10 grudnia 2014

Inwestycja w elitarne fundusze kolejna subskrypcja db Elity Funduszy XI_3 w Deutsche Bank

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach trzeciej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy XI_3, opartego o koszyk funduszy: DWS Multi Opportunities-NC i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy i gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy XI_3 w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 19 grudnia br.

db Elita Funduszy XI_3 przygotowana we współpracy z TU na Życie Warta S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.


Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku dwóch funduszy wyselekcjonowanych przez ekspertów Deutsche Bank: DWS Multi Opportunities-NC (50% udział w koszyku) i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (50% udział w koszyku).

DWS Multi Opportunities-NC jest funduszem parasolowym, inwestującym głównie w inne fundusze tzw. Funds of Funds. Fundusz posiada bardzo szerokie spektrum inwestycyjne, może inwestować w fundusze, akcje, instrumenty dłużne stało- i zmiennokuponowe oraz obligacje zamienne na akcje. Według danych na 01.10.2014 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 37,30%.

Głównym celem inwestycyjnym funduszu Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (TGRAACH LX Equity) jest maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji poprzez odsetki z inwestycji, wzrost wartości aktywów, czy aprecjację walut. Minimum 2/3 aktywów fundusz inwestuje w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje wyemitowane przez rządy i korporacje na całym świecie. Według danych na 01.10.2014 r. stopa zwrotu z funduszu w ciągu ostatnich 3 lat wyniosła 27,07%.

Produkt jest oferowany w dwóch wariantach, zróżnicowanych pod względem poziomu gwarancji zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności oraz współczynnika partycypacji we wzroście koszyka funduszy:
 • 1. Przy 100% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 55%-85%;
 • 2. Przy 95% gwarancji Składki Zainwestowanej na koniec Okresu Odpowiedzialności współczynnik partycypacji znajdzie się w przedziale 175%-205%.
db Elita Funduszy XI_3 to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie oparte na wynikach funduszy przy jednoczesnej wysokiej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności.

W otoczeniu niskich stóp procentowych db Elita Funduszy XI_3 może być alternatywą dla Klientów, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość równa jest bieżącej wartości składki zainwestowanej pomniejszonej o opłatę za wykup w wysokości 1%.

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% lub 95% zainwestowanej składki w zależności od wariantu, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi 103% sumy ubezpieczenia (przy czym 3% jest limitowane kwotowo w zależności od wieku ubezpieczonego). Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego oraz bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 19 grudnia 2014 r.

Parametry produktu db Elita Funduszy XI_3:
 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: TU na Życie Warta S.A.
 • Okres odpowiedzialności: 36 miesięcy (od 30.12.2014 r. do 05.01.2018 r.)
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy - koszyk funduszy: DWS Multi Opportunities-NC (50% udział w koszyku)
  i Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR (50% udział w koszyku)
 • Daty obserwacji: 30.06.2015, 31.12.2015, 30.06.2016, 30.12.2016, 30.06.2017, 05.01.2018
 • Okres subskrypcji: do 19 grudnia 2014 r.
 • Partycypacja: 55%- 85% lub 175%-205% w zależności od wariantu produktu, który wybierze Klient
 • Ochrona kapitału: 95% lub 100% zainwestowanej składki (składka pomniejszona o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności w zależności od wariantu produktu, który wybierze Klient
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji będzie podlegał opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności TUnŻ Warta S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „db Elita Funduszy XI_3” dostępnych w placówkach Banku. Produkt „db Elita Funduszy XI_3” nie jest lokatą bankową. W przypadku wcześniejszej rezygnacji lub złożenia dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału. Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu, nie stanowi również porady inwestycyjnej. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.