Informacja o ryzyku zmiany stopy procentowej

Ryzyko zmiennej stopy procentowej i jego skutki

Ryzykiem zmiennej stopy procentowej obarczone są wszystkie kredyty/pożyczki oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę referencyjną WIBOR-3M (dla PLN)/EURIBOR-3M (dla EUR)/LIBOR-3M (dla GBP)/ LIBOR-3M (dla USD). Wzrost stopy procentowej powoduje, że zwiększa się wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a w konsekwencji - całkowita kwota do zapłaty. Oprocentowanie kredytu zmienia się co trzy miesiące w dniu następującym po dniu płatności raty.

Ryzyko stałej stopy procentowej i jego skutki

Ryzyko stałej stopy procentowej występuje w przypadku kredytu/pożyczki, oprocentowanych według stałej stopy procentowej opartej o stawkę bazową Banku. Oprocentowanie kredytu/pożyczki pozostaje niezmienne przez okres obowiązywania stałej stopy procentowej (zgodnie z wybranym przez Klienta wariantem 1-5 lat w przypadku Kredytu Mieszkaniowego oraz 1 roku w przypadku Kredytu Konsolidacyjnego Hipotecznego lub Pożyczki Hipotecznej). Zakończenie wybranego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej skutkuje:
  • automatycznym przejściem na zmienną stopę procentową opartą o stawkę referencyjną WIBOR-3M (dla PLN) / EURIBOR-3M (dla EUR) / LIBOR-3M (dla GBP) / LIBOR-3M (dla USD), powiększoną o marżę Banku określoną w Umowie kredytu/pożyczki. W takim przypadku obowiązuje wysokość 3-miesięcznej stawki referencyjnej z ostatniego wtorku lub czwartku przed datą zmiany rodzaju stopy procentowej (w zależności od tego, który z tych dni występuje bezpośrednio przed tą datą). 
  • utrzymaniem - na pisemny wniosek Klienta - stopy stałej wg stawki bazowej Banku, powiększonej o marżę Banku określoną w Umowie kredytu/pożyczki. W takim przypadku obowiązuje wysokość stawki bazowej z ostatniego wtorku lub czwartku przed datą rozpoczęcia nowego okresu oprocentowania wg stałej stopy (w zależności od tego, który z tych dni występuje bezpośrednio przed tą datą).
W obu powyższych wariantach istnieje ryzyko wzrostu kosztów obsługi produktu kredytowego w przypadku niekorzystnej dla Klienta zmiany poziomu stopy procentowej.Wzrost stopy procentowej powoduje, że zwiększa się wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a w konsekwencji - całkowita kwota do zapłaty.

Informacja o ryzyku walutowym

Ryzyko walutowe (kursowe) ponoszone jest przez Kredytobiorcę w związku z możliwością wystąpienia zmiany kursu waluty, w której kredyt lub pożyczka została udzielona bądź jest spłacana. Ryzyko kursowe występuje  w przypadku rozbieżności pomiędzy walutą produktu kredytowego a:

  • walutą, w której Klient uzyskuje dochody,
  • walutą, w której określana jest wartość zabezpieczenia – zmiana kursu waluty może spowodować, że wartość nieruchomości przyjętej na zabezpieczenie nie zabezpieczy w pełni zobowiązania,
  • zmianą waluty, w jakiej Klient uzyskuje dochód w trakcie trwania umowy kredytu/pożyczki (zmiana ta spowoduje, iż będzie występowała niezgodność pomiędzy walutą dochodu, a walutą udzielonego Produktu hipotecznego).


Informacja o ryzyku zmiany wartości zabezpieczenia kredytu/pożyczki

Wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub pożyczki może zmieniać się w zależności od ruchu cen rynkowych nieruchomości. Jest to istotne, gdyż z punktu widzenia Banku liczy się nie tylko fakt posiadania zabezpieczenia, ale również stopień, w jakim pokrywa ono aktualną wartość zobowiązania Kredytobiorcy. W związku z tym Bank ma prawo do okresowej weryfikacji wartości zabezpieczenia w czasie trwania kredytu/pożyczki, aby ocenić poziom zabezpieczenia i stabilność posiadanego portfela kredytowego. W sytuacji niekorzystnej zmiany ceny rynkowej zabezpieczenia w stosunku do ekspozycji kredytowej, na zasadach określonych w umowie produktu kredytowego, Klient ma obowiązek zapewnić dodatkowe zabezpieczenie na poziomie akceptowalnym przez Bank.


Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.