31 stycznia 2014

Połączony, uniwersalny Deutsche Bank Polska

31 stycznia 2014 r. nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie dwóch podmiotów Grupy Deutsche Bank w Polsce: Deutsche Bank Polska S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Od tego momentu działają one już jako jedna instytucja finansowa pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A., której suma bilansowa wynosi niemal 35 mld zł, a fundusze własne przekraczają poziom 3,6 mld zł. Jako część jednej z największych instytucji finansowych na świecie oraz lider w zakresie bankowości inwestycyjnej i doradczej, Deutsche Bank Polska należy do grona najbardziej liczących się banków w Polsce.

- Integracja obu organizacji pozwoliła nam stworzyć silny, uniwersalny bank kierujący kompleksową ofertę produktów i usług do Klientów indywidualnych, biznesowych, korporacyjnych, jak i instytucjonalnych - mówi dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes połączonego Deutsche Bank Polska. - Tym samym podtrzymujemy naszą dotychczasową strategię rozwoju, koncentrując się na kontynuacji kierunków realizowanych dotychczas przez oba nasze banki. 


Deutsche Bank Polska S.A. zakłada systematyczny wzrost udziału rynkowego w głównych obszarach swojej działalności, które obejmują dotychczasowe piony połączonych banków, czyli Bankowość dla Klientów Indywidualnych i Biznesowych (Private and Business Clients - PBC), Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną (Corporate Banking & Securities –CB&S) oraz Bankowość Transakcyjną (Global Transaction Banking – GTB).

W ramach Bankowości dla Klientów Indywidualnych i Biznesowych oferta Deutsche Bank Polska obejmuje zarówno produkty rozliczeniowe, depozytowe, inwestycyjne jak i kredytowe, w tym kredyty gotówkowe, hipoteczne i finansowanie firm. Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej  odpowiada za doradztwo z zakresu Corporate Finance, tj. M&A (fuzji i przejęć), ECM (transakcji rynków kapitałowych akcji) oraz LDCM (instrumentów rynków dłużnych o ratingu nieinwestycyjnym). Po stronie Bankowości Transakcyjnej dla Klientów Korporacyjnych i Instytucji Finansowych, Bank oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie produktów Cash Management, finansowania handlu zagranicznego oraz działalności powierniczej.

- Nasza strategia zakłada utrzymanie pozycji lidera w obszarze bankowości inwestycyjnej – podkreśla Krzysztof Kalicki - Transakcje, w których w ostatnich latach uczestniczył Deutsche Bank były wielokrotnie uznawane za jedne z najważniejszych na polskim i europejskim rynku finansowym. W roku 2013 po raz trzeci otrzymaliśmy nagrodę magazynu Euromoney dla najlepszego banku inwestycyjnego w Polsce. Jesteśmy także jedną najbardziej liczących się instytucji w zakresie emisji długu dla sektora publicznego i ten kierunek chcemy kontynuować. Naszym celem jest również systematyczne zwiększanie udziału w zakresie bieżącej obsługi transakcyjnej zarówno Klientów korporacyjnych, indywidualnych, jak i firm.

W ramach Bankowości dla Klientów Indywidualnych i Biznesowych Deutsche Bank Polska S.A. będzie wzmacniać obowiązujący obecnie model bankowości doradczej, zarówno w zakresie obsługi Klientów indywidualnych, Klientów bankowości prywatnej, jak i Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- W 2014 roku chcemy budować naszą przewagę konkurencyjną przede wszystkim w oparciu o jedną z najszerszych na rynku ofert produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, pożyczki gotówkowe dla Klientów zamożnych, a także produkty transakcyjne oraz kredytowe dla firm. Istotnym elementem naszej strategii będzie dostarczanie polskiemu biznesowi finansowania, także w ramach funduszy zewnętrznych. Stąd w naszej ofercie posiadamy jeden z najszerszych na rynku pakiet rozwiązań kredytowych i gwarancyjnych dla firm w ramach programów pomocowych - w tym kredyty inwestycyjne ze źródeł niemieckiego banku państwowego Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Kredyt hipoteczny nadal pozostanie silnym elementem oferty PBC - mówi Leszek Niemycki, Wiceprezes Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialny za realizację strategii części detalicznej i biznesowej połączonego Banku.

Podsumowanie roku 2013

W roku 2013 zarówno Deutsche Bank Polska S.A., jak i Deutsche Bank PBC S.A., pomimo szeregu wyzwań w postaci między innymi najniższego w historii poziomu stóp procentowych oraz niekorzystnych zjawisk ze strony gospodarki globalnej, zrealizowały większość z planów tworząc solidną podstawę pod dalszy, wspólny rozwój.

Oba banki wypracowały według wstępnych, nieaudytowanych danych stabilny zysk finansowy brutto na poziomie ~ 349 mln zł. Suma bilansowa osiągnęła na koniec 2013 roku poziom 34,8 mld zł. Łączny wynik na działalności bankowej wyniósł 1,1 mld zł. Fundusze własne na koniec roku 2013 przekroczyły poziom 3,6 mld zł. Kapitał akcyjny połączonego Banku wynosi niemal 2,1 mld zł.

Rok 2013 możemy zaliczyć do udanych zarówno po stronie bankowości transakcyjnej dla Klientów korporacyjnych, jak i detalicznych, w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz pod względem wzrostu wolumenów w zakresie finansowania Klientów indywidualnych i firm – mówi dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes połączonego Deutsche Bank Polska S.A.

Po stronie bankowości inwestycyjnej Bank był zaangażowany w jedną z najważniejszych transakcji rynkowych roku 2013; w roli globalnego współkoordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu przeprowadził w styczniu transakcję sprzedaży pakietu akcji PKO Banku Polskiego na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Skarbu Państwa o wartości ponad 5,2 mld zł. Kolejną ważną dla rynku transakcją była oferta publiczna akcji Banku Zachodniego WBK o wartości ponad 4,6 mld zł, która została przeprowadzona w marcu 2013 roku. Deutsche Bank Polska S.A. pełnił rolę wiodącego globalnego współkoordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu. Równocześnie Bank umocnił swoją pozycję w zakresie transakcji fuzji i przejęć doradzając EVO Payments International przy przejęciu 66% udziałów eService (113,5 mln USD), a także Deutsche Telekom przy przejęciu GTS Central Europe za 546 mln EUR. W zakresie transakcji na rynkach dłużnych, Deutsche Bank Polska S.A. pomyślnie przeprowadził emisję obligacji typu High Yield o wartości 430 mln EUR dla TVN, a także emisję obligacji typu PIK o wartości 300 mln EUR dla ITI. Równocześnie, po stronie długu, Bank był odpowiedzialny za aranżację 2 publicznych transakcji euroobligacji (łącznie 1,7 mld EUR) oraz emisji obligacji prywatnej w formacie Registered Note dla Ministerstwa Finansów w wysokości 300 mln EUR.

Według wstępnych nieaudytowanych danych Deutsche Bank PBC S.A. zakończył rok 2013 najwyższym w historii wynikiem finansowym na poziomie ~253 mln zł. Wynik na działalności bankowej przekroczył 906 mln zł.

W zakresie produktów dla Klientów indywidualnych niewątpliwym sukcesem okazał się internetowy rachunek maklerski db Makler, którego wolumen wrósł na przestrzeni roku o niemal 120% (do 13 tys. kont), mimo spadku ogólnej liczby rachunków na rynku. W tym samym czasie obroty na rachunkach maklerskich wzrosły trzykrotnie. Deutsche Bank PBC S.A odnotował również rekordową sprzedaż produktów inwestycyjnych, których saldo osiągnęło na koniec 2013 r. poziom 3,75 mld zł. Równocześnie warto podkreślić bardzo dobre wyniki produktów strukturyzowanych. W obszarze oferty kont, Bank znacząco przebudował ofertę rachunków dla Klientów firmowych z segmentu MSP; w wyniku tych zmian Deutsche Bank PBC S.A. odnotował przyrost bazy rachunków Klientów firmowych aż o 30% rok do roku.

Ten rok okazał się także dobry dla finansowania Klientów indywidualnych zarówno w formie kredytu mieszkaniowego (ponad 3,3 mld zł udzielonych kredytów hipotecznych), jak i pożyczek gotówkowych.

W zakresie finansowania firm oferta została poszerzona o preferencyjne kredyty i linie gwarancyjne w ramach specjalnych programów pomocowych, których łączna kwota wynosi ponad 1,2 mld zł.

Najważniejsze dane połączonego Deutsche Bank Polska S.A.
~ 2 380 Pracowników etatowych
- Ponad 3600 osób pracujących na rzecz Grupy Deutsche Bank w Polsce
~180 Oddziałów, Centrów Doradztwa dla Firm oraz Jednostek Private Banking
~ 439 000 Klientów
- Suma bilansowa: ~ 34,8 mld zł
- Fundusze własne: ~ 3,6 mld zł
- Kapitał akcyjny: ~ 2,1 mld zł
- Główny akcjonariusz: Deutsche Bank AG
- Wynik na działalności bankowej: ~ 1,1 mld zł *
- Wynik finansowy brutto: ~ 349 mln zł *

* Wstępne wyniki przed audytem danych finansowych

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska S.A.

W skład Zarządu połączonego Deutsche Bank Polska S.A., weszli: dr hab. Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu, Leszek Niemycki – Wiceprezes Zarządu, oraz w funkcji Członków Zarządu: Zbigniew Bętkowski, Piotr Gemra, Tomasz Kowalski, Radosław Kudła, Kamil Kuźmiński, Piotr Olendski i Magdalena Rogalska.

Radę Nadzorczą połączonego Banku tworzą: Peter Tils - Przewodniczący, dr Hubert A. Janiszewski – Wiceprzewodniczący, Pedro Larena - Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Rady: Stefan Bender, Zoltan Kurali,  Mary Campbell i Rainer Rauleder.

Informacje dotyczące procesu połączenia

Proces połączenia został przeprowadzony poprzez przeniesienie całego majątku, tj. aktywów i pasywów Deutsche Bank Polska S.A. jako banku przejmowanego, na rzecz Deutsche Bank PBC S.A. – banku przejmującego, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Deutsche Bank PBC S.A. w ramach emisji akcji wydanych Deutsche Bank AG, dotychczasowemu akcjonariuszowi Deutsche Bank Polska S.A. Równocześnie Bank stał się jedynym akcjonariuszem Domu Maklerskiego DB Securities S.A.

Z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączony Bank wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska S.A., stając się stroną wszelkich umów zawartych z jego dotychczasowymi Klientami.

Połączenie Banków zostało przeprowadzone w sposób jak najmniej odczuwalny dla Klientów. Tym samym umowy zawarte przez Klientów oraz Partnerów obu banków przed połączeniem pozostają w mocy i nie wymagają aneksowania, nie zmieniają się także wynikające z nich prawa i obowiązki. Zmianie nie uległy również numery rachunków Klientów obu instytucji, a wszystkie karty płatnicze oraz dostępy do bankowości internetowej pozostają aktywne. Zmiana dotyczy wyłącznie kodu SWIFT – połączony Bank działa w oparciu o kod wcześniejszego Deutsche Bank Polska S.A. (DEUTPLPX). Pełne informacje dotyczące oferty produktowej obu połączonych instytucji oraz możliwość logowania się do systemów elektronicznych dostępne są z poziomu strony http://www.deutschebank.pl/, na której adres został automatycznie przekierowany obowiązujący dla wcześniejszego Deutsche Bank Polska S.A. serwis internetowy http://www.db-polska.pl/. Na stronie http://www.deutschebank.pl/ Klienci mogą też znaleźć szczegółowe informacje na temat połączenia Banków.

Deutsche Bank Polska - prezentacjaback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.