22 stycznia 2020

Komunikat w przedmiocie przejęcia zarządzania funduszami Lartiq przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

KOMUNIKAT DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.

z dnia 22.01.2020 r. w przedmiocie przejęcia zarządzania Lartiq Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

 

W dniu 12.12.2019 r. Deutsche Bank Polska S.A. (dalej jako: „Bank” lub „Depozytariusz”) zawarł z Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Ipopema TFI”) umowę o przejęcie zarządzania (dalej jako: „Umowa”): Lartiq Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lartiq Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej jako: „Fundusze”).

W wykonaniu postanowień Umowy, w dniu 22.01.2020 r. Bank  dokonał zmian statutów Funduszy w trybie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz.1355 t.j. z pózn.zm.; dalej jako: „Ustawa o funduszach”), które obejmowały firmę, siedzibą i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, tj. elementy statutu objęte art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy o funduszach. Ogłoszenie o dokonanych zmianach statutów Funduszy zostało zamieszczone na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń informacji dotyczących Funduszy w dniu 22.01.2020 r.

Zgodnie z przepisem art. 68 ust. 4 Ustawy o funduszach wskazane wyżej zmiany statutów Funduszy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Przepis art. 68 ust. 3 Ustawy o funduszach stanowi, że  towarzystwo funduszy inwestycyjnych przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmian statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy o funduszach.

Mając powyższe na uwadze Bank informuje, że od dnia 22.01.2020 r. Fundusze są zarządzane i reprezentowane przez Ipopema TFI. 

Jednocześnie Bank wskazuje dane kontaktowe do Ipopema TFI dedykowane dla uczestników Funduszy:

  • Infolinia: 22/ 123 01 49 (dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00);
  • adres poczty elektronicznej infolartiq@ipopema.pl.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 22.1.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.