23 lutego 2018

Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A.

W dniu 23 lutego 2018 r. Zarząd Deutsche Bank Polska S.A. oraz Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podjęły uchwały w sprawie przyjęcia Planu Podziału i uzgodniły Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A. („Bank”), sporządzony zgodnie z art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) („Plan Podziału”).

Podział zostanie dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH („Podział”). W ramach Podziału, część działalności Banku zostanie przeniesiona na Bank Zachodni WBK S.A.

Podział zostanie przeprowadzony pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych.

Bank niniejszym udostępnia poniżej Plan Podziału wraz załącznikami. Ponadto Bank wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Podziału,
w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 537 § 1 KSH, zostanie udostępniona niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy. 1. Plan_Podzialu_PL.pdf
1a. Zalacznik_1_do_Planu_Podzialu.pdf

2. Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. uzasadniające podział Deutsche Bank Polska S.A.
3. Sprawozdanie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. uzasadniające podział 
4. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A. 



back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.