2 stycznia 2020

Rozwiązania dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF

Deutsche Bank Polska przedłużył - do 31 grudnia 2020 r. - okres obowiązywania stosowanych dotychczas rozwiązań dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF. 

Rozwiązania te obejmują:

 • obniżenie spreadu walutowego, stosowanego w Tabeli dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych udzielonych w CHF, do poziomu 2,5% (z uwagi na symetryczność stosowanego przez nas spreadu, w przypadku spłaty kredytu oznacza to stawkę 1,25%);
 • zniesienie opłat oraz spreadu w przypadku przewalutowania kredytu z CHF na PLN (przewalutowanie będzie odbywało się po kursie bez marży Banku, tj. takim, który jest średnią arytmetyczną z kursów kupna oraz sprzedaży prezentowanych w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych dostępnej na stronie internetowej: https://www.db.com/poland/pl/content/kursy-walut-2020.html. Decyzja o ewentualnym przewalutowaniu pozostaje indywidualną decyzją Klientów, przy czym jest ono uzależnione od wyniku ponownej oceny zdolności kredytowej Klienta, przeprowadzonej na podstawie standardowej dokumentacji wymaganej przez Bank);
 • rezygnację z pobierania opłat za przedterminową spłatę całości lub części kredytu;
 • rezygnację z pobierania opłaty za aneks dotyczący:
  zmian w umowie kredytu pozwalających obniżyć raty kredytów hipotecznych w CHF:
    - w ramach kredytów spłacanych w ratach równych – wydłużenia okresu kredytowania do pierwotnego, tj. określonego w umowie (w związku ze stosowanym przez Deutsche Bank Polska mechanizmem, w  przypadkach obniżenia wysokości oprocentowania kredytu wynikającego z obniżenia wartości wskaźnika referencyjnego LIBOR, okres kredytowania na przestrzeni ostatnich lat uległ skróceniu [zaś wysokość rat  wyrażonych w CHF pozostała bez zmian]);
  w przypadku kredytów w ratach malejących – przejścia na spłatę w ratach równych.

  Aby skorzystać z dwóch powyższych rozwiązań, wystarczy złożyć wniosek poprzez formularz hipoteczny zamieszczony na stronie www Banku. W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień, prosimy o zapoznanie się z  informacjami na stronie www. Banku w sekcji „Chcę zmienić warunki umowy” lub o bezpośrednio kontakt z przedstawicielem Banku w Wirtualnym Oddziale pod numerami telefonu: 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w  dni robocze w godz. 9:00 – 17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com

  wydłużenia okresu kredytowania ponad pierwotny, określony w umowie;
  - karencji w spłacie wyłącznie kapitału lub zarówno kapitału, jak i odsetek;
  - zmiany zabezpieczenia / Kredytobiorcy; 

 • mechanizm okresowej ulgi jako rozwiązanie dodatkowe, ograniczone w czasie, wychodzące poza zakres postanowień umów kredytów w CHF.

Ponadto posiadacze kredytów mieszkaniowych w CHF (podobnie jak w przypadku innych walut obcych) mogą skorzystać:

 • z możliwości zamiany nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu - Bank umożliwia sprzedaż nieruchomości, na zakup której został zaciągnięty kredyt oraz zakup nowej nieruchomości za uzyskane środki ze sprzedaży pierwszej nieruchomości, bez konieczności całkowitej spłaty kredytu;
 • z wakacji kredytowych polegających na zawieszeniu kapitałowej części rat: jednorazowo maksymalnie na 3 miesiące, łącznie na 6 miesięcy w całym okresie kredytowania. Warunki obowiązujące dla tego rozwiązania dostępne są na stronie internetowej Banku: https://www.db.com/poland/pl/content/wakacje-kredytowe.html
 • ze zwrotnego wsparcia finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (ustawa weszła w życie 19 lutego 2016 r).

  Zmiana warunków umowy kredytu może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Taryfie Opłat i Prowizji.

Masz pytania? Skontaktuj się z Wirtualnym Oddziałem:


Dodatkowe informacje:

Oprocentowanie kredytu

Przypominamy także, że zgodnie z dokumentacją kredytową, oprocentowanie zmienne kredytów hipotecznych w CHF aktualizowane jest przez Deutsche Bank Polska co kwartał w oparciu o wartość: LIBOR 3M + marża. W związku z ujemną wartością stawki bazowej LIBOR 3M, obowiązującą od grudnia 2014 r., Deutsche Bank Polska już w styczniu 2015 r. obniżył oprocentowanie kredytów pomniejszając marżę o tę wartość. W przypadku pozostawania rynkowych stóp procentowych dla waluty CHF (w tym LIBOR 3M) na poziomie ujemnym, Deutsche Bank Polska będzie w cyklach kwartalnych pomniejszał marżę o wartość stawki LIBOR 3M. Przy czym ze względu na brak podstaw prawnych do przyjęcia ujemnej wartości oprocentowania, łączna wartość oprocentowania w okresie odsetkowym nie może przyjąć wartości niższej niż zero. W sytuacji, gdy arytmetyczna suma stawki LIBOR 3M oraz marży stanowiłaby wartość ujemną, w dacie płatności raty kapitałowo-odsetkowej, Klient byłby zobowiązany jedynie do spłaty przypadającej na ten dzień części kapitału kredytu.

Mechanizm okresowej ulgi

Mając jednak na uwadze zwiększone obciążenia finansowe Klientów spłacających zobowiązania w CHF, Deutsche Bank Polska wprowadził w kwietniu 2015 r. mechanizm okresowej ulgi jako rozwiązanie dodatkowe, ograniczone w czasie, wychodzące poza zakres postanowień umów kredytów w CHF. Będzie ono obowiązywało do 31 grudnia 2020 r. Podstawą jego zastosowania jest indywidualna decyzja Banku. Tym samym, wprowadzenie mechanizmu okresowej ulgi nie wymaga jakichkolwiek zmian w dokumentacji kredytu. Bank pokrywa koszt mechanizmu okresowej ulgi w pełni ze środków własnych.

Mechanizm okresowej ulgi ma zastosowanie do kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF, w przypadku których do momentu aktualizacji oprocentowania przypadającej na początek stycznia 2020 r., suma stawki LIBOR i marży będzie przyjmować wartość ujemną. Jeśli przedmiotowa suma przyjmie wartość ujemną tylko w części wyżej wskazanego okresu, wówczas mechanizm okresowej ulgi będzie stosowany tylko w tej części okresu.

Mechanizm polega na przekazywaniu przez Bank 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, ze środków własnych, na rachunek techniczny kredytu w CHF Klienta kwoty ulgi za okres obejmujący poprzedni pełny miesiąc kalendarzowy.

Kwota ulgi będzie wyliczana przez Bank jako suma wyników mnożenia następujących czynników:

 • salda kredytu w CHF na koniec każdego dnia danego miesiąca, w którym suma marży oraz stawki LIBOR przyjmie wartość ujemną,
 • wartości ujemnej sumy stawki LIBOR 3M oraz marży kredytu na koniec każdego dnia, pomnożonej przez -1,
 • współczynnika 1/365.

Wartości te zostaną zsumowane za okres pełnego poprzedzającego miesiąca kalendarzowego za te dni, w których suma marży oraz stawki LIBOR przyjmie wartość ujemną.

Ulgi będą przekazywane w następujących terminach:


LP

Okres odsetkowy,
w którym suma stawki LIBOR 3M oraz marży kredytu jest ujemna 

Data przekazania ulgi 
 1.  01.01.2020 – 31.01.2020  10.02.2020
 2.  01.02.2020 – 29.02.2020  10.03.2020
 3.   01.03.2020 – 31.03.2020  10.04.2020
 4.  01.04.2020 – 30.04.2020  10.05.2020
 5.  01.05.2020 – 31.05.2020  10.06.2020
 6.  01.06.2020 – 30.06.2020  10.07.2020
 7.  01.07.2020 – 31.07.2020  10.08.2020
 8.  01.08.2020 – 31.08.2020  10.09.2020
 9.   01.09.2020 – 30.09.2020  10.10.2020
 10.  01.10.2020 – 31.10.2020  10.11.2020
 11.  01.11.2020 – 30.11.2020  10.12.2020
 12.  01.12.2020 – 31.12.2020*/4.01.2021**  10.01.2021

*Dotyczy umów, dla których data płatności raty przypada na ostatni dzień miesiąca
**Dotyczy umów, dla których data płatności przypada na 4. dzień miesiąca

 

Przekazanie ulgi na rachunek techniczny kredytu skutkuje co do zasady zaliczeniem kwoty ulgi na poczet spłaty kolejnej raty kredytowej.

Na przykład: kwota ulgi przekazanej 10 stycznia 2020 r. zostanie zaewidencjonowana jako nadpłata na rachunku kredytowym Klienta począwszy od tego dnia. Jeśli Klient złoży indywidualną dyspozycję, kwota ulgi zostanie zaliczona na poczet wcześniejszej spłaty kredytu; w przeciwnym razie kwota ulgi zostanie zaliczona na poczet spłaty raty kapitałowej przypadającej na dzień 4 lutego 2020 r. 

Bank dopuszcza możliwość zagospodarowania przez Klienta kwoty ulgi wyłącznie dla celów spłaty części danego kredytu hipotecznego w CHF. 

W terminach określonych w harmonogramie naliczania ulg przez Bank, środki z tytułu przyznanej ulgi widoczne są w systemie Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET w dziale „Szczegóły kredytu > Nadpłata”, a ich wysokość można także sprawdzić za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału pod numerami tel.: 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godz. 9:00 – 17:00). 

Kwestie podatkowe związane z mechanizmem ulgi okresowej

Informacje przedstawione w niniejszym rozdziale należy rozumieć jako interpretację przepisów podatkowych przez Bank, nie stanowią one porady w zakresie interpretacji obowiązków przez Klienta. Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego i nie ponosi odpowiedzialności za indywidualną ocenę Klienta w zakresie jego zobowiązań podatkowych oraz decyzje podjęte na jej podstawie. 

Świadczenia ("dopłaty") wypłacane przez banki z tytułu ujemnego oprocentowania kredytów stanowią, co do zasady, przychód podatkowy dla Kredytobiorcy. 

Do końca roku 2018 roku Minister Rozwoju i Finansów zawiesił pobór podatku od dopłat wypłacanych przez banki z tytułu ujemnego oprocentowania kredytów (w tym refinansowych) zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walucie obcej lub w złotych polskich, lecz indeksowanych / denominowanych do waluty obcej, ale tylko w odniesieniu do kredytów zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe* (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2167/1). Należy wskazać, że zaniechanie poboru podatku miało zastosowanie do przychodów uzyskanych w 2018 r.

Minister Finansów nie zdecydował się jeszcze na wydanie nowego rozporządzenia, które przedłużyłoby obowiązywanie zawieszania poboru podatku od tego rodzaju świadczeń otrzymanych w 2019 roku.

W konsekwencji, może to spowodować konieczność zapłaty podatku przez Kredytobiorcę. Jeżeli w odniesieniu do świadczeń otrzymanych w 2019 roku zaniechanie poboru podatku nie zostanie przedłużone, Bank będzie zobowiązany do wystawienia informacji podatkowej PIT-11 do Kredytobiorcy (podatnika) oraz właściwego dla niego urzędu skarbowego, natomiast Kredytobiorca zobowiązany będzie do wykazania przychodu z innych źródeł w swoim zeznaniu rocznym PIT-37 lub 36 oraz uiszczenia należnego podatku dochodowego według skali podatkowej. 

W odniesieniu do Kredytobiorców, którzy nie zaciągnęli powyższych kredytów hipotecznych na własne cele mieszkaniowe, sytuacja nie ulega zmianie i Bank będzie kontynuował wystawianie PIT-11, tak jak w latach ubiegłych.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem zaniechanie poboru podatku obejmuje również przychód wynikający z umorzenia kwot wierzytelności z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe. Zaniechanie dotyczy przychodu uzyskanego wyłącznie z tytułu jednego umorzenia. 


*przez „własne cele mieszkaniowe” należy przy tym rozumieć wydatki na cele opisane w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).  back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 2.1.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.