Złożenie Oświadczenia FATCA w db easyNET

1. Po zalogowaniu się do bankowości internetowej db easyNET, wybierz sekcję Informacje > Moje dane (grafika 1):


2. Kliknij przycisk "Zmień", tak jak przy standardowej zmianie danych osobowych, a wówczas wyświetlą się Twoje dane wraz z formularzem FATCA (grafika 2):


3. Na formularzu „Edycja danych FATCA” przeczytaj tekst Oświadczenia i potwierdź to klikając przycisk: „Zapoznałem się z treścią Oświadczenia” (grafika 3):


4. W polu „Inne obywatelstwo” wpisz: „Brak” – jeśli posiadasz wyłącznie polskie obywatelstwo; jeśli posiadasz inne obywatelstwo niż polskie, wybierz właściwy kraj z rozwijanej listy (grafika 4):


5. W polu „Kraj urodzenia” wybierz: „Inne” - jeśli nie urodziłeś się w USA; lub „Stany Zjednoczone” - jeśli urodziłeś się w USA (grafika 5):


6. W polu "Kraj rezydencji podatkowej" (w kontekście FATCA) wybierz: „Inne” – jeśli nie jest to USA; lub „Stany Zjednoczone Ameryki” (definicja rezydencji podatkowej zawarta jest w treści Oświadczenia) (grafika 6):


7. W polu „Rzeczywisty beneficjent FATCA” wybierz: „TAK” lub „NIE” (grafika 7).

"Beneficjent rzeczywisty to:

a) osoba lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność.

b) w przypadku osób prawnych – osoba lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego.

c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi."


8. W polu „Amerykański numer podatkowy TIN/SSN” podaj nr TIN, jeśli w polu „Kraj rezydencji podatkowej” wybrano „USA” (definicja znajduje się w treści Oświadczenia, w polu "TIN - pomoc kontekstowa” (grafika 8):


9. Następnie kliknij przycisk „Dalej” i potwierdź zmiany wpisując kod sms lub kod z karty TAN (grafika 9):


10. Autoryzacja danych zostanie potwierdzona komunikatem systemowym (grafika 10):

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.