4 stycznia 2019

Prognozowane trendy makroekonomiczne w 2019 r.

 Po bardzo dobrym roku 2018 w gospodarce Polski, rok 2019 będzie również dobry, jednak pojawią się wyzwania, zwłaszcza związane z prognozowanym wolniejszym wzrostem gospodarczym w strefie euro, przede wszystkim w Niemczech. Dynamika PKB w 2018 r. prawdopodobnie wyniosła co najmniej 4,9% - w 2019r. powinna również być silna i wynieść 3,8%. Jednak gospodarka Polski, podobnie jak gospodarki strefy euro, wkracza w okres wolniejszego wzrostu ze znacznie wyraźniej rysującymi się ryzykami niż w roku 2018.

 1. W najbliższych kwartałach popyt krajowy będzie nadal silny, przy wciąż bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i relatywnie wysokim wzroście wynagrodzeń oraz niskiej inflacji konsumenta – realna siła nabywcza gospodarstw domowych będzie nadal wysoka. Dynamika spożycia prywatnego w 2019 roku powinna utrzymać się powyżej 4%. 
 2. Ożywienie inwestycyjne będzie kontynuowane, przy zwiększeniu udziału inwestycji mieszkaniowych, wspieranych niskimi stopami procentowymi w Polsce, wzrostem cen nieruchomości, utrzymującą się wysoką dynamiką wynagrodzeń i wysokim poziomem zatrudnienia. Inwestycje w środki trwałe w 2019 roku powinny wzrosnąć realnie o 6,5%. 
 3. Obecny, wysoki poziom transferów do gospodarstw domowych zostanie utrzymany, m. in. ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu. 
 4. Sytuacja budżetu będzie nadal bardzo dobra, wspierana przez poprawę ściągalności podatków, wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz niski poziom bezrobocia. 
 5. W IV kw. 2018r. pojawiły się pierwsze sygnały (niewielki wzrost stopy bezrobocia, spadek indeksu PMI w rejon kontrakcji), wskazujące na to, że gospodarka szczyt koniunktury ma już za sobą. Pomimo oczekiwanej stabilizacji stopy bezrobocia w 2019 r. na poziomie 5,6%, wynagrodzenia nominalne powinny nadal rosnąć o ok. 6,7%.
 6. Sytuacja w eksporcie będzie mniej korzystna niż w 2018 r., ale utrzymujące się niedowartościowanie złotego będzie częściowo równoważyć spadek popytu zagranicznego w 2019 r. Nieco niższą dynamikę eksportu w 2019 sygnalizuje również spadek zamówień eksportowych. Złoty w 2019 może umiarkowanie umacniać się wobec euro (o ok. 1,5%) ale umocnienie złotego będzie spowalniane przez niskie krajowe stopy procentowe oraz spadek popytu zagranicznego. 
 7. Niższy popyt zagraniczny w 2019 r. będzie wynikał z wolniejszego wzrostu gospodarczego w strefie euro, a zwłaszcza w Niemczech, spadku obrotów handlu zagranicznego na świecie na skutek wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami, oraz ryzyk związanych z Brexitem. Nasz centralny scenariusz zakłada, że Brexit będzie miał charakter kontrolowany, choć ryzyko twardego Brexitu uległo istotnemu zwiększeniu. 
 8. Inflacja pozostanie niska w I kw. 2019 r., ale w drugiej połowie roku prawdopodobne jest jej przyśpieszenie do poziomu 2,5% - 2,9% r/r, z powodu efektów pośrednich wzrostu cen energii oraz stopniowego przekładania się wyższych cen wynagrodzeń na ceny usług i ceny produkcji.
 9. W 2019 r. Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała swoją dotychczasową politykę utrzymywania stóp procentowych bez zmian. Pierwsza okazja do podwyżki stóp pojawi się w IV kw. 2019 r., lub - co bardziej prawdopodobne - dopiero na początku 2020 r. Jest prawdopodobne, że RPP podniesie stopy procentowe o 25-50 punktów bazowych dopiero w 2020 r. 
 10. Amerykański Fed będzie nieco wolniej niż dotychczas podnosił stopy procentowe. W 2019 r. Fed najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe trzykrotnie po 25 pb. 
 11. Europejski Bank Centralny kończy program zakupu aktywów w 2018 r., ale przez kilka następnych kwartałów zapadające instrumenty finansowe będą reinwestowane, co będzie spowalniać spadki cen aktywów w strefie euro. Spodziewamy się, że w marcu 2019r. EBC podniesie stopę depozytową o 15 punktów bazowych, do -0,25%, natomiast podwyżka głównej stopy refinansową przez EBC nastąpi prawdopodobnie dopiero w marcu 2020 r. 
 12. Rynki akcji pozostaną pod presją w 2019 r. ze względu na stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed oraz EBC, a także ze względu na ryzyka wynikające ze zmniejszenia dynamiki handlu zagranicznego na skutek konfliktu handlowego pomiędzy USA i Chinami, i w mniejszym stopniu, pomiędzy USA a UE. Również wolniejszy wzrost gospodarczy w strefie euro w 2019 będzie osłabiał europejskie giełdy. 
 13. W perspektywie najbliższych kwartałów inflacja w Polsce, strefie euro oraz USA pozostanie niska. 
 14. Niska inflacja w Polsce, polityka stabilnych stóp procentowych, wciąż łagodna polityka pieniężna EBC oraz spodziewana dobra sytuacja budżetu Państwa spowodują, że w 2019 r. rentowności polskich obligacji skarbowych będą wzrastać bardzo powoli. 
 15. W tym roku wzrost gospodarczy w USA powinien pozostać silny na a poziomie 2,7%, PKB strefy euro powinien wzrosnąć realnie o 1,4% a PKB Niemiec powinien wzrosnąć realnie o 1,3%. Globalny wzrost gospodarczy prawdopodobnie będzie nieco niższy niż w 2018r. i wyniesie 3,6%. 
 16. Główne ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Europie i w konsekwencji w Polsce w 2019r. to twardy Brexit, wojna handlowa pomiędzy USA a UE czy też kryzys fiskalny we Włoszech. 

Arkadiusz Krześniak
Główny Ekonomista Deutsche Bank Polska 

 
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 8.1.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.