16 kwietnia 2020

Kwestie podatkowe związane z mechanizmem ulgi okresowej – informacja dotycząca kredytów w CHF

Informacje przedstawione poniżej należy rozumieć jako interpretację przepisów podatkowych przez Bank, nie stanowią one porady w zakresie interpretacji obowiązków przez Klienta. Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego i nie ponosi odpowiedzialności za indywidualną ocenę Klienta w zakresie jego zobowiązań podatkowych oraz decyzje podjęte na jej podstawie. 

Świadczenia ("dopłaty") wypłacane przez banki z tytułu ujemnego oprocentowania kredytów stanowią, co do zasady, przychód podatkowy Kredytobiorcy. 

Informujemy, że 30 marca 2020 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe, na podstawie którego zawieszony jest pobór podatku od dopłat wypłacanych przez banki z tytułu ujemnego oprocentowania kredytów (w tym refinansowych) zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walucie obcej lub w złotych polskich, lecz indeksowanych / denominowanych do waluty obcej, ale tylko w odniesieniu do kredytów zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe* (dalej: Rozporządzenie). Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000548/O/D20200548.pdf).

Zaniechanie poboru podatku obejmuje również przychód wynikający z umorzenia kwot wierzytelności z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe. Zaniechanie dotyczy przychodu uzyskanego wyłącznie z tytułu jednego umorzenia. 

Kredytobiorcy, których obejmuje Rozporządzenie, mimo otrzymania z Banku informacji PIT-11 za 2019 rok, nie są zobligowani do wykazania uzyskanych świadczeń w zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-36 za 2019 rok. Jednocześnie zwracamy uwagę, że PIT-11 jest tylko informacją podatkową przekazywaną urzędowi skarbowemu oraz Klientowi, zatem nie wymaga korekty w związku z wydaniem rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku.

W przypadku Kredytobiorców, którym Bank przesłał informację PIT-11 za 2019, a co do których nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia, sytuacja się nie zmienia, uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu i powinny być wykazane w rozliczeniu rocznym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie rozliczeń podatkowych prosimy skontaktować się z właściwym dla Państwa urzędem skarbowym lub Krajową Informacją Skarbową pod numerem: +48 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych) lub 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych).

Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu ulgi okresowej: https://www.db.com/poland/pl/content/rozwiazania-dla-splacajacych-w-chf.html

*przez „własne cele mieszkaniowe” należy przy tym rozumieć wydatki na cele opisane w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 16.4.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.