29 października 2018

Podziękowanie dla Klientów Deutsche Bank Polska

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu oraz Pracowników Deutsche Bank Polska S.A. pragniemy podziękować za wiele lat współpracy naszym Klientom; w szczególności tym, którzy w związku ze sprzedażą wydzielonej części Banku, już wkrótce staną się Klientami Santander Bank Polska S.A.

Kończy się pewien etap naszej historii, który stanowił dla nas niezwykle cenne źródło satysfakcji, doświadczeń i inspiracji. Mamy nadzieję, że ta wspólna podróż poprzez świat finansów spełniła Państwa oczekiwania. Wierzymy, że byliśmy dla Państwa partnerem nie tylko w zakresie codziennej bankowości, ale przede wszystkim w budowaniu długofalowych strategii finansowych i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań.

Dziękujemy Klientom Private Banking, Klientom detalicznym, a także Małym i Średnim Przedsiębiorstwom za zaufanie i pełne zrozumienia relacje, które przez lata przyczyniały się do budowania modelu banku doradczego. Dziękujemy też za inspiracje do tworzenia ciekawych, unikalnych produktów i usług, które staraliśmy się jak najlepiej dopasowywać do Państwa potrzeb.

Życzymy Państwu wielu sukcesów finansowych w przyszłości.

Równocześnie pragniemy podziękować naszym Klientom korporacyjnym za wieloletnie zaufanie i podkreślić, że będziemy nadal świadczyć najwyższej jakości usługi na rzecz największych polskich przedsiębiorstw, firm międzynarodowych, instytucji finansowych oraz podmiotów sektora publicznego, rozwijając Bankowość Inwestycyjną i Korporacyjną, w tym Globalną Bankowość Transakcyjną. Będziemy także obsługiwać Posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie.

Na arenie międzynarodowej Deutsche Bank jest jednym z największych banków rozliczeniowych strefy euro. Jest także jednym z najważniejszych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego i liderem w zakresie wymiany walut. Jako część Grupy Deutsche Bank wiemy, jak wspierać polskie i międzynarodowe korporacje w zakresie obsługi transakcji zagranicznych w obszarze zabezpieczenia, finansowania oraz zarządzania ryzykiem walutowym. Naszą kompetencją niezmiennie pozostaje świadczenie usług bankowości korporacyjnej na rynkach międzynarodowych. Pracujemy także na rzecz instytucji finansowych — jesteśmy wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Naszym Klientom oferujemy globalne doświadczenie, jedną z najszerszych sieci bankowych i wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej. Wierzymy, że dalsza współpraca z Deutsche Bank Polska będzie nadal stanowić cenne wsparcie dla największych polskich i międzynarodowych korporacji — zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Zarząd i Pracownicy Deutsche Bank Polska S.A.

----

Dear Sirs and Madams,

on behalf of the Management Board and Employees of Deutsche Bank Polska S.A. we would like to thank our Clients for having cooperated with us for so many years, especially those of our Customers who will soon become Clients of Santander Bank Polska S.A. in connection to the integration of the demerged retail part of the Bank.

A certain era in our history is now drawing to a close. This period has been a very valuable source of satisfaction, experience and inspiration for us. We do hope that the journey we have taken together through the world of finance, has satisfied your expectations. We partnered with you not just to handle your daily banking needs, but above all to craft long-term financial strategies and deliver innovative solutions.

We would like to thank our Private Banking and retail Clients, as well as our SME Customers for the trust you have shown us and our relations based on mutual understanding that over the years have turned our bank into an advisory organization. We would also like to thank you for inspiring us to develop one-of-a-kind products and services, which we have endeavored to customize to assuage your needs to the greatest degree possible. 

We wish you many financial successes in the future.

At the same time, we would like to thank our Corporate Clients for the ongoing trust and emphasize that Deutsche Bank Polska will continue to serve the largest Polish companies, multinationals, financial institutions and the public sector. We will develop our presence in Investment and Corporate Banking, including Global Transaction Banking and will also continue to cater to the needs of holders of mortgaged-backed loans denominated in foreign currencies. 

Globally Deutsche Bank is one of the largest clearing banks in the euro zone, one of the most important global players in foreign trade service and an international leader in foreign exchange. As part of the Deutsche Bank Group we know how to support Polish and international corporations in global transactions when it comes to hedging, financing and managing FX risks. Providing corporate banking services on international markets will continue to be one of our core competences. We also work for financial institutions – we are a leading custodian bank for Polish investment and pension funds. We provide our Clients with global experience, one of the most extensive banking networks and backing for their international expansion. We believe that ongoing cooperation with Deutsche Bank Polska will continue to be a valuable source of support for the largest Polish and international corporations in their operations in Poland and globally.

Respectfully,

Management Board and Employees of Deutsche Bank Polska S.A.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.