17 lipca 2017

Nowe produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe - subskrypcja db Gwarancji Medyczna Elita i db Gwarancji Top Japan w Deutsche Bank

Trzyletnie db Gwarancja Medyczna Elita i db Gwarancja Top Japan przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. oferowane są w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie.

Zysk z inwestycji w db Gwarancję Medyczna Elita będzie zależał od wyników 6 światowych spółek z branży medycznej wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: Novartis AG, AbbVie Inc, Roche, AstraZeneca PLC, Bayer AG, Gilead Sciences. - Branże medyczna i farmaceutyczna są jednymi z najszybciej rozwijających się branż. Jest to przede wszystkim efekt rosnącego popytu ze strony starzejącego się społeczeństwa na opiekę medyczną i nowe, innowacyjne formy leczenia. Naturalnym beneficjentem tych zmian jest branża farmaceutyczna. Wraz ze starzejącym się społeczeństwem rosną wydatki związane z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Można zakładać, że trend ten będzie kontynuowany – mówi Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny, Biuro Maklerskie Deutsche Bank.

Z kolei wysokość premii z db Gwarancji Top Japan zależy od zmian indeksu Nikkei 225, który jest jednym z najważniejszych indeksów giełdowych w Azji Obejmuje on 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio. W związku z realizowanym przez Bank of Japan programem skupu aktywów oczekiwany jest rozwój spółek wchodzących w skład indeksu, a tym samym wzrost jego notowań

Produkty są zróżnicowane pod względem poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia oraz współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy:

 • db Gwarancja Top Japan - przy 100% gwarancji składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 20%-50%;
 • db Gwarancja Medyczna Elita - przy 95% gwarancji składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia współczynnik partycypacji wyniesie 100%.

db Gwarancja Top Japan i db Gwarancja Medyczna Elita to produkty przygotowane z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktami ubezpieczeniowymi umożliwiającymi inwestowanie oparte na wynikach spółek i indeksów giełdowych przy jednoczesnej wysokiej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. W otoczeniu niskich stóp procentowych rozwiązania te mogą być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacona zostanie wartość wykupu, której wysokość będzie równa bieżącej wartości składki zainwestowanej pomniejszonej o opłatę za wykup w wysokości 1% składki zainwestowanej.

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia wynosi 100% lub 95% zainwestowanej składki - w zależności od wybranego produktu, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 103% sumy ubezpieczenia (przy czym 3% jest limitowane kwotowo w zależności od wieku ubezpieczonego). Dzięki temu, że produkt ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego oraz bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktów zakończy się 27 lipca 2015 r.

Parametry produktów:

 • Forma prawna: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.
 • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy (od 31.07.2015 r. do 31.07.2018 r.)
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy
  1. db Gwarancja Medyczna Elita: koszyk 6 spółek o równym udziale: Novartis AG, AbbVie Inc, Roche, AstraZeneca PLC, Bayer AG, Gilead Sciences
  2. db Gwarancja Top Japan – indeks Nikkei 225
 • Daty obserwacji: db Gwarancja Top Japan 29.01.2016, 29.07.2016, 31.01.2017, 31.07.2017, 31.01.2018, 31.07.2018
 • Okres subskrypcji: do 27 lipca 2015 r.
 • Partycypacja: 20%-50% lub 100% w zależności od wybranego produktu
 • Ochrona kapitału: 95% lub 100% zainwestowanej składki (składka pomniejszona o opłatę wstępną) na koniec okresu ubezpieczenia w zależności od wybranego produktu
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności TUnŻ WARTA S.A. zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „db Gwarancja Medyczna Elita” i „db Gwarancja Top Japan” dostępnych w placówkach Banku.

Produkty „db Gwarancja Medyczna Elita” i „db Gwarancja Top Japan” nie są lokatami bankowymi. W przypadku wcześniejszej rezygnacji lub złożenia dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu, nie stanowi również porady inwestycyjnej. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.