13 stycznia 2017

Rozwiązania w ramach kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF - przypomnienie

Przypominamy, że Klienci spłacający kredyty mieszkaniowe i konsolidacyjne w CHF mogą korzystać z szeregu rozwiązań Deutsche Bank Polska neutralizujących skutki wzrostu kursu CHF.

Rozwiązania te obejmują

 • obniżenie spreadu walutowego, stosowanego w Tabeli dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych udzielonych w CHF, do poziomu 2,5%; z uwagi na symetryczność stosowanego przez nas spreadu, w przypadku spłaty kredytu oznacza to stawkę 1,25%
 • obniżenie - do poziomu 2,5% - spreadu walutowego dla CHF, stosowanego w Tabeli kursów kupna i sprzedaży waluty polskiej w stosunku do walut obcych, dzięki czemu Klienci mają możliwość zakupu franków szwajcarskich za pośrednictwem Deutsche Bank Polska na preferencyjnych warunkach, m.in. na spłatę kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF,
 • w przypadku przewalutowania kredytu z CHF na PLN - zniesienie opłat oraz spreadu (przewalutowanie będzie odbywało się po kursie bez marży Banku, tj. takim, który jest średnią arytmetyczną z kursów kupna oraz sprzedaży prezentowanych w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych dostępnej na stronie internetowej: https://www.deutschebank.pl/waluty.html). Decyzja o ewentualnym przewalutowaniu pozostaje indywidualną decyzją Klientów,
 • rezygnację z pobierania opłat za przedterminową spłatę całości lub części kredytu.
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z rozwiązań pozwalających na obniżenie rat kredytów hipotecznych w CHF:
  - w ramach kredytów spłacanych w ratach równych - wydłużenie okresu kredytowania do pierwotnego, tj. określonego w umowie; w związku ze stosowanym przez Deutsche Bank Polska mechanizmem, okres kredytowania na przestrzeni ostatnich lat uległ skróceniu (wysokość rat wyrażonych w CHF pozostała bez zmian) z uwagi na to, że stopy procentowe w Szwajcarii obniżyły się osiągając ostatecznie wartość ujemną,
  - w przypadku kredytów w ratach malejących – przejście na regulowanie zobowiązania w ratach równych;
  Aby skorzystać z dwóch powyższych rozwiązań, wystarczy złożyć wniosek w Oddziale Banku, w którym prowadzona jest obsługa rachunku kredytowego Klienta. Deutsche Bank Polska zniósł czasowo (dla wniosków złożonych do końca czerwca 2017 r.) opłatę za aneks wprowadzający powyższą zmianę do umowy kredytu.
 • rezygnację z pobierania opłaty za aneks dotyczący:
  - wydłużenia okresu kredytowania ponad pierwotny, określony w umowie;
  - karencji w spłacie wyłącznie kapitału lub zarówno kapitału, jak i odsetek;
  - zmiany zabezpieczenia / Kredytobiorcy,
 • mechanizm okresowej ulgi jako rozwiązanie dodatkowe, ograniczone w czasie, wychodzące poza zakres postanowień umów kredytów w CHF.

Okres obowiązywania powyższych rozwiązań został przedłużony do końca czerwca 2017 r.

Ponadto posiadacze kredytów mieszkaniowych w CHF (podobnie jak w przypadku innych walut obcych) mogą skorzystać:

 • z nowo wprowadzonego rozwiązania, które daje większą elastyczność w zakresie zamiany nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Bank umożliwia bowiem sprzedaż nieruchomości, na zakup której został zaciągnięty kredyt oraz zakup nowej nieruchomości za uzyskane środki ze sprzedaży pierwszej nieruchomości, bez konieczności całkowitej spłaty kredytu;
 • z wakacji kredytowych polegających na zawieszeniu kapitałowej części rat: jednorazowo maksymalnie na 3 miesiące, łącznie na 6 miesięcy w całym okresie kredytowania. Warunki obowiązujące dla tego rozwiązania dostępne są na stronie internetowej Banku: https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-hipoteczne/zmiana-warunkow-umowy.html

Zmiana warunków umowy kredytu może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli Opłat i Prowizji.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych kwestii, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą w Oddziale Banku lub z Teleserwisem pod numerami tel.: 801 18 18 18, +48 12 625 80 00 lub +48 500 919 000.

Dodatkowe informacje:

Oprocentowanie kredytu
Przypominamy także, że zgodnie z dokumentacją kredytową, oprocentowanie zmienne kredytów hipotecznych w CHF aktualizowane jest przez Deutsche Bank Polska co kwartał w oparciu o wartość: LIBOR 3M + marża. W związku z ujemną wartością stawki bazowej LIBOR 3M, obowiązującą od grudnia 2014 r., Deutsche Bank Polska już w styczniu 2015 r. obniżył oprocentowanie kredytów pomniejszając marżę o tę wartość. W przypadku pozostawania rynkowych stóp procentowych dla waluty CHF (w tym LIBOR 3M) na poziomie ujemnym, Deutsche Bank Polska będzie w cyklach kwartalnych pomniejszał marżę o wartość stawki LIBOR 3M. Przy czym ze względu na brak podstaw prawnych do przyjęcia ujemnej wartości oprocentowania, łączna wartość oprocentowania w okresie odsetkowym nie może przyjąć wartości niższej niż zero. W sytuacji, gdy arytmetyczna suma stawki LIBOR 3M oraz marży stanowiłaby wartość ujemną, w dacie płatności raty kapitałowo-odsetkowej, Klient byłby zobowiązany jedynie do spłaty przypadającej na ten dzień części kapitału kredytu.

Mechanizm okresowej ulgi
Mając jednak na uwadze zwiększone obciążenia finansowe Klientów spłacających zobowiązania w CHF, Deutsche Bank Polska przedłużył do 30 czerwca 2017 r. okres obowiązywania mechanizmu okresowej ulgi jako rozwiązania dodatkowego, ograniczonego w czasie, wychodzące poza zakres postanowień umów kredytów w CHF. Podstawą jego zastosowania jest indywidualna decyzja Banku. Tym samym, wprowadzenie mechanizmu okresowej ulgi nie wymaga jakichkolwiek zmian w dokumentacji kredytu. Bank pokrywa koszt mechanizmu okresowej ulgi w pełni ze środków własnych.

Mechanizm okresowej ulgi ma zastosowanie do kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF, w przypadku których w okresie od kwietnia 2015 r. do momentu aktualizacji oprocentowania przypadającej na początek lipca 2017 r., suma stawki LIBOR i marży będzie przyjmować wartość ujemną. Jeśli przedmiotowa suma przyjmie wartość ujemną tylko w części wyżej wskazanego okresu, wówczas mechanizm okresowej ulgi będzie stosowany tylko w tej części okresu.

Mechanizm polega na przekazywaniu przez Bank 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, ze środków własnych, na rachunek techniczny kredytu w CHF Klienta kwoty ulgi za okres obejmujący poprzedni pełny miesiąc kalendarzowy.

Kwota ulgi będzie wyliczana przez Bank jako suma wyników mnożenia następujących czynników:

 • salda kredytu w CHF na koniec każdego dnia danego miesiąca, w którym suma marży oraz stawki LIBOR przyjmie wartość ujemną,
 • wartości ujemnej sumy stawki LIBOR 3M oraz marży kredytu na koniec każdego dnia,
 • współczynnika 1/365.

Wartości te zostaną zsumowane za okres pełnego poprzedzającego miesiąca kalendarzowego za te dni, w których suma marży oraz stawki LIBOR przyjmie wartość ujemną.

Ulgi będą przekazywane w następujących terminach:


*Dotyczy umów, dla których data płatności raty przypada na ostatni dzień miesiąca
**Dotyczy umów, dla których data płatności przypada na 4. dzień miesiąca

Przekazanie ulgi na rachunek techniczny kredytu skutkuje co do zasady zaliczeniem kwoty ulgi na poczet spłaty kolejnej raty kredytowej.

Na przykład: kwota ulgi przekazanej 10 listopada 2016 r. została zaewidencjonowana jako nadpłata na rachunku kredytowym Klienta począwszy od tego dnia. Jeśli Klient złożył indywidualną dyspozycję, kwota ulgi została zaliczona na poczet wcześniejszej spłaty kredytu; w przeciwnym razie kwota ulgi została zaliczona na poczet spłaty raty kapitałowej przypadającej na dzień 4 grudnia 2016 r.

Bank dopuszcza możliwość zagospodarowania przez Klienta kwoty ulgi wyłącznie dla celów spłaty części danego kredytu hipotecznego w CHF.

W terminach określonych w harmonogramie naliczania ulg przez Bank, środki z tytułu przyznanej ulgi widoczne są w systemie bankowości internetowej db easyNET w dziale „Szczegóły kredytu > Nadpłata”, a ich wysokość można także sprawdzić za pośrednictwem Teleserwisu oraz Doradców w Oddziałach Banku.

Kwestie podatkowe związane z mechanizmem ulgi okresowej

Informacje przedstawione w niniejszym rozdziale Informacji należy rozumieć jako interpretację przepisów podatkowych przez Bank, nie stanowią one porady w zakresie interpretacji obowiązków przez Klienta. Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego i nie ponosi odpowiedzialności za indywidualną ocenę Klienta w zakresie jego zobowiązań podatkowych oraz decyzje podjęte na jej podstawie.

22 maja 2015 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z treścią tego rozporządzenia - ogłoszonego w dniu 8 czerwca 2015 r. na stronie Dziennika Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/766/1 - Minister Finansów zaniechał w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. poboru podatku PIT od przychodów Kredytobiorców w postaci świadczeń ("dopłat") wypłacanych przez banki z tytułu ujemnego oprocentowania kredytów (w tym refinansowych) zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walucie obcej lub w złotych polskich, lecz indeksowanych / denominowanych do waluty obcej, ale tylko względem zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe (przez „własne cele mieszkaniowe” należy przy tym rozumieć wydatki na cele opisane w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). W odniesieniu do Kredytobiorców, którzy nie zaciągnęli powyższych kredytów hipotecznych na własne cele mieszkaniowe, Bank będzie zobowiązany do wystawienia informacji podatkowej PIT-8C obejmującej kwoty dopłat otrzymanych od Banku w 2016 roku, które Kredytobiorca będzie musiał wykazać jako przychód z innych źródeł w swoim zeznaniu rocznym PIT-37 lub 36 odpowiednio za 2016 rok oraz uiścić należny 18-32% podatek PIT do właściwego dla siebie urzędu skarbowego w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2017 r. PIT-8C za 2016 rok będzie wysłany przez Bank w terminie do końca lutego 2017 r. do Kredytobiorcy (podatnika) i właściwego dla niego urzędu skarbowego.

Jednocześnie na zasadach określonych w § 1 ust. 1 ww. rozporządzenia w l. 2015-2016 nie był również pobierany podatek PIT od przychodów Kredytobiorców, którzy zaciągnęli przed 15 stycznia 2015 r. kredyty hipoteczne na własne cele mieszkaniowe (w tym także w złotych polskich) powstałych w wyniku umorzenia kwot wierzytelności od tych kredytów.

Rozporządzenie Ministra Finansów weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 czerwca 2015 r. W chwili obecnej nie wiadomo, czy obowiązywanie rozporządzenia zostanie przedłużone na 2017 rok i lata następne.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.