19 lipca 2016

Nowa subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał IV w Deutsche Bank

Deutsche Bank prowadzi czwartą subskrypcję produktu strukturyzowanego db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał IV. Wynik dla inwestorów zależny jest od kształtowania się kursu EUR/PLN. Produkt o 12-miesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty. Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał IV w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 27 lipca br.

db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał IV oferuje możliwość uzyskania wyższych zysków – do 3,5% za cały okres inwestycji - w porównaniu do standardowych produktów depozytowych, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych. Co ważne, produkt daje szansę na taki potencjał zysku przy zachowaniu gwarancji kapitału w dacie zapadalności.

Formuła produktu db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał IV opiera się na założeniu, że polski złoty umocni się w stosunku do euro w ciągu 12 miesięcy trwania inwestycji, tzn. kurs EUR/PLN w dacie ustalenia wartości końcowej (25.07.2017 r.) będzie niższy od kursu w dacie ustalenia wartości początkowej (28.07.2016 r.). Klientowi wypłacony zostanie zysk równy procentowemu umocnieniu się PLN w stosunku do EUR (zysk za cały ten okres nie może być większy niż 3,5%).

Produkt daje Klientowi możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.

- Za prognozą umacniania się złotego w stosunku do euro przemawia kilka czynników. Stabilny, relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, który w latach 2016-2017 powinien być zbliżony do poziomu +3,3% PKB, będzie powodował wzrost atrakcyjności krajowego rynku w oczach inwestorów zagranicznych, co będzie wiązało się również ze wzrostem zainteresowania krajową walutą. Relatywnie wysoki poziom rentowności krajowych obligacji skarbowych, zwłaszcza na tle rentowności papierów krajów strefy euro, może być uznawany w warunkach stabilności gospodarczej za atrakcyjny i powodować wzrost zainteresowania inwestorów zakupami polskich obligacji. Niski poziom deficytu budżetowego wynoszący w granicach 3% PKB oraz aktualnie wysokie dodatnie saldo rachunku obrotów bieżących powodują brak szczególnej presji związanej z istotnym zwiększaniem zadłużenia w gospodarce, co sprzyja popytowi na złotego i w konsekwencji również jego umacnianiu się. Wzrost atrakcyjności złotego dla inwestorów może być także efektem możliwej podwyżki stóp procentowych w 2017 r., która może nastąpić w konsekwencji ryzyka wzrostu inflacji w średnim terminie. Ryzykiem dla tego scenariusza pozostaje natomiast możliwe wciąż zachowawcze nastawienie inwestorów do rynków wschodzących zwłaszcza w kontekście bieżących ryzyk politycznych w Europie. Prognozowany kurs EUR/PLN obliczony na podstawie średniej z raportów analityków (zamieszczonych w serwisie agencji informacyjnej Bloomberg 01 lipca 2016 r.), na koniec 2017 r. wynosi 4,21 - mówi Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska.

Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej wynosi 1000 zł. Subskrypcja produktu w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 27 lipca 2016 r. Oprocentowanie środków w okresie subskrypcji wynosi 3,5% w skali roku Bank nie pobiera opłaty za rezygnację z produktu w okresie subskrypcji. Z rezygnacją z lokaty w okresie jej trwania wiąże się natomiast opłata w wysokości 1,4% kwoty początkowej.

Parametry db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał IV:
  • Waluta: PLN
  • Okres subskrypcji: do 27 lipca 2016 r.
  • Okres inwestycji: 12 miesięcy (od 28 lipca 2016 r. do 28 lipca 2017 r.)
  • Instrument bazowy: średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla pary walutowej EUR/PLN publikowany na stronie www.nbp.pl
  • Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej: 1000 zł
  • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty w wysokości 100% (zerwanie lokaty w okresie inwestycji wiąże się z opłatą manipulacyjną, która wynosi 1,4% wpłaconej kwoty)
  • Brak opłaty wstępnej, brak opłaty za rezygnację w okresie subskrypcji
  • Zysk z inwestycji podlega podatkowi od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.