17 lutego 2015

Inwestycja w elitarne fundusze - subskrypcja db Elity Funduszy XII_2 w Deutsche Bank

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XII_2, opartego o koszyk funduszy: BlackRock Global Allocation Fund i JPMorgan Global Income Fund. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy i poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy XII_2 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 23 lutego br.

db Elita Funduszy XII_2 przygotowana we współpracy z TU na Życie Warta S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.


Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku dwóch funduszy wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: BlackRock Global Allocation Fund (50% udział w koszyku) i JPMorgan Global Income Fund (50% udział w koszyku).

Celem funduszu BlackRock Global Allocation Fund jest maksymalizacja stopy zwrotu. Fundusz inwestuje w akcje, instrumenty dłużne oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Fundusz nie ma określonych limitów ekspozycji na dane aktywa, co umożliwia elastyczną alokację również ze względu na ryzyko. Stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 27,15% według danych na 1.01.2015 r.

Z kolei celem funduszu JPMorgan Global Income Fund jest generowanie regularnego przychodu poprzez inwestycje w papiery wartościowe przynoszące przychód oraz instrumenty pochodne. Inwestycje dokonywane są zarówno w papiery o stałej, jak i zmiennej stopie dochodu, akcje, oraz fundusze nieruchomości. Fundusz inwestuje również w krajach rozwijających się. Według danych na 1.01.2015 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 25,06%.

Produkt jest oferowany w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności oraz współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy:
 • 1. Przy 100% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 30%-60%;
 • 2. Przy 95% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 120%-150%.
db Elita Funduszy XII_2 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie oparte na wynikach funduszy przy jednoczesnej wysokiej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności.

W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy XII_2 może być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość równa jest bieżącej wartości składki zainwestowanej pomniejszonej o opłatę za wykup w wysokości 1% składki zainwestowanej.

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% lub 95% zainwestowanej składki - w zależności od wariantu, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 103% sumy ubezpieczenia (przy czym 3% jest limitowane kwotowo w zależności od wieku ubezpieczonego). Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego oraz bez podatku spadkowego.
Subskrypcja produktu potrwa do 23 lutego 2015 r.

Parametry produktu db Elita Funduszy XII_2:
 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: TU na Życie Warta S.A.
 • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy (od 27.02.2015 r. do 05.03.2018 r.)
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy - koszyk funduszy: BlackRock Global Allocation Fund (50% udział w koszyku)
  i JPMorgan Global Income Fund (50% udział w koszyku)
 • Daty obserwacji: 01.09.2015, 29.02.2016, 31.08.2016, 28.02.2017, 31.08.2017, 05.03.2018
 • Okres subskrypcji: do 23 lutego 2015 r.
 • Partycypacja: 30%- 60% lub 120%-150% w zależności od wariantu produktu, który wybierze Klient
 • Ochrona kapitału: 95% lub 100% zainwestowanej składki (składka pomniejszona o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności w zależności od wariantu produktu, który wybierze Klient
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji będzie podlegał opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności TUnŻ Warta S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „db Elita Funduszy XII_2” dostępnych w placówkach Banku. Produkt „db Elita Funduszy XII_2” nie jest lokatą bankową. W przypadku wcześniejszej rezygnacji lub złożenia dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału. Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu, nie stanowi również porady inwestycyjnej. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.