25 kwietnia 2017

Zniesienie obowiązku przekazania informacji podatkowej IFT-3R za 2016 rok

Dotyczy informacji o wypłacie odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy.

W nawiązaniu do komunikatu Banku z dnia 2 lutego 2017 roku (link: https://www.deutschebank.pl/aktualnosci/2017/2/Ift-3r.html) dotyczącego przedłużenia terminu do przesłania przez Bank informacji podatkowej IFT-3R za 2016 rok, informujemy, iż na podstawie art. 107 ust. 2 w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648) obowiązek przekazania informacji podatkowej IFT-3R za 2016 rok przez podmioty wypłacające, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym banki), został całkowicie zniesiony.

Tym samym Deutsche Bank Polska S.A. nie będzie przekazywał takich informacji za 2016 rok zarówno organom podatkowym, jak i Klientom (osobom fizycznym) - rezydentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej niż Polska (a także państw bądź terytoriów zależnych lub stowarzyszonych, należących do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Polska podpisała stosowne umowy o wymianie informacji), będącym faktycznymi odbiorcami odsetek wypłacanych przez Bank od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach i lokatach terminowych. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.