Spłata raty kredytu /pożyczki będzie możliwa w następującej formie:

  • automatycznie z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Deutsche Bank Polska S.A. pełnomocnictwa do obciążenia rachunku bankowego przeniesionego do Santander Bank Polska S.A.
  • samodzielną wpłatę na rachunek kredytu / pożyczki
  • poprzez usługę  polecenia zapłaty w innym banku


Automatyczna spłata z rachunku bieżącego

Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Deutsche Bank Polska S.A. pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane, tj. spłata rat będzie następowała z rachunków bankowych przeniesionych do Santander Bank Polska S.A. Dotyczy to zarówno spłat z kont osobistych w PLN, jak i z kont w walutach obcych. Po zapewnieniu środków na koncie do obsługi takiego kredytu lub pożyczki, wymagalna kwota raty kredytowej zostanie pobrana przez Santander Bank Polska S.A. i przekazana na spłatę zobowiązań w Deutsche Bank Polska S.A. Nie musza Państwo nic robić, spłata raty kredytowej nastąpi na podstawie dotychczasowego pełnomocnictwa do obciążania rachunku, udzielonego Deutsche Bank Polska S.A.

Przypominamy, że środki w wysokości pokrywającej wszystkie należności Banku powinny zostać zapewnione na Państwa rachunku bieżącym, najpóźniej w dniu poprzedzającym datę wymagalności raty.

Wpłata na rachunek kredytu / pożyczki

Spłata zobowiązania w formie gotówkowej jaki i bezgotówkowej  powinna zostać dokonana  na nowy numer rachunku kredytu / pożyczki wskazany w piśmie dotyczącym zmiany numerów tych rachunków, które zostało Państwu przesłane z początkiem września 2018 r.

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Spłata produktów kredytowych będzie możliwa bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska S.A. prowadzących obsługę gotówkową, jak również za pośrednictwem bankowości elektronicznej Santander online – w tym drugim przypadku pod warunkiem zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska S.A.

W przypadku spłaty zobowiązania za pośrednictwem dowolnego  innego banku, mogą zostać pobrane dodatkowe opłaty zgodne z taryfą prowizji i opłat danego banku.

Należy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie środków pomiędzy bankami.

Spłata poprzez usługę polecenia zapłaty

Produkty kredytowe będą mogły być spłacane również z rachunku w PLN prowadzonego przez inny bank poprzez usługę polecenia zapłaty, która pozwala na cykliczne regulowanie płatności rat kredytu bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji. Koszt takiej usługi będzie zgodny z taryfą prowizji i opłat banku, w którym jest prowadzone konto.

UWAGA

Dla produktów kredytowych pozostających w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A. w dalszym ciągu będą obowiązywać tabele kursowe publikowane przez Deutsche Bank Polska S.A. Oznacza to, że w przypadku spłat kredytu / pożyczki w walutach obcych z rachunków w PLN, przewalutowanie następuje po stronie Deutsche Bank Polska S.A.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2018
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.