W związku z zapisami § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej jako: "Zasady"), organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny udostępniane są na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym jej organom.

Zasady stanowią zbiór reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w Banku, w tym:
1) relacje z udziałowcami Banku i Klientami,
2) tworzenie oraz funkcjonowanie struktury organizacyjnej,
3) sposób zorganizowania oraz funkcjonowanie jednostki audytu wewnętrznego, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Działając na podstawie § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” z dnia 22 lipca 2014 roku wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska S.A. dokonała oceny stosowania w Deutsche Bank Polska S.A. zasad wprowadzonych dokumentem „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w roku 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 i pozytywnie oceniła stosowanie w Deutsche Bank Polska S.A. zasad wprowadzonych dokumentem „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.

Wskazane wyżej Zasady stosowane są w działalności Banku z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru oferowanych usług, jak również zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki prowadzonej aktywności, a także możliwości organizacyjnych.

Z uwagi na powyższe, Bank odstąpił od stosowania następujących zasad:
1) § 12 Zasad zostaje w całości zastąpiony zobowiązaniami Deutsche Bank AG zawartymi w punktach 3), 4) oraz 6) dokumentu pod nazwą "Statement of Deutsche Bank regarding the Stable and Prudent Management of Deutsche Bank PBC S.A. as well as the Merged Bank of Deutsche Bank PBC S.A. and Deutsche Bank Polska S.A.", przedstawionego Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: "KNF") w piśmie Deutsche Bank AG z dnia 28 czerwca 2013 roku,

2) § 24 Zasad odnoszący się do wymogu prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim nie będzie stosowany z uwagi na fakt, że tylko jeden członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A posługuje się językiem polskim. 

Celem nadrzędnym Banku jest osiąganie długoterminowych celów wynikających z przyjętej, długofalowej strategii, dostosowanych do profilu ryzyk wiążących się ze świadczeniem usług finansowych oraz sposobu zarządzania organizacją.

Pełna treść Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 11.9.2020
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.