Brexit – komunikat

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE na podstawie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. 

UE i Wielka Brytania wspólnie podjęły decyzję o ustaleniu finalnej daty wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE („brexit”).

Zgodnie z podjętymi ustaleniami Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r., zatem 1 lutego będzie pierwszym dniem, kiedy Wielka Brytania nie będzie jednym z Państw Członkowskich UE. 

Osiągnięte między UE a Wielką Brytanią porozumienie zakłada wystąpienie Wielkiej Brytanii na podstawie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („Umowa o wystąpieniu”). Podpisanie Umowy o wystąpieniu będzie oznaczać koniec zagrożenia związanego z bezumownym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE (tzw. „hard brexit”) w dacie 31 stycznia 2020 r. 

Z perspektywy Klientów sektora bankowego kluczowym postanowieniem tej Umowy jest ustanowienie „okresu przejściowego”* do końca 31 grudnia 2020 r. Co do zasady, w „okresie przejściowym” prawo Unii ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium, a zatem stworzona zostanie sytuacja tak jakby Wielka Brytania była uznawana za Państwo Członkowskie UE. Podczas okresu przejściowego UE i Wielka Brytania będą negocjować porozumienie o przyszłych stosunkach. Brak zawarcia umowy, w której zostaną określone przyszłe stosunki do 31 grudnia 2020 r. spowoduje powstanie takich stosunków między UE a Wielką Brytanią jakby zrealizował się scenariusz „hard brexit”. 

Ponadto na gruncie prawa krajowego „okres przejściowy” został potwierdzony na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 

Uregulowane wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE (tj. na podstawie Umowy o wystąpieniu) powinno wyeliminować ryzyko pojawienia się nieprzewidzianych zaburzeń w gospodarce. Nie można jednak wykluczyć, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może pociągnąć za sobą pewne zmiany ekonomiczne, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmiany kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych. 

Pragniemy podkreślić, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie powinno wpłynąć na możliwość stosowania w umowach finansowych i instrumentach finansowych wskaźników referencyjnych publikowanych przez podmioty z Wielkiej Brytanii w związku z obowiązującymi przepisami o okresie przejściowym dla wskaźników referencyjnych z państw nie będących członkami UE.** Ponadto zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r, Bank opracował i będzie na bieżąco monitorował plany awaryjne w tym obszarze, co ogranicza ryzyko z tym związane.

Warto także wskazać, że zgodnie z decyzją Europejskiej Rady ds. Płatności z dnia 7 marca 2019 r., Wielka Brytania będzie mogła być częścią Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), co gwarantuje możliwość realizacji przelewów SEPA i przelewów TARGET w Wielkiej Brytanii. 

Sam brexit w trakcie trwania „okresu przejściowego” nie będzie miał wpływu, na gruncie prawa polskiego (krajowego), na prawa Klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na zasadach ogólnych określonych w prawie, jak i w umowie. 

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalne skutki. Odpowiednie zmiany legislacyjne oraz podjęcie ewentualnych działań zapobiegawczych leży jednak także po stronie właściwych organów państwa. *Art. 126 Umowy o wystąpieniu. 
**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, art. 51 ust 5.


Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 29.1.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.