24 czerwca 2020

Tarcza 4.0: Możliwość czasowego zawieszenia wykonania umowy kredytowej

Na mocy Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem
COVID-19, Klienci indywidualni mogą wnioskować o jednorazowe zawieszenie wykonania umowy kredytowej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące

W przypadku Deutsche Bank Polska dotyczy to osób, które spłacają kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne oraz pożyczki hipoteczne i konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką. Z tego rozwiązania mogą skorzystać również Klienci, którym wcześniej zostało udzielone zawieszenie rat na 3 lub 6 miesięcy w związku z pandemią SARS-CoV-2. 

Informacje szczegółowe:

  • Warunkiem zawieszenia umowy kredytowej jest utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez Kredytobiorców po
    13 marca 2020 r. Jeśli stroną umowy jest więcej niż jeden Kredytobiorca, powyższy warunek będzie spełniony w przypadku utraty pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.
  • Zawieszenie umowy obejmuje zarówno część kapitałową, jak i odsetkową rat. W tym okresie Bank nie pobiera żadnych innych opłat związanych z zawieszeniem wykonania umowy, w tym za rozpatrzenie wniosku. Wyjątkiem są świadczenia wynikające z posiadanych przez Kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową. 
  • Wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegną automatycznemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie spłaty. Aneks do umowy nie jest wymagany.
  • Wniosek można złożyć drogą e-mailową na adres: wirtualny.oddzial@db.com lub listownie na adres korespondencyjny Banku: Wirtualny Oddział; Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Zawieszenie wykonania umowy”.  
  • Zawieszenie wykonania umowy kredytu następuje z mocy prawa z chwilą doręczenia Bankowi przez Kredytobiorcę wypełnionego wniosku. Przy czym wnioski, które wpłyną do Banku po godzinie 17.00 lub w dni wolne od pracy, będą rejestrowane z datą wpływu w kolejnym dniu roboczym. Oznacza to, że zawieszenie wykonania umowy będzie skuteczne od dnia rejestracji wniosku w Banku.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej można znaleźć TUTAJ

Więcej na temat zasad i warunków złożenia wniosku można znaleźć TUTAJ
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 24.6.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.