17 marca 2014

Druga subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy IX

W Oddziałach Deutsche Bank trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 2-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy IX, opartego o koszyk funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A i Ethna-Aktiv E. Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy IX w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 25 marca br.

db Elita Funduszy IX przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności. Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku koszyka funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A (50% udział w koszyku) i Ethna-Aktiv E (50% udział w koszyku).


Celem funduszu M&G Optimal Income-A-Euro-A (MGOIAEA LN Equity) jest osiąganie wyższych stóp zwrotu niż rynek w długim okresie. Fundusz inwestuje przynajmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, a jego zarządzający dopuszcza możliwość inwestowania również w inne aktywa. Nie ma ograniczenia co do liczby znajdujących się w portfelu funduszu obligacji rządowych, obligacji o ratingu inwestycyjnym lub obligacji o wysokiej rentowności. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, akcje, derywaty, depozyty, gotówka.

Ethna-Aktiv E (ETAKTVE LX Equity) jest funduszem stworzonym dla inwestorów ceniących sobie utrzymywanie stabilności i płynności swoich inwestycji. Zarządzający funduszem, zachowując zasady dywersyfikacji ryzyka, inwestuje w: depozyty terminowe i rynek pieniężny, światowe rynki walut, obligacje, a także w rynki akcji. Inwestycje funduszu skupione są w większości na rynkach europejskich, a także na rynkach krajów OECD. Celem funduszu Ethna Aktiv E, dzięki aktywnemu zarządzaniu, jest osiąganie długoterminowych zwrotów z inwestycji w różnych warunkach rynkowych przy wzmożonej ochronie kapitału*.

Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 90 do 110% (wartość ta zostanie ustalona 31 marca br.).

db Elita Funduszy IX to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie w fundusze przy jednoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.
Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu. której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% zainwestowanej składki, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego będzie równa mniejszej z dwóch wartości: 150% składki zainwestowanej albo sumy składki zainwestowanej i 100 tys. zł natomiast suma ubezpieczenia z tytułu zgonu innego niż zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego wynosi 100,1% zainwestowanej składki. Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 25 marca 2014 r.

Parametry produktu db Elita Funduszy IX:
 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • Okres odpowiedzialności: 24 miesiące (od 31.03.2014 r. do 31.03.2016 r.) 
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy - koszyk funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A (50% udział w koszyku); Ethna-Aktiv E (50% udział w koszyku)
 • Daty obserwacji: 31.03.2014; 30.09.2014; 31.03.2015; 30.09.2015; 31.03.2016
 • Okres subskrypcji: do 25 marca 2014 r.
 • Partycypacja: wartość z przedziału 90% - 110% zostanie ustalona 31.03.2014 r.
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności (składka pomniejszona o opłatę wstępną)
 • Opłata wstępna: 1,5% od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych.

* Informacje pochodzą z Kart Funduszy.

Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności TU na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „db Elita Funduszy IX”.

Produkt „db Elita Funduszy IX” nie jest lokatą bankową. W przypadku wcześniejszej rezygnacji lub złożenia dyspozycji wypłaty wartości wykupu Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty części zainwestowanego kapitału.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu, nie stanowi również porady inwestycyjnej. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.