12 września 2018

Informacja nt. podziału Deutsche Bank Polska SA - Ochrona gwarancyjna zgromadzonych środków

Szanowni Państwo,
w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 124d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1876 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Prawo bankowe”), informujemy, że wydzielona część Deutsche Bank Polska S.A. obejmująca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą m. in. zgromadzone przez Państwa w Deutsche Bank Polska S.A. środki, objęte ochroną gwarancyjną na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1937 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „ustawa o BFG”) zostanie przeniesiona w drodze podziału przez wydzielenie na Santander Bank Polska S.A.

Planowana data przeniesienia Państwa środków do Santander Bank Polska S.A. to dzień 9 listopada 2018 r., o ile w tym dniu podział Deutsche Bank Polska S.A. zostanie zarejestrowany przez właściwy sąd rejestrowy.
Jednocześnie mając na uwadze treść art. 124d ust. 2 Prawa bankowego wskazujemy, że w przypadku gdy Państwa środki objęte ochroną gwarancyjną(o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o BFG), zgromadzone w Santander Bank Polska S.A. jako banku przejmującym, w drodze podziału przez wydzielenie, zorganizowaną część przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A., będą przekraczały wartość określoną w art. 24 ust. 1 ustawy o BFG (tj. równowartość w złotych polskich kwoty 100.000 Euro), będą one mogły zostać wypłacone w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania pisemnej informacji o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A., w kwocie przekraczającej wartość środków gwarantowanych, bez utraty naliczonych odsetek oraz ponoszenia opłat z tego tytułu.

Z wyrazami szacunku,
Deutsche Bank Polska S.A.

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Co stanie się z moimi oszczędnościami?
Zostaną w całości przeniesione do Santander Bank Polska S.A. (dawniej: BZ WBK S.A.). Zostaną zachowane terminy i oprocentowanie zawartych lokat.

2. Czy zgromadzone przeze mnie oszczędności będą nadal bezpieczne?
Zgromadzone przez Pana/Panią środki pieniężne w Deutsche Bank Polska S.A. po ich przeniesieniu do Santander Bank Polska S.A. będą objęte ustawową ochroną gwarancyjną na takich samych warunkach, jak w Deutsche Bank Polska S.A.

3. Mam obecnie depozyty zarówno w Santander Bank Polska S.A. jak i w Deutsche Bank Polska S.A. W jaki sposób planowana transakcja wpłynie na moją sytuację?
Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A., środki pieniężne będą podlegały zsumowaniu ze środkami zgromadzonymi w Santander Bank Polska S.A.. Jeśli łączna wysokość depozytu w obydwu bankach, nie będzie przekraczała równowartości w złotych polskich kwoty 100.000 Euro, wówczas jego pełna kwota będzie podlegała ochronie. W sytuacji posiadania depozytu w obydwu bankach, jeżeli w wyniku transakcji okaże się, że łączna wartość depozytów zgromadzonych w Santander Bank Polska S.A. przekracza równowartość 100.000 Euro, wówczas będą Państwo mogli dokonać wypłaty środków ponad równowartość kwoty 100.000 Euro bez utraty naliczonych odsetek i ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Dokonanie wypłaty będzie możliwe w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania pisemnej informacji o planowanym podziale Deutsche Bank Polska S.A.

Przykładowo, jeśli osoba fizyczna posiada depozyt w Deutsche Bank Polska S.A. o równowartości 60.000 Euro, oraz drugi depozyt o równowartości 50.000 Euro w Santander Bank Polska S.A. to w wyniku transakcji, łączna wysokość środków zgromadzonych w Santander Bank Polska S.A. wyniesie równowartość 110.000 Euro. W takim przypadku powstanie uprawnienie do wycofania bez opłat oraz utraty naliczonych odsetek, środków o równowartości 10.000 Euro. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.