywami DB Securities S.A. W związku z nabyciem DB Securities S.A. przez BZ WBK S.A. nie są planowane zmiany numerów rachunków maklerskich. Jednakże, z uwagi na to, że wraz z zakończeniem transakcji DB Securities S.A. stanie się częścią grupy kapitałowej BZ WBK S.A., jakiekolwiek decyzje dotyczące jego potencjalnej integracji z istniejącą działalnością maklerską BZ WBK S.A. lub ewentualnych zmian w zakresie oferowanych usług i produktów, będą podejmowane i ogłaszane przez grupę kapitałową BZ WBK S.A.

Kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne denominowane w walucie obcej będą w dalszym ciągu obsługiwane przez Deutsche Bank Polska S.A. Także w przypadku, jeżeli Klienci posiadają kredyty mieszkaniowe lub pożyczki hipoteczne udzielone pierwotnie w walucie obcej, które zostały następnie przewalutowane na kredyty mieszkaniowe lub pożyczki hipoteczne w złotych polskich, Deutsche Bank Polska S.A. nadal będzie je obsługiwał. Rachunek do obsługi tych produktów w Deutsche Bank Polska S.A. docelowo ulegnie zmianie. Poinformujemy naszych Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym terminie zmiany.

Obsługa polskich i zagranicznych Klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych również pozostaje w Deutsche Bank Polska S.A. Tym samym transakcja nie ma znaczącego wpływu na usługi i produkty oferowane Klientom przez Deutsche Bank Polska S.A. w ramach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.