24 kwietnia 2020

Miesięczne badanie nastrojów rynkowych – komentarz Głównego Ekonomisty Deutsche Bank Polska

Szóste miesięczne badanie nastrojów rynkowych przeprowadzone wśród inwestorów w okresie 15-17 kwietnia 2020 r. przez Deutsche Bank Research pokazało, że obecnie 60% uczestników rynku nie spodziewa się powrotu do normalnego życia wcześniej niż we wrześniu, przy czym 35% badanych spodziewa się, że powrót do normalności zajmie jeszcze dłużej. W badaniu przeprowadzonym w drugim tygodniu marca większość respondentów spodziewała się powrotu do normalnego funkcjonowania w maju, czerwcu lub lipcu (najwięcej osób wskazało lipiec). Co ciekawe, indeksy na rynkach akcji odnotowały wzrosty od czasu poprzedniego badania, pomimo spodziewanego powrotu do normalnego funkcjonowania we wrześniu lub później.  

Zdecydowana większość (72%) respondentów uważa, że gospodarki powinny być odmrażane, gdy systemy opieki zdrowotnej będą w stanie obsłużyć prognozowane ilości chorych wymagających hospitalizacji (z możliwością przejściowego powrotu restrykcji, jeśli stopień wykorzystania systemów opieki zdrowotnej będzie zbliżał się do maksimum), 20% badanych uważa, że gospodarki należy otworzyć jak najszybciej, ponieważ koszty społeczne i ekonomiczne zamrożenia gospodarek przewyższają negatywny wpływ wirusa na zdrowie populacji, a 8% badanych uważa, że gospodarki należy trzymać zamknięte, aż wirus będzie kompletnie wyeliminowany.  

Największa grupa badanych (47%) po ustaniu pandemii koronawirusa będzie chciała pracować z domu tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, 25% badanych chciałaby pracować zdalnie tylko jeden dzień w tygodniu, a 12% badanych dwa dni w tygodniu. Pięć dni w tygodniu chciałoby pracować w domu tylko 6% badanych. Pokazuje to, że praca zdalna, wg preferencji badanych, byłaby raczej uzupełnieniem stacjonarnego trybu pracy niż pierwszym wyborem. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że 33% badanych uważa, że są nieco mniej produktywni w pracy zdalnej, niż w pracy w swoim miejscu pracy (ale 30% nie widzi różnicy w wydajności pracy z domu). W miarę przedłużania się kwarantanny domowej, respondenci zwracają większą uwagę na ćwiczenia fizyczne, a schematy konsumpcji powoli wracają do normy.

Większość badanych spodziewa się inflacji w ciągu najbliższych 1-5 lat (53%), znacznie mniej uczestników rynku spodziewa się deflacji w średnim terminie (32%).

Z zestawienia wyników wszystkich sześciu miesięcznych badań wynika, że spadek krótkoterminowych oczekiwań inwestorów co do poziomu indeksu S&P 500 może być wskaźnikiem zapowiadającym spadek tego indeksu, oczekiwania krótkoterminowe nie są jednak dobrym wskaźnikiem zapowiadającym wzrosty cen akcji (te są lepiej zapowiadane przez wzrost oczekiwań długoterminowych). Obecnie oczekiwania inwestorów co do poziomu cen akcji w USA w horyzoncie 3 miesięcy uległy pogorszeniu w stosunku do poprzednich badań (i przeważają oczekiwania spadków), natomiast oczekiwania co do poziomu indeksu S&P 500 za rok są stabilne (i większość inwestorów oczekuje wzrostów). Podobnie pogorszeniu uległy oczekiwania co do poziomu indeksu STOXX 600 za 3 miesiące, ale większość inwestorów oczekuje, że ceny akcji w Europie za rok wzrosną.

Inwestorzy spodziewają się, że rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadną w ciągu 3 miesięcy, ale spodziewają się umiarkowanego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych w ciągu roku (podobnie kształtują się oczekiwania co do rentowności niemieckich obligacji skarbowych). Badani uczestnicy rynku spodziewają się, że różnica pomiędzy rentownością włoskich obligacji skarbowych a rentownością ich niemieckich odpowiedników będzie wzrastać zarówno w ciągu 3 miesięcy, jak i roku.

Na rynku nie dominuje wyraźne przekonanie co do kształtowania się kursu EUR wobec USD w horyzoncie 12 miesięcy (liczba inwestorów spodziewających się spadku, wzrostu i pozostania kursu bez zmian jest mniej więcej równa), przy czym liczba inwestorów oczekujących umocnienia EUR wobec USD jest nieznacznie wyższa od liczby inwestorów oczekujących osłabienia EUR wobec USD. 

Podsumowując, z badania przeprowadzonego przez Deutsche Bank Research wynika, że:

  1. Oczekiwany przez rynek okres powrotu do normalnego funkcjonowania przesunął się na wrzesień (lub później).
  2. Większość inwestorów uważa, że gospodarki należy otwierać, kiedy służba zdrowia będzie w stanie poradzić sobie z prognozowaną liczbą chorych wymagających hospitalizacji.
  3. Większość badanych preferowałaby pracę z domu w wybrane dni w tygodniu (jako opcję do pracy stacjonarnej).
  4. Większość inwestorów spodziewa się inflacji w średnim terminie (1-5 lat).
  5. W krótkim terminie (3 miesiące), inwestorzy spodziewają się, że ceny akcji w USA i Europie spadną, natomiast w horyzoncie roku oczekiwane są wzrosty na rynkach akcji w USA i Europie.
  6. Wśród badanych dominuje przekonanie, że rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji skarbowych w ciągu 3 miesięcy będą spadać, ale w horyzoncie 12 miesięcy jest oczekiwany umiarkowany wzrost rentowności.
  7. Wśród badanych uczestników rynku nie ma dominującego poglądu na kurs EUR wobec USD. Nieznaczną przewagę mają inwestorzy oczekujący, że EUR umocni się wobec USD w ciągu roku.

Arkadiusz Krześniak
Główny Ekonomista
Deutsche Bank Polska S.A.
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 24.4.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.