W związku z zapisami § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej jako: "Zasady"), organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny udostępniane są na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym jej organom.

Zasady stanowią zbiór reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w Banku, w tym:
1) relacje z udziałowcami Banku i Klientami,
2) tworzenie oraz funkcjonowanie struktury organizacyjnej,
3) sposób zorganizowania oraz funkcjonowanie jednostki audytu wewnętrznego, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

W ramach dokonywania oceny stosowania Zasad za rok 2015, 2016 oraz 2017 Rada Nadzorcza stwierdziła, że Deutsche Bank Polska S.A. (dalej jako: "Bank") wprowadził do stosowania Zasady, które zostały przyjęte przez Zarząd oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

Wskazane wyżej Zasady stosowane są w działalności Banku z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru oferowanych usług, jak również zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki prowadzonej aktywności, a także możliwości organizacyjnych.

Z uwagi na powyższe, Bank odstąpił od stosowania następujących zasad:
1) § 12 Zasad zostaje w całości zastąpiony zobowiązaniami Deutsche Bank AG zawartymi w punktach 3), 4) oraz 6) dokumentu pod nazwą "Statement of Deutsche Bank regarding the Stable and Prudent Management of Deutsche Bank PBC S.A. as well as the Merged Bank
of Deutsche Bank PBC S.A. and Deutsche Bank Polska S.A.", przedstawionego Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: "KNF") w piśmie Deutsche Bank AG z dnia 28 czerwca 2013 roku,

2) § 24 ust. 1 Zasad odnoszący się do wymogu prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim nie będzie stosowany z uwagi
na fakt, że tylko jeden członek Rady Nadzorczej Banku posługuje się językiem polskim. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posługują
się biegle językiem angielskim i w tym też języku będą odbywały się posiedzenia.
§ 24 ust. 2 Zasad w części odnoszącej się do wymogu sporządzania protokołu z posiedzeń Rady Nadzorczej. Protokoły są sporządzane
w języku angielskim i tłumaczone na język polski na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego.

Celem nadrzędnym Banku jest osiąganie długoterminowych celów wynikających z przyjętej, długofalowej strategii, dostosowanych do profilu ryzyk wiążących się ze świadczeniem usług finansowych oraz sposobu zarządzania organizacją.

Pełna treść Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.