6 listopada 2019

Komunikat dotyczący funduszy Trigon TFI SA (obecnie Lartiq TFI SA): Lartiq Quantum Absolute Return FIZ, Lartiq Quantum Neutral FIZ, Lartiq Obligacji Plus FIZ

5 listopada 2019 r. został opublikowany komunikat Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący decyzji administracyjnej wydanej w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie nałożenia sankcji administracyjnej na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dalej Towarzystwo) w postaci cofnięcia Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności oraz nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Deutsche Bank Polska S.A., działając jako depozytariusz  dla następujących funduszy inwestycyjnych: Lartiq Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, dla których dotychczas organem zarządzającym było Towarzystwo, informuje, że na podstawie art. 68 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r.poz.1896 z pózn.zm., dalej Ustawa) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza.  

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art.38 ust.1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Zgodnie z art.68 ust.2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy depozytariusz podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które reprezentuje, innym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. Okres, w trakcie którego depozytariusz reprezentuje dany fundusz inwestycyjny, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. 

Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie funduszami inwestycyjnymi nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo, ulegają one rozwiązaniu, stosownie do zapisów art.68 ust.2 i art.246 ust.1. pkt.2 Ustawy.

Bank będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy.  

Ewentualne zapytania w tej sprawie prosimy kierować na dedykowaną skrzynkę: fundusze.lartiq@db.com
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.