Dodatkowe informacje

Spłaty walutowe

Informujemy, iż z dniem 26 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zawierająca uregulowania dotyczące zawartych umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska.

W związku z powyższym w przypadku umów kredytu lub pożyczki denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska, Deutsche Bank Polska S.A. umożliwia złożenie wniosku o dokonanie stosownej zmiany postanowień ww. umów w celu implementacji wymogów przewidzianych w wymienionej powyżej ustawie. Zmiana zostanie wprowadzona bezpłatnym aneksem do umowy, w każdym Oddziale Banku oraz w dowolnie wybranym momencie w trakcie całego okresu kredytowania.

Po podpisaniu stosownego aneksu do umowy kredytowej lub umowy pożyczki Bank umożliwia Klientom zainteresowanym spłatą rat kredytu bezpośrednio w jego walucie otwarcie Walutowego Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bez opłat za jego otwarcie i prowadzenie lub dokonywanie spłat bezpośrednio na rachunek kredytu bez ponoszenia opłat.

Przypominamy także, że Deutsche Bank Polska S.A. umożliwiał zainteresowanym Kredytobiorcom dokonywanie spłaty rat walutowych kredytów i pożyczek bezpośrednio w walucie kredytu/pożyczki. Dla Klientów, którzy obecnie korzystają z tego rozwiązania w ramach pakietu db Life, db Invest oraz db Elite obowiązują dotychczasowe zasady spłat. Kredytobiorcom korzystającym z innych rachunków walutowych przeznaczonych do spłaty rat kredytowych, w celu implementacji wymogów przewidzianych w wymienionej powyżej ustawie, Bank umożliwia bezpłatne otwarcie i prowadzenie Walutowego Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego lub dokonywanie spłat bezpośrednio na rachunek kredytu bez ponoszenia opłat.


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – dotyczy umów zawartych do 25 maja 2014 roku

 Kredytobiorcy, którzy dokonali spłaty brakującego minimalnego wkładu własnego przed upływem aktualnie trwającego 60-miesięcznego okresu ubezpieczenia uprawnieni są do zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

W celu uzyskania zwrotu, prosimy o zgłoszenie się do Banku wraz z Wnioskiem lub przesłanie wypełnionego dokumentu na adres korespondencyjny Banku: Deutsche Bank Polska S.A., Zespół Monitoringu Zabezpieczeń, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, z adnotacją "NWW".

Kwota zwrotu zostanie wyliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia i przelana na wskazany we Wniosku rachunek bankowy, w terminie 60 dni od daty otrzymania dyspozycji Klienta.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest stosowane dla umów kredytu hipotecznego zawartych do 25 maja 2014 roku, w przypadku których Klient nie posiadał wystarczających środków na pokrycie wymaganego minimalnego wkładu własnego. Opłata z tytułu ubezpieczenia pobierana była w takim przypadku z góry za okres ubezpieczenia obejmujący 60 miesięcy.

Jeżeli w tym okresie kapitał nie został spłacony w wysokości określonej w umowie kredytu, to po przeliczeniu spłaconej kwoty, ubezpieczenie odnawiane było na kolejny 60-miesięczny okres, zgodnie z pkt. 5.5.6 Regulaminu Produktowego.

Szczegółowe postanowienia dotyczące powyższej kwestii znajdują się w pkt. 5.5 Regulaminu Produktowego.

 

Ustawa pomocowa

I Podstawowe parametry wsparcia w ramach Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Klienci indywidualni spłacający kredyt mieszkaniowy (niezależnie od waluty), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, mogą skorzystać ze zwrotnego wsparcia finansowego na zasadach określonych ww. Ustawie. Jest ono realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Wsparcie polega na przekazywaniu przez BGK środków pieniężnych bezpośrednio na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy i jest realizowane w ratach miesięcznych na rachunek wskazany przez Bank Kredytobiorcy.

Wysokość wsparcia określa się jako równowartość przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych. Przy czym jeśli przewidywana miesięczna rata kapitałowa i odsetkowa jest wyższa niż 1500 PLN, do określenia kwoty wsparcia przyjmuje się 1500 PLN.

W przypadku, gdy kredyt jest spłacany w walucie obcej, BGK przekazuje wsparcie w danej walucie, dokonując przeliczenia wysokości raty według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia.


II Kryteria udzielania wsparcia

Wsparcie może zostać przyznane, jeśli zostało spełnione co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 1. W dniu złożenia wniosku o wsparcie Kredytobiorca posiada status bezrobotnego.
 2. Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego (wysokość raty), nie przekracza:
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy i kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy

Wsparcie nie może być przyznane:
 1. Jeśli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 53 par. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 2. Jeśli umowa kredytu została wypowiedziana;
 3. Za okres, w którym Kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 4. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie:
 • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków
 • jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego


III Zawarcie umowy o wsparcie

Umowa o wsparcie jest zawierana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Po przekroczeniu tego terminu niezbędne jest ponowne ich złożenie.

IV Wstrzymanie wypłat wsparcia przez BGK

BGK wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:
 • utraty przez Kredytobiorcę statusu bezrobotnego – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu
 • zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu
 • wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia
 • podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej
 • spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty
 • zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy pomocowej
 • zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy


V Zwrot wsparcia

Zwrot środków przekazanych w ramach Ustawy rozpoczyna się w miesiącu następującym po tym, w którym upłynęły dwa lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia i jest dokonywany przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca. Bank informuje Kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer bankowego rachunku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, na który dokonuje się spłat.

W przypadku zbycia przez Kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego wsparciem, zwrot środków przekazanych w ramach Ustawy następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.

W sytuacji niedotrzymania wskazanych wyżej terminów, BGK wzywa pisemnie Kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej realizacji nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu, Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia.

 

VI Wsparcie nienależne

Za wsparcie nienależne uważa się wsparcie wypłacone:

 • pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania wypłaty wsparcia, o którym mowa w art. 12 Ustawy
 • na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie przyznano

Osoba, która otrzymała wsparcie nienależne, dokonuje zwrotu środków równych kwocie przyznanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez BGK środków z tego tytułu.

Zwrot nienależnego wsparcia następuje na rachunek bankowy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy pisemnej informacji przez BGK w powyższej sprawie.

VII Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie całości lub części należności

Rada Funduszu, na wniosek Kredytobiorcy, może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności.

Dodatkowo, na uzasadniony wniosek Kredytobiorcy, może umorzyć w całości lub części należności, jeśli przesłanką udzielenia wsparcia były następujące okoliczności Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe lub miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego (wysokość raty), nie przekracza:

 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy
 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.1.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.