12 stycznia 2015

Nowa subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał III w Deutsche Bank

Deutsche Bank prowadzi trzecią subskrypcję produktu strukturyzowanego db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał III. Wynik dla inwestorów zależny jest od kształtowania się kursu EUR/PLN. Produkt o 12-miesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty. Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał III w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 28 stycznia br.

db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał III oferuje możliwość uzyskania znacznie wyższych zysków – do 5,04% za cały okres inwestycji - w porównaniu do standardowych produktów depozytowych, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych. Co ważne, produkt daje szansę na taki potencjał zysku przy zachowaniu gwarancji kapitału w dacie zapadalności.


Formuła produktu db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał III opiera się na założeniu, że polski złoty umocni się w stosunku do euro w ciągu 12 miesięcy trwania inwestycji, tzn. kurs EUR/PLN w dacie ustalenia wartości końcowej (26.01.2016 r.) będzie niższy od kursu w dacie ustalenia wartości początkowej (29.01.2015 r.). Klientowi wypłacony zostanie zysk równy procentowemu umocnieniu się PLN w stosunku do EUR pomnożony przez współczynnik partycypacji równy 72% (zysk za cały ten okres nie może być większy niż 5,04%).

Produkt daje Klientowi możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.

- W związku z uruchomieniem nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, Polska w ramach wszystkich działań pozyska kwotę około 105,8 mld EUR, która w konsekwencji może trafić na rynek walutowy. Impuls ten może mieć wpływ na kształtowanie się trendów walutowych analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej perspektywy, która przyczyniła się do silnego umocnienia PLN w stosunku do EUR w latach 2007-2008 – mówi  Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska. - Za prognozą umacniania się złotego w stosunku do euro przemawiają także inne czynniki. Mimo obniżek stóp procentowych realne stopy w Polsce są nadal jednymi z najwyższych na świecie. Ta sytuacja może przyczyniać się w dalszym ciągu do zainteresowania inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami skarbowymi, powodując napływ kapitału, a w konsekwencji umacnianie się złotego. Perspektywa dalszych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej sprawia, że na rynku powinien utrzymywać się popyt na polskie obligacje, również ze strony inwestorów  zagranicznych. Dodatkowo czynnikiem wspomagającym powinien być stan polskiej koniunktury, która pozytywnie wyróżnia się na tle gospodarek Europy (dynamika PKB w III kwartale wyniosła 3,3% r/r) - wyjaśnia ekspert Deutsche Bank.

Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej wynosi 1000 zł. Subskrypcja produktu w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 28 stycznia 2015 r. Bank nie pobiera opłaty za rezygnację z produktu w okresie subskrypcji. Z rezygnacją z lokaty w okresie jej trwania wiąże się natomiast opłata w wysokości 1,6% kwoty początkowej.

Parametry db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał III:
  • Waluta: PLN
  • Okres subskrypcji: 8 stycznia – 28 stycznia 2015 r.
  • Okres inwestycji: 12 miesięcy (od 29 stycznia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.)
  • Instrument bazowy: średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla pary walutowej EUR/PLN publikowany na stronie www.nbp.pl
  • Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej: 1000 zł
  • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty w wysokości 100% (zerwanie lokaty w okresie inwestycji wiąże się z opłatą manipulacyjną, która wynosi 1,6% wpłaconej kwoty)
  • Brak opłaty wstępnej, brak opłaty za rezygnację w okresie subskrypcji
  • Zysk z inwestycji podlega podatkowi od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.


Kontakt dla mediów:

Sabina Salamon
Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce
Tel. +48(22) 339-9505
Mobile +48 510001100
Email: Sabina.salamon@db.com


O Banku

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank - jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Na polskim rynku działa od 1995 roku. Oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Jako część Grupy Deutsche Bank, globalnego lidera w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych
i zarządzaniu kapitałami, stawia na profesjonalne doradztwo, najwyższy standard obsługi oraz wysoką jakość i różnorodność produktów dostosowanych do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce i świecie finansów. Bank doradza również Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji. Zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym, Bank proponuje wygodne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wraz z kartami płatniczymi, stanowiące platformę do dokonywania wszelkich transakcji bankowych oraz nagradzany w niezależnych rankingach, bezpłatny rachunek maklerski db Makler. Jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku Deutsche Bank wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych produktów 16 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Bank jest także jednym z liderów w zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniających pełną lub częściową ochronę kapitału. Oferuje Klientom dostęp do swoich usług poprzez sieć niemal 180 Oddziałów i Centrów doradczych na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem Internetu i Teleserwisu.

Szczegółowe informacje na stronie:  www.deutschebank.pl

Grupa Deutsche Bank

Deutsche Bank jest globalnym bankiem uniwersalnym, obsługującym 28 milionów Klientów na całym świecie. Usługi Banku, który stawia potrzeby swoich Klientów w centrum zainteresowania, obejmują bankowość komercyjną, inwestycyjną, detaliczną oraz transakcyjną, a także rozwiązania z zakresu zarządzania majątkiem dla korporacji, sektora publicznego, inwestorów instytucjonalnych, małych i średnich firm oraz Klientów indywidualnych. Deutsche Bank to wiodąca instytucja finansowa w Niemczech o silnej pozycji w Europie oraz znaczącej obecności w obu Amerykach, a także regionie Azji i Pacyfiku.

Szczegółowe informacje na stronie: www.db.comback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.