2 czerwca 2017

Zmiany w OWU o usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu db powerNET – obowiązujące od 26.06.2017 r.

Informujemy, że na podstawie Rozdziału 9, §1 ust. 1 pkt b) „Ogólnych warunków umowy o usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu db powerNET w Deutsche Bank Polska S.A.”, od 26 czerwca 2017 roku zmianie ulegną „Ogólne warunki umowy o usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu db powerNET w Deutsche Bank Polska S.A.”.

Wprowadzone zmiany regulują w szczególności kwestie związane z: 

 1. Udostępnieniem w db powerNET nowego Narzędzia autoryzacyjnego w postaci Tokena aplikacyjnego:
  • Rozdział 1, §1
   - dodanie definicji: Hasło autoryzacyjne, Token aplikacyjny, Urządzenie mobilne,
   - aktualizacja definicji: Administrator, Kod autoryzacyjny, Narzędzie autoryzacyjne.
  • Rozdział 2,
   - dodanie warunków korzystania z Tokena aplikacyjnego.
  • Rozdział 5, 6
   - uzupełnienie zapisów o Token aplikacyjny.
  1
 2. Aktualizacją zapisów dotyczących trybu rozpatrywania reklamacji – Rozdział 7, §1 ust 8.
  2
 3. Zmianą warunków rozwiązania Umowy – Rozdział 8, §4 ust. 3.
  3
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

Zgodnie z Rozdziałem 9 §1 ust. 6 i 7 obowiązujących Ogólnych Warunków brak wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie 21 dni licząc od daty publikacji informacji o zmianie Ogólnych Warunków w systemie db powerNET lub na stronie internetowej Banku, przyjmuje się za ich akceptację.

W załączeniu przekazujemy dokument w nowym brzmieniu: Nowe Ogólne warunki umowy o usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu db powerNET w Deutsche Bank Polska S.A.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie obowiązujące wersje dokumentów znajdują się na stronie internetowej Banku: www.deutschebank.pl > Informacje dodatkowe > Dokumenty > Klienci biznesowi.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.