26 listopada 2014

Druga subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał II w Deutsche Bank

Deutsche Bank prowadzi drugą subskrypcję produktu strukturyzowanego db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał II. Wynik dla inwestorów zależny jest od kształtowania się kursu EUR/PLN. Produkt o 15-miesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty. Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał II w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 22 grudnia br.

db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał II oferuje możliwość uzyskania znacznie wyższych zysków – do 6% za cały okres inwestycji (4,80% w skali roku) w porównaniu do standardowych produktów depozytowych, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych. Co ważne, produkt daje szansę na taki potencjał zysku przy zachowaniu gwarancji kapitału w dacie zapadalności.


Formuła produktu db Lokata Inwestycyjna Polski Potencjał II opiera się na założeniu, że polski złoty umocni się w stosunku do euro w ciągu 15 miesięcy trwania inwestycji, tzn. kurs EUR/PLN w dacie ustalenia wartości końcowej (18.03.2016 r.) będzie niższy od kursu w dacie ustalenia wartości początkowej (23.12.2014 r.). Klientowi wypłacony zostanie zysk równy procentowemu umocnieniu się PLN w stosunku do EUR (jednak nie więcej niż 6% za cały ten okres).

Produkt daje Klientowi możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.

- Za prognozą umacniania się złotego w stosunku do euro przemawia wiele czynników. Mimo obniżek stóp procentowych realne stopy w Polsce są nadal jednymi z najwyższych na świecie. Ta sytuacja może przyczyniać się w dalszym ciągu do zainteresowania inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami skarbowymi, powodując napływ kapitału, a w konsekwencji umacnianie się złotego. Perspektywa dalszych obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej sprawia, że na rynku powinien utrzymywać się popyt na polskie obligacje, również ze strony inwestorów  zagranicznych - wyjaśnia Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska. - W związku z uruchomieniem nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, Polska w ramach wszystkich działań pozyska kwotę około 105,8 mld EUR, która w konsekwencji może trafić na rynek walutowy. Impuls ten może mieć wpływ na kształtowanie się trendów walutowych analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej perspektywy, która przyczyniła się do silnego umocnienia PLN w stosunku do EUR w latach 2007-2008 – dodaje ekspert Deutsche Bank.

Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej wynosi 1000 zł. Subskrypcja produktu w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 22 grudnia 2014 r. Bank nie pobiera opłaty za rezygnację z produktu w okresie subskrypcji. Z rezygnacją z lokaty w okresie jej trwania wiąże się natomiast opłata w wysokości 1,8% kwoty początkowej.

Parametry db Lokaty Inwestycyjnej Polski Potencjał:
  • Waluta: PLN
  • Okres subskrypcji: 24 listopada – 22 grudnia 2014 r.
  • Okres inwestycji: 15 miesięcy (od 23 grudnia 2014 r. do 23 marca 2016 r.)
  • Instrument bazowy: średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla pary walutowej EUR/PLN publikowany na stronie www.nbp.pl
  • Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej: 1000 zł
  • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty w wysokości 100% (zerwanie lokaty w okresie inwestycji wiąże się z opłatą manipulacyjną, która wynosi 1,8% wpłaconej kwoty)
  • Brak opłaty wstępnej, brak opłaty za rezygnację w okresie subskrypcji
  • Zysk z inwestycji podlega podatkowi od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.