29 października 2019

Komunikat dla Klientów w związku z potencjalnym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal"*

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. W związku z nowymi informacjami i rozwijającym się procesem wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE pragniemy przypomnieć podstawowe fakty odnoszące się do wpływu tego wystąpienia na sytuację klientów banków oraz przedstawić bieżące informacje mające wpływ na ten proces. 

W chwili obecnej w dalszym ciągu możliwe są dwa scenariusze:

  • wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie zawartej Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (dalej „Umowa o wystąpieniu”), a następnie negocjacje porozumienia handlowego;
  • tzw. no deal / hard brexit („twardy brexit”, „brexit bezumowny”) – sytuacja, w której negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie zakończą się porozumieniem lub nie dojdzie do ratyfikacji wynegocjowanej treści Umowy o wystąpieniu do czasu upływu  ustalonego przez UE i Wielką Brytanię terminu**, a w konsekwencji wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie uregulowane żadną umową. 

Pierwszy wariant opiera się na uzgodnionej w dniu 11 kwietnia 2019 r. Umowie o wystąpieniu między UE i Wielką Brytanią przewidującej okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku wewnętrznego UE (tak, jakby była państwem członkowskim), ale nie będzie miała możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych UE i w pracach instytucji UE. Okres przejściowy miałby trwać od dnia wejścia w życie Umowy o wystąpieniu do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia o rok lub dwa lata. 


Drugi wariant może mieć miejsce w konsekwencji nieprzyjęcia przez Parlament Brytyjski wynegocjowanego projektu Umowy o wystąpieniu. W takiej sytuacji Wielka Brytania z dniem 1 lutego 2020 r. stanie się „państwem trzecim”, niebędącym Państwem Członkowskim UE, w odniesieniu do którego m.in. przestanie być stosowane całe prawo unijne. Zasady współpracy i relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi będą określać zasady prawa międzynarodowego, w tym reguły ustanowione w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz ustanowione na wypadek „hard brexitu” przepisy UE i państw członkowskich. Polska również przyjęła krajowe przepisy na wypadek „hard brexitu”, w tym Ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, która przewiduje dla wybranych czynności i umów funkcjonowanie swoistego okresu przejściowego, umożliwiającego kontynuację zawartych przed brexitem umów i stosunków prawnych. 


Bank, kierując się odpowiedzialnością wobec swoich Klientów, podjął stosowne działania w celu analizy wpływu ewentualnego „hard brexit” na działalność Banku oraz sytuację jego  Klientów. 

Podkreślić jednak należy, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może pociągnąć za sobą pewne trudne do oszacowania na tym etapie zmiany gospodarcze, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmiany kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami - może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych. 

Ponadto wystąpienie Wielkiej Brytanii może też wpłynąć na możliwość stosowania w umowach finansowych i instrumentach finansowych wskaźników referencyjnych publikowanych przez podmioty z Wielkiej Brytanii (np. LIBOR). Jednak zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r***, Bank opracował i będzie na bieżąco monitorował plany awaryjne w tym obszarze. 

Realizacja scenariusza „hard brexit” może także narazić podmioty mające siedzibę w Wielkiej Brytanii m.in. na utratę możliwości świadczenia usług dla podmiotów z krajów UE, w tym usług płatniczych. Warto jednak wskazać, że mimo iż Wielka Brytania przestanie być członkiem UE, zgodnie z decyzją Europejskiej Rady ds. Płatności z dnia 7 marca 2019 r., będzie ona nadal mogła być częścią Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA).  Zatem polecenia przelewu SEPA i przelewy TARGET powinny być bez przeszkód realizowane na rachunki w Wielkiej Brytanii. 

Jednocześnie informujemy, że sam brexit – niezależnie od jego formuły – nie będzie miał wpływu na prawa Klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na zasadach ogólnych określonych w prawie, jak i w umowie. 

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalne skutki. W przypadku stwierdzenia zmian mających wpływ na zakres i sposób realizowanych przez Bank usług, Bank będzie informował Klientów. Zwracamy uwagę, że odpowiednie zmiany legislacyjne oraz podjęcie ewentualnych działań zapobiegawczych leży także po stronie właściwych organów państwa.

* Przez taką sytuację należy rozumieć wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w ramach którego ustaną między innymi  kontakty handlowe i polityka migracyjna dotychczas prowadzone w ramach przepisów UE i nastąpi powrót do umów obowiązujących przed przystąpieniem Wielkiej Brytanii do UE, z wyjątkiem obszarów, w których powzięto działania na zasadzie wzajemności między państwami członkowskimi UE i Wielką Brytanią. 
** Według obecnych ustaleń termin ten mija 31.01.2020 r.
*** Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnychback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.