8 czerwca 2017

Zaproszenie do udziału w przetargu na zakup wymagalnych wierzytelności Deutsche Bank Polska S.A. Portfela Klientów indywidualnych na podstawie Art. 92 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Termin na składanie wstępnych ofert cenowych upływa dnia 6 lipca 2017 r. o godz.16.00.

Szacunkowa wartość pakietów wierzytelności Portfela Klientów indywidualnych przeznaczonych do zbycia:


Pakiet Liczba rachunków Wartość kapitału (PLN) Wartość wierzytelności (PLN)
1 954 25 591 563.80 46 312 709.04
2 41 17 269 030.14 24 175 045.81
  995 42 860 593.94 70 487 754.85

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach Portfela Klientów indywidualnych podlegających zbyciu zostaną przekazane Oferentom po otrzymaniu przez Deutsche Bank Polska S.A. poniższych dokumentów:
  • podpisanej Umowy o zachowanie poufności
  • aktualnego odpisu z KRS
  • wyciągu z Rejestru Funduszy
  • zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i numeru NIP
  • jeżeli Oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika- dokumentacji potwierdzającej umocowanie pełnomocnika

Deutsche Bank Polska S.A. informuje, że zapisy zawarte w Umowie o zachowanie poufności dostępnej na stronie www.deutschebank.pl nie podlegają negocjacjom. Umowa o zachowanie poufności w wersji papierowej, powinna być przekazana przez Oferenta w dwóch egzemplarzach.

Prosimy o składanie wstępnych ofert cenowych odrębnie dla każdego z pakietów wierzytelności.


Prosimy o wysłanie dokumentów na adres: Deutsche Bank Polska S.A.
Departament Windykacji Należności
Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa
Skany dokumentów należy przesłać na adres: sekurytyzacja.cf@db.com.

Oferty, które Deutsche Bank Polska S.A. otrzyma po w/w terminie nie będą brane pod uwagę w dalszym toku postępowania.

Z możliwości złożenia zgłoszenia do udziału w przetargu oraz zawarcia umowy przelewu wierzytelności wyłączeni są dłużnicy Deutsche Bank Polska S.A. oraz podmioty związane z takimi dłużnikami (dłużnikiem) stosunkiem zależności lub dominacji, w rozumieniu przepisów regulujących obrót instrumentami finansowymi.

Deutsche Bank Polska S.A. poinformuje o zakwalifikowaniu do udziału w kolejnym etapie przetargu wyłącznie wybranych przez siebie Oferentów.

Deutsche Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Informacje dodatkowe na temat przetargu uzyskają Państwo drogą elektroniczną pod adresem: sekurytyzacja.cf@db.com.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.