18 sierpnia 2020

Sierpniowa aktualizacja globalnych prognoz oraz długoterminowe prognozy Deutsche Bank – komentarz Głównego Ekonomisty Deutsche Bank Polska

Ożywienie po gwałtownym zatrzymaniu aktywności gospodarczej na skutek COVID-19 następuje w szybszym tempie niż było to prognozowane w maju br. Deutsche Bank obecnie prognozuje spadek globalnego PKB w 2020 r. o 4,3%, czyli spadek o 1,7 punktu procentowego mniejszy, niż wynosiła nasza prognoza sprzed trzech miesięcy.

Szybsze od oczekiwań ożywienie gospodarcze w tym roku w konsekwencji zmniejszyło nieco skalę prognozowanego odbicia globalnego PKB w 2021 r. do 5,4% wobec 5,7% prognozowanych uprzednio. W kolejnych latach globalny wzrost gospodarczy będzie stopniowo spowalniał, utrzymując się powyżej długoletniego trendu ze względu na prowadzenie bardzo łagodnej polityki pieniężnej, a stopa bezrobocia prawdopodobnie powróci do poziomu sprzed wirusa w latach 2024-2025. Stopa globalnego wzrostu potencjalnego w nadchodzących latach będzie poniżej poziomu sprzed COVID-19 ze względu na kombinację (1) czynników demograficznych (starzenie się populacji spowolni wzrost liczby pracujących), (2) długoterminowych skutków COVID-19, (3) obciążenia fiskalnego oraz (4) dostosowań w globalnych łańcuchach dostaw z powodu utrzymujących się napięć w polityce handlowej. Czynnikiem łagodzącym spadek stopy wzrostu potencjalnego będzie natomiast nadchodzący boom technologiczny (m.in. w obszarach sztucznej inteligencji, big data, robotyki i biotechnologii), który spowoduje wzrost produktywności. W nadchodzących latach w głównych gospodarkach podaż pracy będzie przewyższać popyt na pracę, co spowoduje, że inflacja pozostanie umiarkowana, stopniowo wzrastając w głównych regionach gospodarczych świata. Deutsche Bank spodziewa się, że Fed osiągnie cel inflacyjny w 2025 r., podczas gdy Europejski Bank Centralny oraz Bank Japonii będą miały trudności z osiągnięciem celów inflacyjnych w latach, które obejmuje prognoza Deutsche Bank. 

W części Azji i Europy przeciwdziałanie pandemii COVID-19 było skuteczniejsze, niż można było się tego spodziewać na początku maja. Również w Europie pakiety fiskalne okazały się silniejsze od oczekiwań z maja. Natomiast w USA rozprzestrzenianie się wirusa nie zostało zahamowane i nadal nieznana jest finalna wielkość kolejnego pakietu fiskalnego. Tym niemniej, pomimo tego, dotychczasowy spadek aktywności gospodarczej w USA nie był tak silny, jak można się było obawiać. Pojawiające się ogniska wirusa w wielu krajach wskazują, że w krótkim terminie będzie on nadal wyzwaniem, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Deutsche Bank spodziewa się, że efektywna szczepionka na COVID-19 będzie dostępna w połowie 2021 r., co powinno przyśpieszyć normalizację aktywności gospodarczej.  

Aktualna prognoza Deutsche Bank dynamiki PKB w 2020 r. dla strefy euro i Niemiec wynosi obecnie odpowiednio -8,6% oraz -6,4% wobec odpowiednio -12,0% oraz -9,0% prognozowanych w maju. W drugim kw. br. PKB strefy euro spadł o 12,1% kw./kw., a w Niemczech obniżył się o 10,1% kw./kw. Dane ze strefy euro pokazują, że (1) aktywność gospodarcza w czasie zamrożenia gospodarek spadła mniej niż się obawiano oraz że (2) ożywienie po złagodzeniu restrykcji było silniejsze niż prognozowano. Jednakże, dane o wysokiej częstotliwości pokazują, że silna pierwsza faza ożywienia ulega spowolnieniu. Deutsche Bank spodziewa się, że druga faza ożywienia (od połowy 2020 r. do połowy 2021 r.) będzie znacznie wolniejsza. O ile aktywność gospodarcza w strefie euro szybko powróciła do poziomu ok. 90% sprzed koronawirusa, to odbudowanie pozostałych 10% zajmie znacznie więcej czasu. Normalizacja aktywności w sektorach charakteryzujących się wysoką intensywnością kontaktów społecznych będzie jednak wymagać pojawienia się szczepionki. Ze względu na utrzymującą się liczbę nowych przypadków COVID-19 w Europie, dobrowolne lub rekomendowane dystansowanie społeczne pozostanie przeszkodą do pełnej normalizacji gospodarczej w wielu krajach europejskich. Do końca 2021 r. aktywność ekonomiczna w strefie euro powinna osiągnąć 97% poziomu sprzed COVID-19, a do końca 2022 r. powinna wzrosnąć do 99% poziom sprzed COVID-19. W średnim terminie, sektory charakteryzujące się wysokim zatrudnieniem oraz niską produktywnością będą bardziej narażone na negatywne skutki koronawirusa . Z drugiej strony, pozytywne skutki Europejskiego Funduszu Odbudowy przyczynią się do normalizacji koniunktury, ale pojawią się dopiero pod koniec horyzontu prognozy. 

W 2020 r. PKB USA prawdopodobnie spadnie o 5,2% (wobec spadku o 7,1% prognozowanego w maju), a w 2021 r. najprawdopodobniej wzrośnie o 3,1% (wobec wzrostu o 2,6% prognozowanego w maju). Rewizja prognoz dla USA wynika z silniejszego od oczekiwań popytu ze strony gospodarstw domowych, co było wynikiem bardzo silnej stymulacji fiskalnej oraz relatywnie umiarkowanego spadku aktywności gospodarczej, pomimo rozprzestrzeniania się wirusa. Wynikało to z podejmowanych działań prewencyjnych na szczeblu stanowym oraz lokalnym, które ograniczały ryzyko szerszego lockdownu. Ponadto, jest prawdopodobne, że finalny pakiet fiskalny będzie od 1,5 do 2 razy większy od pierwotnych założeń Deutsche Bank.

 

Arkadiusz Krześniak

Główny Ekonomista 

Deutsche Bank Polska S.A. 
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 21.8.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.